Forum for offentlige anskaffelser

Avvisningen var brudd på kravet om etterprøvbarhet

Pressemelding   •   jun 15, 2013 11:10 CEST

Tilbyderen ble avvist fordi oppdragsgiveren mente hans tilbud var uklart. Imidlertid opplyste ikke oppdragsgiveren om denne uklarheten medførte tvil om hvordan tilbudet skal rangeres i forhold til de øvrige tilbudene i konkurransen. Det burde han ha gjort, slo KOFA fast, og kom dermed til at avvisningen var et brudd på kravet til etterprøvbarhet i loven.

Klagen i KOFA-sak 2013/15 gjaldt spørsmålet om en avvisning var rettmessig. Vest-Agder fylkeskommune kunngjorde for snart et år siden en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler med flere leverandører om levering av elektrikertjenester og materiell. Klagerens tilbud var avvist etter forskriftens bestemmelse om plikt til å avvise et tilbud dersom "det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en anbudskonkurranse kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene."

Etter konkurransegrunnlaget skulle en viss kjøring faktureres etter statens regulativ, som pr. i dag utgjør 4,05 kroner pr. kilometer, ifølge oppdragsgiveren. Klageren opplyste imidlertid i sitt tilbudsbrev at kjøringen - til tannklinikker utenfor Mandal kommunes grenser – ville bli fakturert med 7,00 kroner per kilometer. Det var dermed, påpekte KOFA, motstrid mellom denne opplysningen og kravet i konkurransegrunnlaget. 

Tatt forbehold

Klageren har anført at tilbudet likevel ikke er uklart, fordi det ikke er tatt forbehold mot konkurransegrunnlaget og kontraktsvilkårene, og at opplysningen i tilbudsbrevet åpenbart må forstås slik at den bare gjelder der annet ikke er avtalt. Dette er imidlertid ikke presisert i klagerens tilbud, og klagenemnda kan ikke se at det er noen andre holdepunkter for en slik forståelse. Klagerens tilbud må på denne bakgrunn anses å ha tatt forbehold mot vilkåret i konkurransegrunnlaget, konstaterer nemnda. I tillegg er det gitt motstridende opplysninger fra klager om fakturabeløp for en annen kjøring.

For at forbehold og uklarheter skal medføre avvisningsplikt er det et vilkår at de "kan medføre tvil" om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Av avvisningsbrevet fremgår det at oppdragsgiveren mener det er uklart hvilken pris som danner grunnlag for sammenligning med andre tilbud. Det er imidlertid, skriver KOFA, ikke gitt nærmere opplysninger om hvorvidt oppdragsgiveren har vurdert om denne uklarheten "kan medføre tvil" om hvordan klagerens tilbud skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene i konkurransen, og klagenemnda fortsetter:

Les mer