Mattilsynet gammel

Anbefaler ikke krav om merking av katt

Pressemelding   •   feb 18, 2010 17:26 CET

Flest mulig katter bør ID-merkes, men det er ikke hensiktsmessig å forskriftsfeste et krav om dette. Det er Mattilsynets anbefaling til Landbruks- og matdepartementet (LMD) etter utredning av ny forskrift.


Forvillede katter er et dyrevelferdsproblem. ID-merking og registrering av katter er ett av flere gode tiltak for å redusere problemet. Bortkomne katter kan lettere gjenforenes med eier når de er merket.


Mattilsynet sendte på vegne av LMD høsten 2009 ut på høring et utkast til ny forskrift med krav om ID-merking av katt (se lenke til høyre). Høringsinstansene har i hovedsak vært positive til å innføre krav om merking av katt.


Etter høringsrunden har Mattilsynet utredet spørsmålet videre. Praktiske, juridiske, personvernmessige og økonomiske sider ved å opprette og drifte et register har vært blant temaene som er nærmere vurdert.


Stadig flere katteeiere ID-merker og registrerer kattene sine i et frivillig register. Mattilsynet har vurdert om et forskriftsfestet krav om registrering vil gi noen vesentlig tilleggseffekt med tanke på dyrevelferd hos katter.


Momenter i denne vurderingen har vært


  • at et merkekrav ikke vil ha effekt på katter som allerede er hjemløse eller fødes som hjemløse,
  • at etterlevelsen av kravet trolig vil være liten i den type kattehold der behovet for ID-merking er størst, og
  • at Mattilsynet vanskelig vil kunne føre tilsyn med etterlevelsen av kravet.

Mattilsynet har kommet til at et forskriftsfestet krav om ID-merking av katt med registrering av opplysninger ikke vil gi en nytteeffekt for dyrevelferden som står i et rimelig forhold til de administrative og økonomiske konsekvenser kravet vil medføre, sammenlignet med satsing på frivillig merking.


Mattilsynets anbefaling er oversendt Landbruks- og matdepartementet.


Kontaktperson i Mattilsynet:
Seksjonssjef Torunn Knævelsrud, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse
Tlf 23 21 67 21