Statistisk sentralbyrå SSB

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 19, 2010 10:13 CET

Økning i pengestrømmene

I fjerde kvartal ble 350 milliarder kroner sendt ut av landet gjennom bankoverføringer. De totale inngående overføringene til Norge var i samme periode på 359 milliarder kroner.

Fra 3. til 4. kvartal økte totalbeløpene både for inngående og utgående transaksjoner mellom Norge og utlandet. De utgående transaksjonene utgjorde totalt noe over 350 milliarder i 4. kvartal 2009. Dette er en økning på kun 2,6 milliarder kroner eller 0,7 prosent fra kvartalet før. De inngående transaksjonene kom opp i underkant av 359 milliarder kroner. Verdiøkningen
her er på 10,6 milliarder kroner eller 3,1 prosent sammenlignet med 3. kvartal i 2009.

Oppgangen i overføringene fra EU-land utenom de nordiske er forklaringen til verdiøkningen på de inngående betalingene i 4. kvartal. Sett i forhold til foregående kvartal har landfordelingen på inngående betalingsstrømmer endret seg en del. Overføringene fra landgruppen EU ellers (EU uten nordiske medlemsland), har økt med 49,5 milliarder kroner eller 37 prosent fra 3. kvartal. I motsatt retning trekker både Norden og Nord- og Mellom-Amerika med nedgang i de inngående overføringene på henholdsvis 14,4 og 27 milliarder kroner.

For de utgående betalingene var bildet mye det samme. Overføringene fra EU ellers økte med 37,7 milliarder kroner eller 28 prosent fra 3. til 4. kvartal. I motsatt retning trakk Nord- og Mellom-Amerika med en reduksjon i overføringene på 32 milliarder kroner eller 41 prosent.

[Tabell: Grensekryssende betalinger via norsk bank 4. kvartal 2009]

Oppgang i betalinger til industrien, nedgang for bergverk og utvinning
I 4. kvartal var det oppgang for industrien sammenliknet med 3. kvartal. De inngående overføringene mellom Norge og utlandet for dette næringsområdet økte med 26 prosent, eller i overkant av 30 milliarder kroner. For de utgående transaksjonene var veksten 25 prosent, eller noe over 28 milliarder kroner.

Bankoverføringer mellom bergverksdrift og utvinning i Norge og utlandet for 4. kvartal 2009 viste en nedgang både for inngående og utgående betalinger sammenliknet med forgående kvartal. De inngående overføringene gikk ned med 38 prosent eller noe over 37 milliarder kroner - til 61 milliarder kroner i 4. kvartal. De utgående transaksjonene fra bergverksdrift og utvinning var
totalt på nesten 26 milliarder kroner i siste kvartal i 2009. Sammenlignet med 3. kvartal er dette en nedgang på noe mer enn 33 milliarder kroner eller 55 prosent.

[Tabell: Næringsfordelte tall (ekskludert privatpersoner), 4. kvartal 2009]

Inngående transaksjoner noe større enn utgående

Totalstørrelsen på de inngående transaksjonene var 2,5 prosent større enn de utgående i 4. kvartal. En sammenlikning mellom de fire kvartalene i 2009 viser mindre forskjeller mellom inngående og utgående transaksjoner i annet halvår av 2009 enn i første.

[Tabell: Forskjell i størrelse på inngående og utgående betalinger i 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Prosent]

I valutaregisteret registreres alle grensekryssende betalinger til og fra Norge. Hovedtyngden av betalingene skjer via bank. Bruk av utenlandskregistrerte kredittkort i Norge og norskregistrerte kredittkort i utlandet registreres imidlertid også i registeret. Det samme gjelder valutaveksling, fysisk inn- og utførsel av betalingsmidler samt andre former for betalingsoverføring. Når ikke annet sies eksplisitt, vil den publiserte statistikken utelukkende omhandle transaksjoner via bank.

Statistikken viser omfanget av grensekryssende banktransaksjoner mellom innlendinger og utlendinger. Ikke-finansielle foretak og privatpersoner er omfattet i statistikken, mens de finansielle foretakene (banker, forsikringsselskaper etc.) ikke omfattes. Mer utførlig beskrivelse av
statistikkens omfang og viktige definisjoner finnes i om statistikken.


http://www.ssb.no/betalstr/