Forum for offentlige anskaffelser

Ble ikke godt nok informert om vekting – regelbrudd, sa KOFA

Pressemelding   •   mai 02, 2014 19:02 CEST

Tilbyderne ble ikke tilstrekkelig informert om etterfølgende vekting av underkriteriene i en konkurranse, og da kom KOFA til at det forelå brudd på kravet i loven om forutberegnelighet. Klagenemnda konstaterte at konkurransegrunnlaget ikke gav entydig eller presis informasjon om hvordan det aktuelle kriteriet "Price" ville bli evaluert. Forklaringen i tilknytning til prismatrisen kunne peke i flere retninger. 
Klagesaken (KOFA-sak 2012/71) gjelder en anskaffelse i regi av Oslo Lufthavn AS. Det var en konkurranse med forhandlingerom av utvikling og vedlikehold av et system for adgangskontroll av busser, drosjer og andre kjøretøyer på Gardermoen. Klageren mente bl.a. at oppdragsgiveren hadde brutt kravet til forutberegnelighet ved å endre tildelingskriteriet pris etter tilbudsfristen uten å informere tilbyderne, og ved å dele tildelingskriteriet opp i underkriterier.

I saken var er det aktuelle tildelingskriteriet "Price". I enkelte tilfeller er det naturlig å forvente at oppdragsgiveren legger til grunn samlet totalpris som han faktisk forventer å betale. I andre tilfeller opererer kjøperen med en form for evaluering som f.eks. forsøker å ta høyde for eventuelle ukjente faktorer og muliggjøre sammenligning av priser som tilbyderne har satt sammen på ulike måter. I klagesaken var tildelingskriteriet "Price" nærmere forklart i prismatrisen, der både "total price" og "pricing elements such as unit price, hourly prices etc" ble etterspurt. 

Prismatrisen

Konkurransegrunnlagets prismatrise fremstår som inndelt i tre kategorier, i tillegg til opsjonene. Før den første, prosjektprisen, var det i alt 22 poster som skulle prises, bl.a. konkret materiell, installering av dette, pilotkjøring av systemet og opplæring. De to andre kategoriene var "Annual service and support", og "Hour prices" for tre yrkeskategorier. Isolert sett kan dette tilsi at Oslo Lufthavn ville evaluere de tre hoveddelene som underkriterier, påpeker KOFA, men at det til timeprisene var forklart at et estimert timeantall "will be added to total price", tilsier imidlertid at oppdragsgiveren ville foreta en beregning av en totalpris. 

Konkurranseformen i foreliggende sak var konkurranse med forhandling. I den forbindelse er det nevnt at Oslo Lufthavn har forklart at tildelingskriteriene ble gjennomgått på tilbyderkonferansene ultimo 2011. Overfor klagenemnda er det imidlertid ikke fremlagt referater e.l. som dokumenterer hva som ble formidlet om "Price". 

Intern vekting

Oppdragsgiveren har forklart at han gjorde intern vekting. Det er ikke opplyst om valget ble tatt før eller etter tilbudsfristen, før eller etter endelig tilbudsåpning, hvorfor vektingen ble 85 %, 10 % og 5 % eller hvilke andre grunner som var motiverende for valget. Ved vektingen av underkriteriene synes det som om forskjellen i pris på "årlig servicekost" er gitt langt mindre betydning enn prisforskjellen over en fireårsperiode skulle tilsi. Ettersom nemnda ikke kjenner detaljene i evalueringsmodellen, er det vanskelig å ta endelig stilling til dette.

Les mer... http://foa.no/blog/files/4ea8dd8f428fe9042b4f0ddc3a4e34f9-515.html#.U2PPYV741NE