Forum for offentlige anskaffelser

Brøt reglene fordi han mente han hadde brutt reglene

Pressemelding   •   jun 07, 2014 13:55 CEST

Oppdragsgiveren brøt reglene fordi han mente han hadde brutt reglene. Han hadde nemlig innhentet mer dokumentasjon etter tilbudsfristens utløp i anbudskonkurransen sin. Normalt er ikke det lov, så han omgjorde dermed tildelingsbeslutningen. Men, nei, sa KOFA, i dette tilfellet er det helt ok å innhente mer dokumentasjon etter tilbudsfristens utløp. Da var tildelingsbeslutningen likevel lovlig, men å omgjøre den var ikke lovlig.

I februar 2012 kunngjorde Statens vegvesen, Region Nord, en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tunnelarbeider. Der ble tildelingsbeslutningen omgjort, og det førte til klage – KOFA-sak 2012/150. Klagen gikk ut på at det ikke var begått regelbrudd ved den opprinnelige evalueringen, og at omgjøringen av den grunn var ulovlig. Etter forskriften kan en tildelingsbeslutning bare endres eller annulleres dersom den er i strid med regelverket. En oppdragsgiver kan derfor ikke annullere en lovlig tildelingsbeslutning ut fra en endret skjønnsmessig vurdering, påpeker klagenemnda.
Oppdragsgiveren begrunnet annulleringen med at klageren urettmessig hadde blitt vurdert til å oppfylle kvalifikasjonskravene ved den første tildelingsbeslutningen. Dette fordi oppdragsgiveren mente at det ikke var anledning til å be om ytterligere dokumentasjon etter tilbudsfristens utløp. Klageren skulle derfor ha blitt avvist for ikke å ha levert tilstrekkelig dokumentasjon på kvalifikasjonskravet. Oppdragsgiveren er enig i at tildelingsbeslutningen hadde vært lovlig dersom ytterligere dokumentasjon kunne innhentes. Med andre ord kunne tildelingsbeslutningen ikke omgjøres dersom oppdragsgiveren hadde rett til å be om dokumentasjonen.
Innhente ny dokumentasjon
Hovedregelen er at kvalifikasjonskravene skal bedømmes ved tilbudsfristens utløp, forutsetningsvis ut fra den dokumentasjonen som er innlevert på dette tidspunkt. Forskriften gir likevel oppdragsgiveren en rett til å "anmode om at fremlagte attester og dokumenter vedrørende krav til leverandøren suppleres eller utdypes". Regelen må forstås på den måten, fremholder nemnda, at adgangen til å be om fremleggelse av dokumenter er betinget av at tilbudet allerede inneholder opplysninger som er relevant for det aktuelle kvalifikasjonskrav. Det er som klart utgangspunkt ikke adgang til å innhente ny dokumentasjon som endrer innholdet i de dokumenter som foreligger.
Det er gode grunner for å tillate en oppdragsgiver å innhente supplerende dokumentasjon der han, basert på dokument som allerede er fremlagt, vurderer det som sannsynlig at en leverandør oppfyller et gitt kvalifikasjonskrav, og mindre presiseringer er egnet til å klargjøre dette. I foreliggende sak var det tale om å inngi noe større suppleringer. 

Les mer... http://foa.no/blog/files/a9fa8e7b2610e9f9fff446a5f7061fe5-526.html#.U5L88BbCnlo