Kommunalbanken

Balansert vekst

Pressemelding   •   mar 27, 2013 10:00 CET

Kommunalbanken fikk et resultat etter skatt på 1876 millioner kroner i 2012. Resultatet er preget av urealiserte gevinster på finansielle instrumenter, mens inntjeningen i kjernevirksomheten har vært god gjennom året.

- Vi er svært godt fornøyd med resultatet. Det er spesielt verdiendringene på våre finansielle sikringsinstrumenter som har bidratt positivt. I tillegg har bankens innlånskostnader vært gunstige og det har også kommet våre kunder til gode, forteller administrerende direktør Kristine Falkgård.

Store investeringsbehov
I løpet av året har banken formidlet 550 nye utlån på totalt 30,7 milliarder kroner til kommunal sektor i Norge som gir en samlet utlånsvekst på 5,6 prosent for 2012. En stor del av prosjektene Kommunalbanken har finansiert er knyttet til bygging og rehabilitering av skoler, barnehager og omsorgsboliger samt oppgradering av infrastruktur, vann-avløp-renovasjon og IKT.

- Banken hadde en lavere veksttakt enn foregående år, men opplever fortsatt at sektoren har store investeringsbehov blant annet som følge av statlige reformer, befolkningsvekst og demografiske endringer. God tilgang til rimelig finansiering og lave driftskostnader gjør at Kommunalbanken kan legge til rette for lave lånekostnader for kommune-sektoren, forteller Falkgård.

Banken kuttet utlånsrenten fem ganger i løpet av 2012. Flytende rente er for tiden 2,25 prosent. Alle fylkeskommuner, 421 av landets 428 kommuner og Longyearbyen lokalstyre hadde ved inngangen til 2013 lån i Kommunalbanken. Bankens samlede utlån til kommunesektoren var ved årsskiftet på 219,3 milliarder kroner.

Attraktiv ute
Kommunalbanken låner inn penger hovedsakelig i det internasjonale kapitalmarkedet. De siste års uroligheter i verdens finansmarkeder har i liten grad påvirket bankens tilgang på kapital.

- Vi har gjennom vår 85 år lange historie vist at vi er svært stabile. Det at vi har den høyeste oppnåelige ratingen (AAA/Aaa) er et bevis på det. At vi samtidig representerer offentlig sektor med den norske stat som eier og lokale myndigheter som kunder, gjør  at vi fremstår som en svært trygg havn for internasjonale investorer som ønsker å investere i  papirer med lav risiko, forteller Falkgård.

Kapitalutvidelse
Fra 30. juni 2012 økte soliditetskravene til finansinstitusjoner til minimum ni prosent ren kjernekapital. For å sikre at Kommunalbanken oppfylte kravet, vedtok Stortinget i revidert nasjonalbudsjett for 2012 å øke Kommunalbankens aksjekapital med 924 millioner kroner. De økte kapitalkrav Kommunalbanken står overfor i årene fremover innebærer av Kommunalbanken gradvis må bygge opp sin kapitalbase og tilpasse balanseveksten fremover.

Forvaltningskapitalen var ved årsskifte på 348 milliarder kroner. Banken har 54 ansatte og driftskostnadene utgjør 0,03 prosent av forvaltningskapitalen.

Nøkkeltall

(Beløp i NOK 1 000 000)

Nøkkeltall for 2012

Nøkkeltall for 2011

Resultat etter skatt

1 876

724

Egenkapitalavkastning etter skatt

37,10 %

18,33 %

Forvaltningskapital

348 953

366 901

Kjernekapitaldekning

12,27 %

9,79 %

Årsrapporten 2012Les årsrapporten 2012 her (pdf) 


BeskrivelseKommunalbanken (KBN) gir lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver. KBN er landets ledende finansinstitusjon i kommunemarkedet - og det har vi vært i 85 år.

Kommunalbanken har en forvaltningskapital på rundt 350 milliarder kroner. Banken er lokalisert i Oslo sentrum og har 50 ansatte med høy faglig kompetanse. Staten ved kommunal- og regionaldepartementet eier 100% av aksjene i Kommunalbanken.