Utlendingsdirektoratet (UDI),

Bedre service og samarbeid

Pressemelding   •   nov 08, 2010 16:50 CET

UDI vil overta politiets oppgaver i forbindelse med registrering og behandling av søknader om oppholdstillatelse og statsborgerskap. Politidirektoratet og UDI står sammen bak dette forslaget som nå er til behandling i Justisdepartementet.

Politiets Fellesforbund frykter at overføring av oppgaver med søknadsregistrering fra politiet til UDI vil medføre at utenlandske kriminelle slipper lettere unna. UDI-direktør ser ingen grunn til å frykte dette:
- Selvsagt var det viktig for oss å utrede grundig spørsmål om utveksling av informasjon som er nødvendig for politiet i deres arbeid med bekjempelse av kriminalitet. Dette er vi opptatt av å få til på en enda bedre måte enn i dag. Da vi arbeidet med utredningen undersøkte vi hvordan politiet gjør dette i dag og oppdaget at svært få politidistrikt har noe systematisk samarbeid med sine utlendingsenheter om informasjonsutveksling, sier UDI –direktør Ida Børresen.

Raskere saksbehandling

Hun påpeker også at det er først og fremst sivilt ansatte i politiet som behandler denne typer saker.   I dag leveres søknader om oppholdstillatelser hos politiet rundt om i landet, mens, UDI i Oslo fatter endelig vedtak i mange saker. Når UDI overtar politiets forvaltningsoppgaver, vil det bli etablert en ny førstelinje som skal dekke alle deler av landet.   - UDI vil flytte vedtaksmyndighet ut i førstelinjen, slik at flest mulig saker kan avgjøres raskt og unngår at saker blir skyflet mellom oss og politiet, sier Ida Børresen.   Nesten alle andre land det er naturlig å sammenligne seg med har for lengst gjennomført en tilsvarende reform.

Politiet vil fortsatt ha en sentral rolle

Når det gjelder asylsakene skal politiet fortsatt ha en sentral rolle i arbeidet med å registrere søkerne og klarlegge søkernes identitet.   - Denne reformen dreier seg om modernisering og service, kortere ventetid og mer fagkompetanse der ute hvor søkerne våre er. Vi må få til bedre effektivitet og korte ned køene, sier Børresen.   Den foreslåtte oppgaveoverføringen fra politiet til UDI har vært grundig utredet av Politidirektoratet og UDI i fellesskap, der også representanter for de som jobber med slike saker i politiet har gitt innspill. Det er full enighet mellom Politidirektoratet og UDI om at dette vil være en god løsning både for politiets arbeid med å løse sine kjerneoppgaver og for UDIs arbeid med utlendingssakene.