Nordic School of Public Health NHV

Äldre med begränsade sociala resurser löper större risk för psykisk ohälsa

Pressemelding   •   jun 04, 2012 11:38 CEST

Ett begränsat socialt kapital ökar risken för psykisk ohälsa bland äldre personer och därför bör denna riskgrupp ha tillgång till insatser som stöder uppbyggandet och upprätthållandet av sociala nätverk och ett rikt socialt liv. Forskaren Anna Forsman vid Nordic School of Public Health NHV har studerat hur den psykiska hälsan kan främjas och hur den psykiska ohälsan kan förebyggas bland äldre med hjälp av psykosociala insatser.

Avhandlingen The Importance of Social Capital in Later Life. Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention among Older Adults försvaras vid Nordic School of Public Health NHV den 8 juni. Anna Forsman arbetar som projektforskare vid NHV och vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Vasa, Finland.
Depression är en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa bland äldre såväl globalt som i Norden.
– I och med att andelen äldre i befolkningen ökar bör arbetet med att främja äldres psykiska hälsa och förebyggandet av depression också i de åldersgrupperna prioriteras, menar Forsman.
Studierna som ingår i avhandlingen visar på ett signifikant samband mellan brist på socialt kapital och förekomst av depression och psykisk belastning bland äldre.
Avhandlingsresultaten, som är baserade på både kvantitativa och kvalitativa data, betonar dessutom både effekten och den subjektiva nyttan av sociala aktiviteter för upprätthållandet av den psykiska hälsan och välbefinnandet hos äldre personer. De sociala aktiviteterna är en viktig resurs för den psykiska hälsan bland äldre därför att de ger en känsla av tillhörighet till en social grupp, samtidigt som de ger mening till vardagslivet genom nya sociala roller och uppgifter.
De sociala aktiviteter som utvärderades i den litteraturöversikt och meta-analys som ingår i avhandlingen minskade även signifikant på depressiva symptom, jämfört med kontrollgrupperna. Forskningen pekar emellertid också på bristen på forskning om psykosociala interventioner, eftersom få och relativt små studier kunde inkluderas i utvärderingen.
– Avhandlingen illustrerar behovet av att aktivt upprätthålla de äldres sociala nätverk och interaktion för att stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande, säger Forsman.
Avhandlingen försvaras offentligt vid NHV klockan 13:00 den 8 juni 2012 i Aulan, Nordic School of Public Health NHV vid Nya Varvet i Göteborg.

Kontakt: Forskare Anna Forsman
Nordic School of Public Health NHV
Institutet för hälsa och välfärd (THL), Vasa, Finland
Tel. +358 6 323 1734 E-mail: anna.forsman@thl.fi

Nordic School of Public Health NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.