Statistisk sentralbyrå SSB

Brutto utenlandsgjeld, 3. kvartal 2009 Nedgang i gjeld til utlandet

Pressemelding   •   des 10, 2009 10:06 CET

Norges brutto utenlandsgjeld var på 3 338 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009, en reduksjon på 193 milliarder kroner fra utgangen av 2. kvartal i år. Gjeldsreduksjonen var størst for Norges Bank.

Hovedformålet med statistikken er å oppfylle forpliktelser overfor Det internasjonale valutafondet (IMF).

Utenlandsgjelden til Norges Bank ble redusert fra 124 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal, til 59 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal, en nedgang på vel 52 prosent. Det meste av nedgangen har sammenheng med redusert innskudds- og lånegjeld etter tiltakene mot finanskrisen høsten 2008. Offentlig forvaltning reduserte sin gjeld med 4,5 prosent fra forrige kvartal. For 3. kvartal 2009 hadde denne sektoren en gjeld på 608 milliarder kroner. Bankenes utenlandsgjeld var på 1 325 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009, en nedgang fra forrige kvartal på 1,9 prosent. Tallene for gruppen ”andre sektorer” gikk tilbake med 3,5 prosent fra forrige kvartal, mens gjelden i forbindelse med direkte investeringer falt med vel 11 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken omfatter disse sektorgrupperingene

Offentlig forvaltning inkludert Statens pensjonsfond – Utland

Norges Bank

Banker

”Andre sektorer” som inkluderer andre finansielle foretak enn bankene (blant annet forsikring/kredittforetak), samt ikke-finansielle foretak og husholdninger

Direkte investeringer

Gjeld knyttet til direkteinvesteringer i Norge foretatt av utlendinger er skilt ut fra alle sektorene og presentert som en egen post. Konsernlån som inngår i direkteinvesteringer, følger retningsprinsippet. Som følge av dette nettoføres alle gjelds- og fordringsforhold mellom direkteinvestor og investeringsenhet. Aksjer, andeler og annen egenkapital er ikke med i brutto utenlandsgjeld.

Tabeller