Statens forurensningstilsyn

Bør ikke utvide forhåndsdefinerte boreområder

Pressemelding   •   jan 07, 2010 10:10 CET

07.01.10 Olje- og energidepartementet har foreslått aktuelle boreområder til ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte områder. SFT fraråder å lyse ut flere av områdene fordi de ligger nær kysten og er særlig sårbare. Blokkene bør heller lyses ut i de ordinære konsesjonsrundene.


Forhåndsdefinerte boreområder: Miljøverndepartementet har bedt om miljøfaglige vurderinger fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og de andre miljødirektoratene til årets utlysing av forhåndsdefinerte områder (TFO) for leteboring etter olje og gass.

Bør utlyses i ordinære runder

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)

  • Olje- og energidepartementet (OED) arrangerer to typer konsesjonsrunder på den norske kontinentalsokkelen.
  • De ordinære konsesjonsrundene har de siste årene vært arrangert hvert andre år og tildeler utvinningstillatelser i umodne deler av sokkelen.
  • De årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områder (TFO) fokuserer på de modne delene av sokkelen hvor geologien skal være kjent og infrastrukturen godt utbygd.
  • Mens en ordinær konsesjonsrunde for nye leteområder starter med at selskapene nominerer blokker de ønsker utlyst, innebærer TFO at området er fastlagt på forhånd.

– Vi mener generelt at alle de foreslåtte boreområdene i Barentshavet bør lyses ut gjennom de ordinære konsesjonsrundene. Da er det grundigere behandling i ulike instanser, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Statens forurensningstilsyn (SFT).

Det er ekstra aktuelt i år siden det snart legges fram en revidert forvaltningsplan for Barentshavet.

SFT fraråder at flere av de foreslåtte blokkene i Barentshavet og Norskehavet lyses ut i denne runden. Dette fordi de ligger nær kysten og ved særlig sårbare områder.

Det er dessuten fortsatt begrenset kunnskap om naturressursene i enkelte områder.

Må ha bedre kunnskap om naturressursene

– God kunnskap om naturressurser og sårbarhet må være like viktig som god kunnskap om geologien før et område lyses ut. Ett av kriteriene i ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte områder, er nærhet til eksisterende infrastruktur. Det er ikke innfridd for flere av årets foreslåtte områder, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i SFT.

Dersom Olje- og energidepartementet likevel tildeler de foreslåtte områdene, mener SFT at det må kreves grundigere undersøkelser av forholdene på bunnen før boringen starter.

Blokker som SFT mener kan inngå - og blokker som ikke bør inngå - i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2010

Blokker som kan inngå i TFO

Blokker som ikke bør inngå i TFO Begrunnelse Vilkår dersom de lyses ut Bjørnøya Sør
7221/12 og 7222/10,11,12     Krav om grunnlagsundersøkelse Finnmark Vest
7123/1,2,3 og 7124/1,2,3 samt 7125/1     Krav om grunnlagsundersøkelse   Finnmark Vest - Øst
7123/4,5 og 7124/3,4,5 samt 7125 3,4,5 Ligger innenfor et område som i forvaltningsplanen defineres som sårbart i deler av året. Grundig kartlegging bør være utført før blokkene lyses ut. Krav om grundig kartlegging og grunnlagsundersøkelse av fauna og bunnforhold Vøringsbassenget II
6405/4-12 og 6406/10     Krav om supplerende grunnlagsundersøkelse langs Eggakanten   Trøndelag II
6305/3 og 6
6306/1-9 Nærhet til viktige gyteområder for sild. Rammer for leteboring i store deler av året med henhold til gyting, egg og larvedriftsamt hekke - og myteperioder for sjøfugl. Krav om grunnlagsundersøkelse Møre Sør
6201/7-12 og 6202/7-12 samt 6203/7-12     Krav om grunnlagsundersøkelse   Møre Sør
6204/7,8,10 og 11 Nær land og viktige verneområder. Fare for oljepåslag ved uhellsutslipp. Restriksjoner for leteboring med henhold til gyting og hekke- og myteområder for sjøfugl i perioder på året. Krav om grunnlagsundersøkelse

Spørsmål kan rettes til SFT:

  • avdelingsdirektør Signe Nåmdal, avdeling for klima og industri
    telefon: 22 57 35 36, e-post: signe.namdal@sft.no
  • seksjonssjef Hanne M. Øren, seksjon for petroleumsvirksomhet
    telefon: 22 57 37 82, e-post: hanne-marie.oren@sft.no