Statistisk sentralbyrå SSB

Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2009 Flere langtidsledige

Pressemelding   •   feb 03, 2010 13:09 CET

Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 økte antallet langtidsledige med 11 000 personer. Nær en tredjedel av de arbeidsledige i 4. kvartal 2009 var langtidsledige.

Sesongjusterte tall: Stabilt på arbeidsmarkedet.

Arbeidsledigheten holdt seg stabil fra august til november. I november var 3,2 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. Sysselsettingen holdt seg på samme nivå.

Når AKU-tallene sesongjusteres, får vi bedre mulighet til å se den helt aktuelle utviklingen på arbeidsmarkedet i stedet for å sammenligne med samme kvartal året før. Sesongjusterte tall presenteres i en egen artikkel.

Av de totalt 75 000 ledige i 4. kvartal 2009 var 23 000 langtidsledige. Andelen langtidsledige økte fra 19 prosent i 4. kvartal 2008 til 31 prosent i 4. kvartal 2009. Langtidsledige er definert som personer som har vært ledig mer enn 26 uker.

Antallet arbeidsledige økte med 9 000 personer fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009, ifølge AKU. Hele økningen kom blant menn. De arbeidsledige utgjorde i alt 2,9 prosent av arbeidsstyrken i 4. kvartal 2009, mot 2,6 prosent i samme kvartal året før. Disse tallene må ikke forveksles med de sesongjusterte tallene. Blant menn var ledigheten i 4. kvartal 2009 på 3,4 prosent, mens den for kvinner var 2,4 prosent. Årsgjennomsnittet for 2009 var 3,2 prosent.

Det var 54 000 undersysselsatte i 4. kvartal 2009, noe som er på samme nivå som i tilsvarende kvartal i 2008. Undersysselsatte er personer på deltid som har forsøkt å få lenger avtalt arbeidstid. Summen av alle arbeidstimene arbeidsledige og de undersysselsatte ønsket å arbeide i 4. kvartal 2009, svarer til 83 000 heltidsjobber. Dette er en økning på 10 000 heltidsjobber fra samme kvartal året før.

Nedgang i sysselsettingen

Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 falt sysselsettingen med 28 000 personer. Det var spesielt de yngre aldersgruppene som dro sysselsettingsnivået ned, og blant personene under 30 år var det 25 000 færre sysselsatte i 4. kvartal 2009 jamført med 4. kvartal 2008. AKU viser samtidig en vekst blant unge personer som opplyser at utdanning er deres hovedsakelige virksomhet.

Nedgangen i sysselsettingen har vært spesielt høy innenfor varehandel og industri. I industri var nedgangen på 22 000 personer fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Dette svarer til en nedgang på over 8 prosent. I varehandel ble antall sysselsatte redusert med 12 000 personer. I helse- og sosialnæringen derimot økte sysselsettingen med 15 000 personer i samme periode.

Det har vært en nedgang på 11 000 midlertidig ansatte det siste året. I 4. kvartal 2009 utgjorde denne gruppen 7,9 prosent av alle ansatte, en nedgang fra 8,2 prosent i tilsvarende kvartal i 2008. I 4. kvartal 2009 var det totalt 180 000 midlertidig ansatte, ifølge AKU.

Lavere yrkesaktivitet

Arbeidsstyrken ble redusert med 19 000 personer mellom 4. kvartal 2008 og 4. kvartal 2009. Befolkningen mellom 15-74 år økte i samme periode med 53 000, slik at veksten i tallet på personer utenfor arbeidsstyrken var 72 000.

Arbeidsstyrken er summen av arbeidsløse og sysselsatte mellom 15 og 74 år. Mellom 4. kvartal 2008 og 4. kvartal 2009 viser AKU en nedgang i sysselsettingen på 28 000 personer, mens vi har en oppgang i tallet på arbeidsløse på 9 000. Dette gir en netto nedgang i arbeidsstyrken på 19 000.

Sammenheng mellom begrepene

Arbeidsledige + Sysselsatte = Arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken + Utenfor arbeidsstyrken = Befolkningen

Den totale yrkesaktiviteten i Norge var på 71,8 prosent i 4. kvartal 2009, ned 1,6 prosentpoeng fra tilsvarende periode i 2008. Av reduksjonen i arbeidsstyrken på 19 000 personer, var 11 000 menn. Yrkesaktiviteten blant menn endte dermed på 74,6 prosent i 4. kvartal 2009, mens den blant kvinner var 68,9 prosent.

Utenfor arbeidsstyrken

Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 økte antallet personer utenfor arbeidsstyrken med 72 000. Av disse oppgir 32 000 flere utdanning som sin hovedsaklige virksomhet, mens 31 000 flere oppgir ulike former for pensjon. Innenfor sistnevnte gruppe er det særlig aldersgruppen 40-54 år som utmerker seg, med en økning på 13 000 fra 4. kvartal 2008; 10 000 av disse er kvinner.

Ny næringsstandard

Fra og med publiseringen av 1. kvartal 2009 benyttes en ny næringsstandard. Det er laget en artikkel med generell informasjon om overgangen til ny næringsstandard.

Tabeller http://www.ssb.no/aku/