Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barnesakkyndig kommisjon oppnevnt

Pressemelding   •   jan 11, 2010 09:41 CET

Psykolog An-Magritt Aanonsen ble i statsråd fredag oppnevnt som leder av Barnesakkyndig kommisjon. Også de elleve medlemmene av kommisjonen er nå oppnevnt, alle for en periode på tre år.

An-Magritt Aanonsen er tidligere leder/president i Norsk Psykologforening.

Barnesakkyndig kommisjon skal styrke barnas rettssikkerhet i barnevernsaker ved å kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i slike saker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for hjelpetiltak eller omsorgstiltak i henhold til barnevernloven. Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barneverntjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges fram for kommisjonen. Dette er like viktig for barnas rettsikkerhet som å kvalitetssikre rapporter som fører til tiltak.

- Feil beslutning i en barnevernsak kan medføre store menneskelige belastninger.
Derfor må risikoen for feil minimeres. Barnesakkyndig kommisjon får en viktig rolle i dette, og vi er glade for at An-Magritt Aanonsen vil lede denne kommisjonen, sier statsråd Audun Lysbakken.

Rapporter fra barnesakkyndige skal bidra til bred belysning og godt funderte beslutninger i barneverntjenesten, fylkesnemndene og domstolene. I mange saker er de sakkyndiges rapporter uunnværlige for virksomheten i barnevernet.

Samtidig er dette en utfordring: På grunn av de sakkyndiges særlige kompetanse kan det være vanskelig for andre å imøtegå deres vurderinger og konklusjoner. Også i samfunnsdebatten har det kommet kritikk av de sakkyndiges rolle i barnevernssaker, bl.a. knyttet til sakkyndiges habilitet, metoder, vurderinger og makt. Dette var noe av bakgrunnen for at et utvalg nedsatt av det daværende Barne- og familiedepartementet konkluderte med å opprette en barnesakkyndig kommisjon for ”kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernssaker” (NOU 2006:9).
- Dette vil styrke barns rettigheter, sier Audun Lysbakken


Barnesakkyndig kommisjon

Oppnevnt for perioden 8.1.2010 til 31.12.2012:

Kommisjonsleder:
Psykolog An-Magritt Aanonsen, Oslo
Kommisjonsmedlemmer:
Psykolog Amalia Carli, Oslo
Psykolog Birgit Svendsen, Trondheim
Psykolog Bjørn Solbakken, Hvaler
Psykolog Bård Bugge, Tønsberg
Psykolog Evelin Tjemsland, Horten
Psykolog Kathrine S. Lorentz, Trondheim
Psykolog Kjell Arne Hagen, Oslo
Psykolog Lars Broch, Bergen
Psykolog Lis Astorp Thorseng, Oslo
Psykolog Mette Sund Sjøvold, Nesodden
Psykolog Trond Indregard, Tromsø