Skip to main content

Uttalelse fra NTLs landsmøte: ​Hva slags beredskap trengs?

Nyhet   •   nov 09, 2018 05:00 CET

Samfunnssikkerhet og beredskap handler om folks muligheter til å ferdes, leve og jobbe trygt. NTLs medlemmer sørger daglig for denne tryggheten, gjennom sine jobber for sikkerhet i lufta og på sjøen, trygge veier, sikring av arbeidsplasser, stabil energiforsyning og kompetanseheving og videreutdanning. I tillegg kommer det direkte arbeidet med å forebygge og avverge terrorhandlinger.

Vi må ha god beredskap for å sikre ressursene våre og NTL krever at regjeringen tar dette arbeidet på alvor! Når regjeringen sier at offentlig sektor må bygges ned for å bli mer effektiv, går kuttene direkte utover viktige samfunnsoppgaver. Det er nok nå. Det trengs både bedre og bredere beredskap!

Myndighetene må sørge for at vi også i krisesituasjoner har god nok tilgang til vann, energi og mat - både til folk og til husdyra våre. Vi må ha bedre beredskap i møtet med klimaendringene. Ekstremvær skaper flom, skred, stormer og tørke og landet må blir bedre rustet til å møte dette.

Norge må også ha god beredskap mot terror. Helhetlig og koordinert beredskap krever at de ulike etatene og de statlig eide selskapene sikres nok ressurser til å utføre sine samfunnsoppdrag på en god måte. Samtidig er det viktig at behovet for sikkerhet balanseres opp mot det behovet et folkestyre har for nærhet til politikere og forvaltning og befolkningens rettssikkerhet når sivile eller militære objekter i samfunnet skal sikres.

God samfunnssikkerhet og beredskap krever at de som skal utføre oppgavene har nok tid og tilstrekkelige ressurser til å øve, trene og utvikle seg. Da må øvingsfasiliteter bygges opp, ikke ned. NTL krever at utviklingen av beredskapssektoren ses i sammenheng og at samarbeidet mellom Politiet, Forsvaret og andre relevante aktører må bli bedre.

NTL mener at samfunnssikkerhet og beredskap er det offentliges ansvar, og at det derfor er det offentlige som må løse og utføre disse oppgavene. Utskilling, privatisering og resultatstyring bidrar til fragmentering og gjør god samhandling mellom etatene og forvaltningsnivåene vanskeligere.

Vedlagte filer

PDF-dokument