Underskriftskampanjen for ulven i Norge - Bygdefolk for rovdyr

35.000 underskrifter for ulven i Norge til Stortinget. Pressen inviteres til overrekkelsen - se vedlagte invitasjon.

Pressemelding   •   mar 14, 2015 16:59 CET

PRESSEMELDING (se invitasjon under "dokumenter")

Tirsdag den 24. mars overrekkes nærmere 35.000 underskrifter fra "Underskriftskampanjen for ulven i Norge" til Stortingets energi- og miljøkomités leder, Ola Elvestuen. Under arrangementet vil underskriftene også bli overrakt Statsminister Erna Solberg ved statssekretær Julie Margrethe Brodtkorb. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er også invitert for å motta underskriftene.


Bakteppe

Sluttrapporten fra Rovdatas ulveovervåking forteller at det vinteren 2013-2014 var ca. 30 ulver kun i Norge og 50 ulver i grenserevir på begge sider av svenskegrensen. Anerkjent forskning viser at dette er tall som ligger langt under hva som er nødvendig for å opprettholde en sunn og levedyktignasjonal ulvebestand. Samtidig som ulven i Norge er fredet og står oppført på Artsdatabankens Rødliste som kritisk truet, tillates likevel lisensfelling på ulvebestanden i Norge. «Dette er brudd på Norges nasjonale lover, lov om biologisk mangfold, internasjonale konvensjoner som Bern-konvensjonen og våre moralske forpliktelser», sier Bygdefolk for rovdyr.

Frykt og propaganda

Frykt og kunnskapsmangel preger debatten. Rovdyrmotstandere nekter å ta inn over seg forskningsresultater, eller bestrider dem udokumentert. Myter og propaganda skaper grobunn for ubegrunnet frykt, og rovdyr blir brukt som forklaring på vanskeligheter bygdene kan oppleve. Ulven blir gjort til syndebukk for nedlegging av gårdsbruk, fraflytting, påstått fravær av hjortedyr, folks frykt for å gå i skogen og jegeres tap av livskvalitet. Bygdekompetansen består av langt mer enn slik propaganda, og som bygdefolk, friluftsfolk, jegere og bønder kjenner vi oss ikke igjen i det. Norsk institutt for naturforskning viser til at to av tre som bor i områder med rovdyr mener at dagens bestandsmål for ulv er akseptabelt eller bør økes. Næringsinteresser slipper årlig bl.a. ca. 2,1 millioner sauer på utmarksbeite, der ca. 115.000 mistet livet i 2013. Disse tapene får som regel rovdyrene skylden for, men av de ca. 24.000 sauene som ble erstattet i 2014, kan bare under 10 % dokumenteres som tap til rovdyr. I 2014 ble kun 393 dokumentert/antatt tapt til ulv. Det store flertallet av tapte sauer dør av sykdom, skader osv..

Underskriftskampanjen

«Underskriftskampanjen for ulven i Norge» ønsker å rette søkelyset mot myndighetens holdning til rovdyr og ulvens situasjon i Norge, og har bidratt til å spre forskningsbasert kunnskap om ulven for å imøtegå mytene som verserer. «Det er viktig å påpeke den store ressursen Norge har i kraft av unik og internasjonalt anerkjent ulveforskerkompetanse», sier Bygdefolk for rovdyr. På dette grunnlaget har Bygdefolk for Rovdyr laget brosjyren «Myter om ulv» som er gratis og tilgjengelig både som trykksak og i interaktiv versjon.

Veien videre

Stortinget skal i 2015 vedta nytt bestandsmål for ulv i Norge. Underskriftene som kampanjen overrekker Statsminister, klima- og miljøminister og Stortingets klima- og energikomité uttrykker et sterkt krav og håp om at forskningsbasert kunnskap og hensynet til det truede biologiske mangfoldet skal legges til grunn for det nye bestandsmålet, ikke ubegrunnet frykt, irrasjonelt hat eller snevre nærings- og jaktinteresser.

Bygdefolk for rovdyr (BFR) fokuserer på en levende natur, et komplett økosystem med stort biologisk mangfold. Vi ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. "Underskriftskampanjen for ulven i Norge" viser det brede engasjementet i befolkningen for rovdyr generelt og ulven spesielt.