Green Reefers ASA

4. kvartalsrapport 2009 / Årsregnskap 2009

Pressemelding   •   feb 25, 2010 23:51 CET

Green Reefers ASA
Konsernrapport 4. kvartal 2009 / Årsregnskap 2009

· EBITDA USDM 1,9 (USDM 2,0) i 4. kvartal og USDM 8,8 (USDM 26,0) akkumulert.
· Driftskostnadene viser en nedadgående trend.
· Gjennomført rettet emisjon MNOK 60 i november.
· Nedskriving av verdiene for enkelte skip, samt terminalen i Guatemala.
· 5,7 prosent av den totale reeferflåten skrapet i 2009.
· GRR-aksjen flyttet fra OB Standard til OB Match.

Resultat 4. kvartal 2009

Konsernet hadde et resultat før skatt på USDM -18,7 i 4. kvartal 2009 (USDM -4,7).

Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2009 utgjorde USDM 50,7 (USDM 59,1). Driftsresultatet før
avskrivninger (EBITDA) ble USDM 1,9 (USDM 2,0). Bruttoinntekten er ned MUSD 8,6 fra fjoråret, noe som hovedsaklig skyldes lavere aktivitet blant annet som følge av skip i opplag. Dette forklarer også nedgangen i reiseavhengige kostnader og driftskostnader.

Skipene hadde en EBITDA på USDM 1,7 (USDM 2,0), mens terminalene viser en EBITDA på USDM 0,2 (USDM 0,0) før eliminering av interne transaksjoner.

Av- og nedskrivinger i kvartalet er MUSD -19,8 (MUSD - 7,0). Av dette er MUSD -11,8 (MUSD 0,5) ekstraordinære nedskrivninger, hvorav MUSD -10,7 gjelder skipene og MUSD -1,1 investeringer i bygningsmassen på terminalen i Guatemala. Skipene nedskrives som følge av at konsernet følger prinsippet om at eiendeler skal bokføres til antatt salgsverdi, og uavhengige meglervurderinger gir en del av skipene redusert salgsverdi som følge av det lave kjøleskipsmarkedet siste år. Bokført verdi av terminalen i Guatemala nedskrives videre med MUSD - 1,1 som følge at terminaldriften vurderes avviklet.

Spotmarkedsratene bedret seg betydelig ved inngangen til 4. kvartal som følge av knapphet på tonnasje i konsernets hovedsegment. Særlig bidro store volum med fisk fra Norge til økt etterspørsel etter tonnasje.
Flere operatører hadde fortsatt skip i opplag, og skraping av eldre tonnasje fortsatte gjennom
kvartalet. Den positive rateutviklingen varte imidlertid ikke ut perioden, og "julestillheten" som
normalt inntrer i midten av desember, startet allerede i begynnelsen av måneden. Etterspørselen
avtok, særlig for store kjøleskip i banantrafikk, noe som igjen har betydning for ratene i
småskipssegmentet. Redusert import fra Russland bidrog også til nedgangen. Utviklingen medførte et lavt spotratenivå ved årsskiftet, og marginene ble ytterligere presset av økende bunkerskostnader.

Spotmarkedsratene lå i kvartalet som helhet på nivå med fjoråret. Driftskostnadene for skipene i fjerde kvartal viser en nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. .

Teknisk off-hire var lavere i kvartalet sammenlignet med samme periode året før, mens konsernet hadde 11 % opplag. Det har vært gjennomført 4 planlagte dokkinger i 4. kvartal 2009, mot 1 dokking i tilsvarende periode i fjor. I løpet av 4. kvartal ble skipene som har vært i opplag satt i drift igjen.

Resultat 2009

Resultat før skatt for året ble USDM -39,1 (USDM - 16,2)

Konsernets driftsinntekter utgjorde USDM 193,4 mot USDM 252,4 tilsvarende periode i fjor.
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble USDM 8,8 (USDM 26,0).

Skipene bidro med USDM 8,1 (USDM 26,0) til EBITDA, mens terminalene bidro med USDM 0,8 (USDM 0,0).

Spotmarkedsratene for 2009 rapporteres 23 prosent lavere enn 2008, mens skipenes inntjening falt 18 prosent. Driftskostnadene i 2009 er i snitt USD 6 142 per dag, mot USD 6 436 i 2008, for skip som har vært i drift hele året.

Det svake markedet førte til at 7 skip lå i opplag i
3. kvartal. Disse ble satt tilbake i drift i løpet av
4. kvartal.

Virksomheten

Green Reefers opererte 45 skip kommersielt ved utgangen av kvartalet, hvorav konsernet eide 32 skip og hadde eierandeler i ytterligere 3 av skipene. De resterende skipene var innleiet på bareboat- (4) og tids-certeparti (6).

Konsernet har sluttført overføringen av teknisk drift av skipene til et eget datterselskap i Polen, og alle 30 skipene under eget teknisk management driftes nå fra Polen. Etter planen skal de siste 9 skipene fortsatt driftes av en ekstern manager.

Green Reefers eier helt eller delvis 6 fryse- og kjøleterminaler. Terminalene i Norge (2) og i
Baltikum (3) er knyttet til konsernets aktivitet innenfor import av fisk og kjøtt til Øst-Europa, mens terminalen i Guatemala også betjener eksterne kunder. Terminalen i Guatemala vurderes nedlagt da det har vist seg vanskelig å få tilstrekkelig volum til å oppnå lønnsomhet.

Finansiering og kapitalstruktur

I balansen per 31. desember 2009 utgjør rentebærende gjeld USDM 157,0 (USDM 180,1 per 31. desember 2008). Konsernets gjeld fordeler seg som følger: 82 % USD, 17 % EUR og 1 % NOK. Kontantbeholdning var USDM 12,3 (USDM 16,9).

Bokført egenkapital pr. 31. desember 2009 utgjorde USDM 95,6 (USDM 125,0), hvilket tilsvarer USD 0,30 (USD 0,40) per aksje. Egenkapitalandelen var 35 % (37 %).

Green Reefers ASA gjennomførte i slutten av november en rettet emisjon på MNOK 60, og har etter kvartalets utløp gjennomført en etterfølgende reparasjonsemisjon for å sikre likebehandling av aksjonærene. Reparasjonsemisjonen innbrakte MNOK 2,1. Emisjonen var et ledd i en avtale med selskapets pantelånsbanker om restrukturering av gjeld. I følge den reviderte avtalen skal selskapet betale halve avdrag i perioden 2010-2012, samtidig som lån som forfaller i 2010 forlenges til desember 2012.Selskapet har forpliktet seg til å bringe inn totalt USDM 15 i økt likviditet, hvorav de resterende MUSD 4,4 forventes tilført gjennom salg av skip og/eller
sale/ leaseback av skip. For øvrig er kravene til minimumslikviditet redusert. Selskapet er tilfreds
med den inngåtte avtalen, som innebærer en klar styrking av selskapets langsiktige likviditetsmessige og finansielle posisjon.


Markedet og fremtidsutsikter

Spotmarkedet har ved inngangen til 2010 vært svakere enn forventet hovedsaklig som følge av mindre etterspørsel etter bananer i Europa og Russland. Økte eksportpriser i Equador som følge av forsinkede avlinger i Sentral-Amerika, har ytterligere forsterket dette. Importforbud av amerikansk kylling til Russland, har medført mer venting enn det som er normalt i denne perioden, særlig for store kjøleskip. Forsinkede avlinger i Chile og Argentina har også bidratt til at etterspørselen så langt har vært lavere enn forventet. Dette har igjen medført et fall i spot- markedsratene, som til dels har vært lavere enn driftskostnadene.

På tross av dagens utfordringer forventer Green Reefers at markedet vil bedre seg i løpet av året.Varslet innhøstning på den sørlige halvkule og i Mellom-Amerika forventes å være bedre enn i 2009. Tilsvarende er forventningene til fisket i Nordområdene, samt sommersesongen i Stillehavet, gode. Den pågående konflikt mellom amerikanske produsenter og russiske importører av fjærkre forventes også løst i løpet av 1. kvartal, noe som forventes å medføre økt etterspørsel etter tonnasje. 
Fortsatt stram kredittilgang og proteksjonistiske tiltak i sentrale markeder vil muligens forskyve
tidsperioden for høysesongen noe, men fundamentale markedsforhold tilsier en styrket etterspørsel for spesialisert kjøleskipstonnasje fremover.

Siden 2008 har det blitt skrapet totalt 31 mill. cuft, mens nybygging kun tilsvarer 4,8 mill. cuft.
Dette tilsvarer en 10% netto flåtereduksjon for spesialisert kjøleskipstonnasje i løpet av de siste 2
årene.

Konkurransen fra containeroperatørene er fortsatt sterk, men gitt tapene i bransjen forventes en
prisøkning på transport av containere.

Selskapet opprettholder følgelig sine forventninger til at ratene på lengre sikt vil normalisere seg. Når det gjelder 2010 vil utviklingen de neste ukene være avgjørende.

Bergen, 25. februar 2010
Green Reefers ASA
Styret

Kristian Eidesvik
Aage Thoen
Birthe C. Jørgensen
Anne-Sofie Utne
Eivind Eidesvik
Karl-Magnus Tobiassen


Kontakt: Toril Eidesvik (CEO), mob 90078218

Source: Millistream