Medietillsynet

Allmennkringkasting i positiv utvikling

Pressemelding   •   jun 07, 2011 09:44 CEST

Medietilsynets tilsyn med allmennkringkasterne for 2010 viser at både NRK, P4 og Radio Norge ivaretar sine forpliktelser på overordnet nivå når det gjelder å styrke norsk språk, identitet og kultur, tilbud til brede og smale grupper samt tematisk bredde i sitt programtilbud. Tilsynet viser også at alle kringkasterne har mangelfull oppnåelse av sine forpliktelser.


– Allmennkringkastingsrapporten viser at vi samlet har et godt tilbud av allmennkringkasting i Norge, både fra NRK og kommersielle aktører. Likevel er det som vi påpeker i rapporten mangler i tilbudet, sier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet. Han legger til at både NRK og de kommersielle aktørene har viktige samfunnsforpliktelser. NRK har disse nedfelt i sine vedtekter, og de kommersielle aktørene har fått sine forpliktelser gjennom konsesjonsvilkårene. Allmennkringkasterne har plikt til å dekke et vidt spekter av programområder.

Årets rapport omfatter ikke TV 2 da de ikke hadde et allmennkringkastingsoppdrag i 2010.


NRK

Medietilsynets vurdering av virksomheten i 2010 viser at NRK i det store og hele oppfyller sitt allmennkringkastingsoppdrag. Innholdstilbud som fremheves positivt i 2010 er NRKs satsing på program som bidrar til kunnskap, innsikt og læring. Dette gjelder konkrete tiltak som har styrket nyhetsdekningen på radio- og fjernsynsplattformen i 2010, herunder et eget nyhetstilbud til barn, den internasjonale dekningen gjennom utvidelsen av Urix og formidlingen av kultur gjennom faste programmer, herunder Kulturstripa i NRK2. Gjennom samspill mellom program og nett, samt eget innhold for nett, ivaretar NRK det utvidede oppdraget på nye medieplattformer.

NRK bidrar med sitt helhetlige tilbud til å styrke samisk språk, identitet og kultur. NRK har et minimalt tilbud i helgen, noe som er problematisk ut fra kravet om daglige sendinger. NRK innfrir ikke kravene til 25 prosent nynorsk på radio, tv og Internett. På kanalnivå varierer nynorskandelen fra 24 prosent i P1 til i overkant av 9 prosent i NRK Super. På nrk.no var andelen 17 prosent.


Radio Norge

Radio Norge sendte tilstrekkelig antall timer innenfor samtlige programområder i 2010. Medietilsynet finner at Radio Norge også styrket sitt allmennkringkastingstilbud på flere områder. Det gjelder blant annet programmer for det flerkulturelle Norge, programmer for “de nye eldre” og tilbudet til unge. Tilsynet finner samtidig mangelfull oppfyllelse av flere konsesjonskrav knyttet til sjangerbredde og reiser tilsynssak på bakgrunn av fem av bruddene. Bruddene gjelder følgende krav:

  • Nyheter: Ved kun å sende 98 debatter totalt innen politikk og utenriks oppfylles ikke kravet om totalt 350 debatter. Det er dessuten sendt for få kommentarer/ analyser innen politikk og radiomontasjer innen utenriks.

  • Kultur: Ved kun å sende 12 debatter innen kultur oppfylles ikke kravet om 100 debatter. Heller ikke kravet om 400 kommentarer/analyser ble oppfylt idet Radio Norge kun sendte 212.

  • Livssyn: Ved kun å sende 25 debatter innen livssyn oppfylles ikke kravet om 70. Heller ikke kravet om 75 radiomontasjer ble oppfylt idet Radio Norge kun sendte 24.

  • Natur, vitenskap og teknologi: Ved kun å sende 25 debatter innen natur, vitenskap og teknologi oppfylles ikke kravet om 50.

  • Forbrukerstoff: Ved kun å sende 12 debatter innen forbrukerstoff oppfylles ikke kravet om 50.


P4

Medietilsynet finner at P4 i 2010 styrket sitt allmennkringkastingstilbud blant annet når det gjelder programmer for og om det flerkulturelle Norge og programmer og innslag om natur, vitenskap, medisin og helse. Samtidig viser P4 stabilitet ved også i 2010 å innfri alle kravene på flere viktige programområder. Tilsynet finner mangelfull oppfyllelse av flere konsesjonskrav og reiser tilsynssak på bakgrunn av tre av bruddene. Bruddene gjelder:

  • Nyhetsperspektiv, debatt og analyse – innenriks og utenriks: Ved kun å sende 181 kommentarer innen samfunnsspørsmål oppfylles ikke kravet om 350. Heller ikke kravet om 390 debatter innen nyheter og aktuelt ble oppfylt idet P4 kun sendte 345.

  • Kritiske, analytiske og fordypende perspektiv i kulturdekningen: Ved kun å sende 56 av 60 kommentarer, 182 av 340 innslag og seks av ti debatter oppfylte ikke P4 kravene til litteratur. Ved kun å sende 12 av 20 kommentarer, 71 av 100 innslag, en av ti debatter og 24 av 30 presentasjoner oppfylte ikke P4 kravene til bildekunst. Ved å sende kun 69 av 140 innslag oppfylte ikke P4 kravene til historie. Det manglet dessuten tre innslag innen teater og film.

  • Ungdomsprogrammer: Ved kun å sende 651 timer programmer for unge oppfylte ikke P4 kravet om 750 timer.