Statistisk sentralbyrå SSB

Arbeidskraftundersøkelsen. Arbeidstidsordninger, 2009

Pressemelding   •   feb 17, 2010 11:59 CET

Færre jobber utenom vanlig dagtid

Fra 2008 til 2009 ble det 21 000 færre ansatte som jobbet utenom vanlig dagtid. Slikt arbeid er mest utbredt blant kvinner og ungdom.

[Figur: Andel ansatte etter kombinasjoner av arbeidstidsordninger og næring i hovedarbeidsforholdet. 2009]

I 2009 jobbet 761 000 personer, eller 33 prosent av alle ansatte, utenom vanlig dagtid (mandag-fredag kl 06-18) i sin hovedjobb, ifølge AKU. I perioden mellom 2001 og 2008 har andelen ligget på rundt 34-36 prosent. Blant de som jobber utenom vanlig dagtid var andelen som jobber skift eller turnus 70 prosent i 2009.

Mest vanlig i tjenesteytende næringer
Høyest andel ansatte med arbeid utenom vanlig dagtid var det i overnattings- og serveringsvirksomhet og i transport og lagring, der henholdsvis 72 og 62 prosent hadde slikt arbeid i 2009. For overnattings- og serveringsvirksomhet var dette en nedgang på 4 prosentpoeng og for transport og lagring en økning på 4 prosentpoeng fra 2008. I helse- og
sosialnæringen hadde 51 prosent arbeid utenom vanlig dagtid i både 2009 og 2008. I bygge- og anleggsvirksomhet og undervisning jobbet rundt 10 prosent av de ansatte utenom vanlig dagtid i 2009.

[Tabell: Andel ansatte etter kombinasjoner av arbeidstidsordninger i hovedarbeidsforholdet. 2001-2009]

Klare forskjeller mellom kvinner og menn

Andel ansatte kvinner med arbeid utenom vanlig dagtid var klart høyere enn for menn, med 37 mot 29 prosent. Den viktigste årsaken er at langt flere kvinner enn menn er ansatte i helse- og sosialnæringen. Dette er den største næringen i landet samtidig som andelen med arbeid utenfor vanlig dagtid er blant de høyeste. Selv om kvinner totalt sett hadde en høyere andel enn menn med slik arbeidstid, er variasjonene fra næring til næring stor. Menn hadde for eksempel i 2009 høye andeler av ansatte med arbeid utenom vanlig dagtid i næringene industri, transport og lagring. For kvinner er arbeid utenom vanlig dagtid i mye større grad enn menn knyttet
opp til skift- og turnusarbeid.

46 prosent unge jobber utenom vanlig dagtid
For ungdom vil arbeid utenom vanlig dagtid være en grei måte å kombinere arbeid og studier på. Blant ansatte 15-29 år var det i 2009 46 prosent med slikt arbeid. I aldersgruppen 30-54 år arbeidet 30 prosent utenom vanlig dagtid, mens andelen for ansatte 55-74 år var 26 prosent. Fra 2008 til 2009 gikk sysselsettingen noe ned blant ungdom, og det var blant de med arbeid
utenom vanlig dagtid at nedgangen var sterkest. Ungdom skiller seg ellers ut fra de voksne ved at det blant de som arbeidet utenom vanlig dagtid var relativt færre med skift- og turnusarbeid og flere med arbeid på kveld og i helger.

Mange ansatte har flere arbeidstidsordninger

En person som arbeider lørdag kveld vil for eksempel dekke både ordningen med lørdagsarbeid og kveldsarbeid. I teksten over er en slik person telt bare en gang. I vedleggstabellene 4-8 er det tall for hver arbeidstidsordning hver for seg, slik at personer med flere arbeidstidsordninger blir telt flere ganger.

Ny næringsstandard
Fra og med publiseringen for 2009 benyttes en ny næringsstandard. Det er laget en artikkel med generell informasjon om overgangen til ny næringsstandard.


http://www.ssb.no/akutidord/