Skip to main content

Politiutdanningene må sikre kapasitet og kompetanse

Nyhet   •   apr 03, 2018 11:12 CEST

KAPASITET FOR FREMTIDEN: Politihøgskolen advarer mot en for stor reduksjon i opptak av antall studenter til bachelorutdanningen i årene fremover. Foto: Kåre Magnar Hansen

Politiets behov for kapasitet og fremtidig kompetanse er til utredning og debatt. Politihøgskolen har klare meninger om temaene, og har formidlet disse i høringssvar til departementet.

Bakgrunnen for høringssvaret er rapporten fra det såkalte Lystad-utvalget, som ble sendt på høring under tittelen «Politi- og lensmannsetatens kapasitets- og kompetansebehov de kommende tiårene».

Politihøgskolen har gått grundig inn i problemstillingene knyttet til fremtidige behov, og de konsekvenser dette kan få for både bachelorutdanningen og etter- og videreutdanninger ved høgskolen.

Rapporten som nå er kommentert inneholder mange ulike tilnærminger, oppspill og forslag. Politihøgskolen er opptatt av at konsekvenser av mulige beslutninger i etterkant av rapporten og høringsrunden skal være mest mulig tydeliggjort og solid begrunnet. Dette har vært en viktig målsetting i den tilbakemeldingen som er gitt i høringssvaret, signert styreleder og rektor ved høgskolen.

Kort sammenfattet er dette noen av de viktigste punktene Politihøgskolen vil fremheve:

Antallet studenter ved bachelorutdanningen kan bli redusert i fremtiden, etter mange år med store kull. Målsettingen har vært en målbar bemanningsøkning, som ser ut til å nås i 2020. Det er derfor ikke overraskende at det nå vurderes å redusere opptaket i årene fremover, men Politihøgskolen vil advare mot en stor reduksjon, slik noen av alternativene legger opp til.Dette begrunnes med mulige fremtidige behov i etaten, også opp mot samfunns- og kriminalitetsutvikling.En reduksjon fra 720 studenter årlig, til 500 – 550, vil etter høgskolens mening oppfylle dette behovet. En ytterligere reduksjon mener vi vil gjøre politiet sårbart.

Høgskolen mener også at en linjedeling av bachelorutdanningen, for å få flere spesialister, ikke er veien å gå. Ivaretakelse av bachelorutdanningen vi nå har, som er lik for alle, vil gi politiet og publikum en sikkerhet når det gjelder kvalitet og oppgaveløsning også i fremtiden.Dette er forankret i sentrale politiske og øvrige styringsdokumenter over mange år. Utdanningen er i løpende utvikling, og fanger opp nye behov fra etaten og samfunnet.

Politiet trenger flere spesialister, og høgskolen har de siste årene doblet antallet som får en slik videreutdanning. Spesielt har antallet som tar spesialisering i etterforskning økt mye.Masterutdanninger er også bygget opp.

Politihøgskolen er positiv til å øke innsatsen for at flere uten politifaglig bakgrunn kan få utdanning innen spesialområder, for å styrke den totale kompetansen i politiet. Et viktig innsatsområde her er selvsagt digital kompetanse, også på spesialistnivå.

Politihøgskolen er gjerne med på ytterligere helhetlige utredninger over fremtidige behov, men mener at nåsituasjonen og faktiske erfaringer må tillegges mer vekt enn det rapporten legger opp til.

I dette bildet understreker også høgskolen betydningen av å opprettholde nettopp en akkreditert høgskole, med de krav som her gjelder til forskningsmessig og akademisk frihet. Dette vil gi en god garanti for en utvikling basert på troverdighet og kvalitet i utdanningene, og står på ingen måte i motsetning til et nært og tett samarbeid med etaten om innhold og behov for fremtidig kompetanse.

Nina Skarpenes

Rektor, Politihøgskolen

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy