Orkla ASA

Bedre markeder og resultatvekst for Orkla

Pressemelding   •   feb 10, 2011 09:17 CET

Orklas driftsresultat (EBITA) økte med 14% fra 1.161 mill kr i 4. kvartal 2009
til 1.322 mill kr samme periode i 2010. For året som helhet økte
driftsresultatet (EBITA)  med 30%  fra 3.029 mill kr til 3.944 mill. kr. Det var
et godt år for aksjeporteføljen, med en avkastning på 31,8 %.

"Den brede fremgangen for Orklas industrivirksomhet reflekterer både operative
forbedringer og bedrede markeder. Vi fortsetter å holde trykk på de
operasjonelle forbedringene samtidig med arbeidet med strukturell utvikling",
sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen.

Vekst i volum- og produktmiks, samt styrking av markedsandeler bidro til
fremgangen i Orkla Brands. Særlig er fremgangen god for de større virksomhetene
i Norden.  Økningen i råvareprisene fortsetter, noe som vil måtte møtes med
kostnadsreduksjoner og prisøkninger. Det er foretatt viktige
ekspansjonsinvesteringer i 11 selskaper og ett merke i 2010.

Sapa har i 2010 hatt en betydelig volum-  og resultatfremgang.  Det krever
imidlertid fortsatt volumøkninger før markedet er tilbake til mer normaliserte
nivåer.  Særlig er volumene i de nord-amerikanske og syd-europeiske markedene
fortsatt lave. Det er satt nytt trykk på forbedringsprogrammene for å bedre
selskapets kostnadsposisjon, særlig innen profilvirksomheten. Sapa Heat Transfer
har økt ordreinngangen. Oppstarten av den nye fabrikken i Shanghai går som
planlagt, og Sapas ekspansjon i Asia fortsetter.

Borregaard opplever god etterspørsel og høyere priser, og fikk et godt
driftsresultat i 4. kvartal. Vannkraftvirksomheten er preget av at 2010 var
ekstraordinært tørt og kaldt. REC rapporterte et godt 4. kvartal med EBITDA på
1836 mill kr. Aksjeporteføljen hadde en svært positiv utvikling, og avkastningen
for året endte på 31,8 % sammenliknet med 18,3 % for Oslo Børs.

I tråd med Orklas utbyttestrategi foreslår styret et ordinært utbytte på 2,50
per aksje for 2010. Utbytteøkningen er i tråd med Orklas mål om å levere et
stabilt, økende utbytte til aksjonærene over tid.

"Orkla skal fortsette å skape langsiktige verdier gjennom utvikling av en
portefølje av selskaper og investeringer. Samspillet mellom selskapets solide
finansielle og industrielle kompetanse og erfaring vil fortsatt være kjernen i
Orklas forretningsmodell. Orkla skal aktivt utvikle og støtte de ulike enhetene
i konsernet. Da kan ikke porteføljen være for bred, noe som er bakgrunnen for at
vi konsentrerer virksomheten, og reallokerer ressurser og kapital inn mot de
virksomhetene der Orkla har størst forutsetninger for å lykkes. Grunnlaget for
vekst i selskapet skal dannes gjennom et kontinuerlig fokus på god drift i alle
ledd av verdikjeden", sier konsernsjef Bjørn M. WiggenNøkkeltall for Orklakonsernet
1.1. - 31.12. 1.10. - 31.12.

Beløp i mill. NOK 2010 2009 2010 2009
-----------------------------------------------------------------------
Driftsinntekter 57.338 50.233 15.884 13.497

Driftsresultat - justert EBITA[1] 3.944 3.029 1.322 1.161

Resultat før skattekostnad 20 1.855 1.811 714

Resultat pr. aksje utvannet (NOK) (0,9) 2,5 1,6 1,1
-----------------------------------------------------------------------


Kontantstrøm fra driften 2.469 5.802 1.748 2.687

Netto rentebærende gjeld 19.652 19.848
-----------------------------------------------------------------------


Egenkapitalandel (%) 53,6 51,7

Net gearing[2] 0,42 0,41
-----------------------------------------------------------------------
( )
[1] Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader
[2] [Netto rentebærende gjeld]/EgenkapitalOrkla ASA
Oslo, 10. februar 2011

Ref.:
Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 22 54 44 86/+91763491

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11

Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. S. Brekke
Telefon +47 22 54 44 55/+47 930 56 093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-124 kvartal 2010:
http://http://hugin.info/111/R/1487486/422961">http://hugin.info/111/R/1487486/422961pdf

Kvartal og regnskapstall for 4 kvartal 2010:
http://http://hugin.info/111/R/1487486/422964">http://hugin.info/111/R/1487486/422964xls

Omarbeidede tall - resultatregnskap 2009-2010 - Elkem som ikke viderefort virksomhet:
http://http://hugin.info/111/R/1487486/422965">http://hugin.info/111/R/1487486/422965xls

Presentasjon for 4 kvartal 2010:
http://http://hugin.info/111/R/1487486/422962">http://hugin.info/111/R/1487486/422962pdf