Energi Norge

Bred politisk støtte til sterkere sentralnett

Pressemelding   •   mai 10, 2012 21:53 CEST

Stortingets energi- og miljøkomité slutter opp om behovet for et vesentlig styrket sentralnett i årene fremover. Energi Norge finner mye positivt i komiteens innstilling til nettmeldingen som ble avgitt i går. Nå er det gjennomføringen som blir utfordringen.

Stortingsmeldingen om strømnettet behandles av Stortinget i neste uke. I innstillingen fra energi- og miljøkomiteen heter det blant annet at mange år med moderate investeringer har ført til et stort behov for å øke kapasiteten og bygge ut nytt nett. Komiteen fremhever nettets betydning for forsyningssikkerhet, verdiskaping og mer klimavennlig energibruk.

Energi Norge har følgende kommentarer:

INVESTERINGER:

- Det er positivt at en enstemmig komité uttaler at konsekvensene av å investere for lite eller for sent i sentralnettet, normalt vil være større enn konsekvensene av å investere for mye. Vi opplever at det nå er svært bred politisk støtte til Statnetts arbeid for et sterkere nett i Norge, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

UTENLANDSKABLER:

- Vi er glade for at et flertall i komiteen ønsker en mer offensiv politikk for nye utenlandskabler. Dette er nødvendig for å styrke forsyningssikkerheten i tørrår, samt for å utnytte verdien som ligger i den norske vannkraften. Vi forventer nå at dette følges opp med mer offensive planer.

KONSESJONSSYSTEMET:

- Det er bra at komiteen deler Energi Norges bekymring for den lange saksbehandlingstiden i nettkonsesjonssaker, og påpeker at dette kan utgjøre en alvorlig barriere for de omfattende utbyggingene det er behov for de neste årene. Komiteen peker også på at et nytt system for konsesjonsbehandling må føre til kortere samlet saksbehandlingstid.

REGIONALNETTET:

- Komiteen gir viktige signaler om at eierskapet til regionalnettet skal videreføres som i dag. En samlet komité påpeker det uheldige i at regionalnettet vil kunne bli underlagt reglene for transmisjonsnett i EUs 3. eldirektiv, noe som kan få alvorlige konsekvenser for regionalt eierskap. Komiteen ber regjeringen arbeide for at regionale kraftselskaper fortsatt skal ha mulighet til å eie regionalnett. Det er nå avgjørende at utformingen av regelverket for regionalnettet ikke fører til at denne muligheten svekkes.

ELEKTRIFISERING:

- Energi Norge savner en konkretisering av hvordan kraftnettet kan muliggjøre fremtidig overgang fra fossil til fornybar energibruk i petroleums- og transportsektorene. Nett er en forutsetning for elektrifisering, og elektrifisering er en forutsetning for klimakutt, men tiltakene mangler.

Les energi- og miljøkomiteens innstilling til nettmeldingen.

Stortinget vil drøfte og behandle innstillingen tirsdag 15. mai.

Om Energi Norge

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftnæring. Vi representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Kraftnæringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst.