Mattilsynet gammel

Behov for supplerende synspunkter om bløgging og sløying

Pressemelding   •   nov 30, 2010 09:11 CET

Mattilsynet sendte et forslag til ny forskrift om kvalitet på fiskerivarer på høring tidligere i år og fikk mange innspill. I ettertid ser vi at bløgging og sløying er et av de mest kompliserte temaene å håndtere. Derfor trenger vi nye og mer utdypende synspunkter fra bransjen for å kunne få belyst alle sider ved bløgging og sløying før vi bestemmer oss for et endelig forslag.

Formålet med en ny forskrift om kvalitet på fiskerivarer er et enklere, mer moderne og brukervennlig regelverk. Ved at forskriftens hygienebestemmelser er tatt ut og ved at resterende bestemmelser er søkt forenklet, strukturert og modernisert, får brukerne av forskriften (fiskerinæringen, forbrukerne og Mattilsynet) en mye kortere kvalitetsforskrift å forholde seg til. Forskriften vil gjøre det enklere å etterleve forskriften, det vil bli mer fokus på forskriftens faktiske innhold, og på sikt vil det bety at forskriftens formål om å fremme best mulig kvalitet lettere vil bli ivaretatt.

Vi har mottatt mange høringssvar. Vi har brukt tiden frem til nå med å bearbeide forslagene og formulere nye tekster i forskriften for bla. å imøtekomme innspillene i høringsrunden. Utarbeidelse av forslag til forskrift nærmer seg nå sluttfasen. Utkastet vil bli sendt til Fiskeri- og kystdepartementet. Det som imidlertid står igjen i vårt arbeid er tekstformuleringer om krav til bløgging og sløying. Bløgging og sløying er beskrevet i § 3.6.3 og 3.6.4 i gjeldende fiskekvalitetsforskrift. I forslag til ny forskrift blir bløgging og sløying omtalt i §§12 og 13.

Behov for ytterligere synspunkter om bløgging og sløying
Da vi sendte vårt forslag til forskrift på høring 18. januar 2010 var forslaget omfattende på grunn av de mange endringene i forskriften. Vi fikk mange innspill om mange ulike temaer, herunder bløgging og sløying. I ettertid ser vi at bløgging og sløying er et av de mest kompliserte temaene å håndtere, og at vi trenger nye og mer utdypende synspunkter fra bransjen for å kunne få belyst alle sider ved bløgging og sløying før vi bestemmer oss for et endelig forslag.

(Følg lenke til høyre for å lese høringsdokumentene fra 20. januar 2010).

Kommentarene sendes til
Mattilsynet, Hovedkontoret
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

eller e-post, postmottak@mattilsynet.no

Vi ber om eventuelle kommentarer innen 15. desember 2010.

Kontaktperson i Mattilsynet
Bjarne Bjørshol, seniorrådgiver, seksjon for mattrygghet - hovedkontoret, tlf. 23 21 66 65.

Last ned: