Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bedre fordeling av fremtidig nettkostnader

Pressemelding   •   nov 03, 2010 09:31 CET

NVE foreslår felles tariffering av regional- og sentralnettet for at fremtidige kostnader ved nettinvesteringer i regionalnettet skal fordeles på strømkunder i hele landet. Dette gjelder blant annet de forventede nettinvesteringene som følger av økt utbygging av fornybar energi.

Strømkundenes nettleie beregnes ut i fra kostnader i distribusjonsnettet de er tilknyttet, pluss en andel av kostnadene i sentralnettet og i aktuelt regionalnett.

Potensialet for utbygging av ny kraft er ikke jevnt fordelt i hele landet. I dag vil strømkunder i regioner med stor kraftutbygging oppleve en økning i nettleien. Ved felles tariffering blir kostnadene fordelt på alle kundene i hele landet.

Ved innføring av felles tariffering vil kostnadene i regionalnettene bli fordelt på alle. For kunder tilknyttet distribusjonsnett som har høye kostnader til overliggende regionalnettet i dag vil forslaget innebære redusert nettleie, mens for kunder tilknyttet distribusjonsnett som har lave kostnader til overliggende regionalnett vil endringen medføre økt nettleie.

Generelt vil kunder i de fleste distribusjonsnett få reduserte eller uendrede kostnader, mens økningen hovedsaklig vil gjelde kunder tilknyttet distribusjonsnett på deler av Østlandet.

Ulike tariffer i distribusjonsnettene skyldes hovedsaklig forskjeller i kostnadene internt i distribusjonsnettselskapene. Dette endres ikke ved felles tariffering av regional- og sentralnett.

Forslaget om felles tariffering av regional- og sentralnettet innebærer kun en tariffmessig sammenslåing av nettnivåene sentralnett og regionalnett. Tarifferingsordningen påvirker verken eierskap til anleggene eller berørte nettkonsesjonærers øvrige rettigheter og plikter etter energiloven og tilhørende forskrifter.

 

Nettnivå:
Distribusjonsnett: Hovedsakelig overføringsanlegg med spenning opp til 22 kV. Omfatter fordeling av kraft frem til den enkelt husholdning og næringskunde.

Regionalnett: Nettanlegg som ligger mellom sentralnettet og distribusjonsnettet.

Sentralnettet: Nettanlegg på de høyeste spenningsnivåene (132 kV eller høyere). Omfatter hovedlinjene i Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Seksjonssjef Torfinn Jonassen, 22 95 94 80 / 952 24 548
Seniorrådgiver Christina Sepulveda 22 95 98 42

 

Lenker