Skip to main content

Uttalelse fra NTLs landsmøte: ​En arbeidsplass for framtiden

Nyhet   •   nov 08, 2018 21:44 CET

Digitalisering har gitt muligheter og fleksible arbeidsverktøy for mange. Det betyr ikke at utforming av arbeidsplassene blir mindre viktig. Arbeidsplasser må utformes for å understøtte oppgavene som skal utføres og ivareta behovene til de som skal utføre dem. Å tvinge ansatte med ulike behov og oppgaver av ulik karakter inn i den samme standarden, er i strid med arbeidsmiljølovens formål. Arbeidet skal tilrettelegges for den enkelte arbeidstaker og gi en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Forskningen viser at de åpne kontorløsningene og løsninger uten faste plasser, svekker produktiviteten og konsentrasjonen for den enkelte, og kommunikasjonen og det sosiale samspillet mellom medarbeiderne. Konklusjonen er klar: Konsentrasjonsarbeid krever ro og skjerming.

Regjeringens instruks om at statlige nybygg skal basere seg på en arealnorm begrenset til 23 brutto kvm per ansatt, hvor alt fra toaletter og kjøkken til gangareal og kontorarbeidsplasser er inkludert, er en oppsiktsvekkende tilfeldig begrensning på statens eget fremtidige arealbehov. Arbeidstilsynet er fag- og tilsyns og godkjenningsmyndighet for arbeidsmiljø i yrkesbygg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utredet arealnormen og aktivitetsbaserte arbeidsplasskonsept uten å kontakte Arbeidstilsynet. En arealnorm som ikke bygger på faglige vurderinger kan ikke danne grunnlag for utformingen av framtidens arbeidsplasser i offentlige bygg.

Regjeringens forslag til nytt regjeringskvartal innebærer at de ansatte i departementene allerede ved innflytting får for lite plass til å utføre oppgavene sine. Underdekningen kan bli på 25 prosent. NTL er bekymret for at forslaget til nytt regjeringskvartal gjør det umulig å tilpasse arbeidsplassene individuelt, for eksempel for ansatte med funksjonsnedsettelser.

Åpne kontorlandskap vil i tråd med øvrige HR-inspirerte ledelsesformer, øke graden av kontroll over de ansattes arbeidshverdag. De ansatte får dårligere mulighet til samhandling, noe som også påvirker deres mulighet til fagforeningsaktivitet.

Å fremtvinge åpne kontorløsninger med underdekning uten fast plass på tross av de ansattes gode argumenter, på tross av forskning om produktivitet og arbeidsmiljø, er uforståelig og uakseptabelt.

Kostnader som må påregnes er blant annet et dårligere arbeidsmiljø, nedsatt produktivitet, økt sykefravær og tap av høyt kvalifisert arbeidskraft. De ansatte er den viktigste ressursen i offentlig sektor. 70-80 prosent av driftskostnadene til statsetatene er lønn. En liten nedgang i produktiviteten eller økning i sykefraværet vil fort kunne spise opp en eventuell innsparing i arealkostnader.

Våre krav til regjeringen er enkle: Lytt til oss og ta forskningen på alvor. 

NTL krever at regjeringen opphever sin instruks om arealnorm.

Vedlagte filer

PDF-dokument