NHO Service

- Bedre enn forventet

Pressemelding   •   nov 01, 2010 12:35 CET

Det ble i 3. Kvartal solgt mer enn 10 millioner timer i bemanningsbransjen, viser statistikk som NHO Service offentliggjør i dag. Dette er bedre enn forventet.

- Utviklingen i bransjen er bedre enn forventet, sier fagsjef i NHO Service Even Hagelien. Vi er nå tilbake på et volum som nærmer seg nivåene bransjen hadde før finanskrisen, sier han. I første halvår var veksten i bemanningsbransjen større i resten av Europa enn i Norge. I 2. Kvartal hadde for eksempel bransjen i Sverige en vekst på 31% i forhold til i fjor, mens vi her i landet bare hadde en økning på 5%. -Dette hadde nok sammenheng med at man i de fleste andre europeiske land har andre rammevilkår for bemanningsbransjen enn i Norge, sier Hagelien. Mens usikkerhet i Norge innebar at man vegret seg for å oppbemanne, valgte mange i Sverige da å hente inn personell fra bemanningsbransjen for å få hjulene i gang igjen. De norske begrensninger gjorde at denne bruk av innleie for å oppnå omstilling med lav risiko i den første tiden etter at krisen slapp taket ikke var mulig hos oss.

-En vekst på 16,5% siden i fjor og nesten 10% siden 2. Kvartal viser at det ikke lenger er tale om stabilisering på et lavt nivå, men at det nå faktisk er reell vekst. Vi ser nå positiv utvikling i alle landsdeler. I Øst- og Midt-Norge er veksten på nesten 20% i forhold til i fjor. Her trekker Nord-Norge ned med en vekst på bare 2,5%.

Den utviklingen vi nå ser i bransjen indikerer tryggere stillinger og lavere arbeidsledighet. Det har vært ført statistikk over solgte timer i bemanningsbransjen siden 1996. Den viser at bransjen er tett knyttet opp mot andre konjunkturindikatorer. Øker etterspørselen etter bemanningsbedriftenes tjenester går samtidig arbeidsledigheten ned.

Det er grunn til å merke seg at det, i forhold til i fjor, er en markant vekst innen oppvekst og utdanning (41%), industri og produksjon(29%), Lager logistikk og transport (27%) og kundesenter/callsenter (24%). Ved siden av at det gjennom krisen har blitt satset mer på nye og ikke konjunkturutsatte områder som oppvekst og utdanning, viser disse tallene at etterspørselen etter fleksibel arbeidskraft vokser i den delen av arbeidsmarkedet som har vært sterkest preget av krisen. Faktisk er det vekst på alle områder unntatt innen handel og tekniske tjenester. Manglende vekst innen tekniske tjenester indikerer at norsk økonomi ennå ikke er tilbake på et nivå som fører til stor grad av mangel på fagfolk. Behovet for å hente ingeniører fra utlandet er fremdeles langt lavere enn i 2007 og 2008.

Lager, logistikk og transport var det største yrkesområdet i 3. Kvartal. Omregnet til heltidsstillinger utgjorde dette området neste 4000 stillinger i denne perioden. Yrkesområdet utgjorde ca 16% av bransjens totale volum målt etter solgte timer. Andre store yrkesområder var kontor og administrasjon og bygg og anlegg som begge dekket ca. 14% av bransjen samt helse og omsorg og industri og produksjon som var jevnstore med ca 10%. Det største området i 3. Kvartal målt etter omsetning var bygg og anlegg hvor det ble omsatt for nærmere 400 millioner kroner.

Når det gjelder rekruttering ser vi et noe annet bilde enn innen utleie. På dette feltet så vi sterkere positiv utvikling i 2. kvartal. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise (sist inn først ut tankegang). Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten – uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber (folk skiftet jobb). Den bølgen er nå over, og vi er dermed tilbake til et mer ordinært marked. Dette innebærer en viss stabilisering. At det skjer en nedgang i 3. kvartal er imidlertid også normalt. Få jobbintervjuer skjer i juli og august.

Even Hagelien har mobil 952 25 467

Bilde finner du her

Kontaktperson(er):

Informasjonssjef - Baard  Fiksdal Telefon:23 08 86 63 Mobil:930 88 777 E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no

Lenker