Bygdefolk for Rovdyr

Bygdefolk for rovdyr ber om at den uetiske jervejakta må stoppes!

Pressemelding   •   mai 15, 2014 00:28 CEST

Jerv er ifølge Artsdatabanken oppført på den Norske rødlisten over truete arter som sterkt truet – kategori EN - og er fredet i Norge.

Viltloven og Naturmangfoldloven setter strenge krav til human behandling av alle ville dyr. Dessuten er målsettingen at det i alle naturlige utbredelsesområder skal finnes levedyktige bestander. Vi finner det derfor sterkt beklagelig at det åpnes for jakt på rovdyr ut over det omfanget og tidsfrister som lisensjakten definerer.

Viltoven sier blant annet at det ikke bør bedrives jakt på ville dyr i yngletiden.

Dette med årsak i grunnleggende humane og etiske verdier. Det har vært eksempler på at man har tillatt metoder for avliving av rovdyr som ikke er forenlig med de regler og lover som er fastsatt for jakt. Jervetisper og nyfødte jervunger blir avlivet i hiet.

·  Viltloven § 9: «Det bør ikke fastsettes jakttid i hekke- og yngletiden for vedkommende art»

·  Viltlovens § 19:  «Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom»

Hiuttak er en primitiv avlivningsmetode som ikke sømmer seg en moderne nasjon. De graver de seg inn i hiet til jerven under ynglesesongen, og avliver moren og ungene. 

I denne saken fra Trollheimen blir tre små jervunger ble dratt ut av hiet sitt og drept! Moren, som antagelig var ute for å skaffe mat, slapp unna, og kommer hjem til tomt hi. Bygdefolk for rovdyr mener det er fullstendig uakseptabelt med en slik uetisk nedslakting av fredete rovdyr, og IKKE MINST LOVSTRIDIG: Denne nedslaktingen skjer i yngletiden og det er i strid med yngletidsfredning, og viltlovens generelle prinsipp: http://www.tk.no/nyheter/article7315986.ece

Det er også ifølge Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven ikke tillatt å utføre:
a. Alle former for forsettelig fangst og fangenskap og forsettelig dreping.
b. Å forsettelig skade eller ødelegge ynglesteder eller hvilesteder.
c.Å forsettelig forstyrre vill fauna, særlig i yngletiden, oppveksttiden og dvaletiden i den grad forstyrrelsen er betydelig i forhold til denne Konvensjonens målsettinger.
«Betydelig» forstyrrelse må man konkludere med at det er siden dyrene blir avlivet, og for øvrig har praksis vist at siden tispa og ungene må oppholde seg samtidig i hiet under avlivning, har det vært nødvendig med flere forsøk fordi tispa ofte stikker av før avlivningen kan skje. Disse gjentatte forsøkene på avlivning er forbundet med betydelig stress.

Jakt på dyr i hiet og jakt under ynglesesongen regnes som inhumant og er forbudt i Norge. Alle disse lovene/føringene ble brutt i fjor og i år av myndighetene.

En rapport fra 2009, som bygger på flere års forskning, viser også at ekstraordinære fellinger av jerv gir mer sauetap: NINA/Norsk Institutt for Naturforvaltnings rapport ”Jerv i en skiftende verden” konkluderer med at ekstraordinære uttak av hunnjerv virker mot sin hensikt. Uttak av stedegne hunnjerver gir midlertidig ustabilitet i området. Det gir etablering av jerv i naboområder, eller tilførsel av nye jerver inn i området hvor hunnjervene hadde revir, og potensialet for reetablering av revir der hvor en annen jerv er fjernet, er høyt.

I forkant av beitedyrsesongen 2012 drepte myndighetene 120 jerv ved jakt og hiuttak. I 2013 var antallet 86. Så langt i 2014 er 30 jerv avlivet, mange av dem nyfødte unger! (Kilde: Rovbase)

Vi har ikke en levedyktig bestand av jerv i Norge:

I 2013 ble det registrert 44 jervekull i Norge. Dette er en nedgang på 24 kull sammenlignet med 2012.

Bestanden er i 2013 beregnet til å bestå av cirka 350 voksne individer, og dette er en nedgang fra 395 dyr i 2012. (Kilde: Rovdata)

Jerven er derfor oppført som sterkt truet – kategori EN – på Norsk Rødliste for arter/Artsdatabanken (Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge).: http://www.artsdatabanken.no/rodlistetearter

Jerv på Norsk Rødliste:

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/Gulo+gulo/48072

Dette på tross av at vi har undertegnet Bern-konvensjonen, og påtatt oss ansvaret med å ha en levedyktig bestand. Men 350 dyr fordelt på Norges langstrakte land gir ingen levedyktig bestand på sikt. Dette vil antagelig medføre fragmentering og oppdeling av bestanden i små isolerte grupper, og gjør dyrene lite levedyktige på sikt. En undersøkelse fra NINA/Norsk Institutt for Naturforvaltning (NINA rapport 369) viser at jervebestanden ikke klarer å opprette levedyktige bestander i Sør-Norge på grunn av hard beskatning via skadefellinger og hiuttak.

Bygdefolk for rovdyr krever at det må bli slutt på denne uetiske nedslaktingen av jerven!

Er det ønskelig med uttalelse/intervju med leder Lars-Erik Lie er det bare å ta kontakt enten direkte, eller via presseansvarlig:

Leder Lars-Erik Lie  Mobil:  942 99 980

Informasjon om vedtakene fra Miljødirektoratet ligger nederst i pressemeldingen.

Med vennlig hilsen

Ingunn Lund-Vang
Presseansvarlig
Bygdefolk for rovdyr

Mobil: 91 81 74 53

Mail: presse@bfrnorge.no

www.bfrnorge.no

På Facebook: https://www.facebook.com/bfrnorge

VEDTAKENE OM EKSTRAORDINÆR FELLING AV JERV (ta gjerne kontakt med oss i BFR hvis det er spørsmål angående fellingsvedtakene, vi forklarer gjerne):

http://www.miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/Resultat?Tema=2&Fylke=05&FraDato=01.01.2014&TilDato=14.05.2014

1.5.2014 fattet Miljødirektoratet vedtak (2013/8662) om ekstraordinære hiuttak av inntil 1 mordyr med valp(er) av jerv i Dovre kommune i Oppland fylke – rovviltregion 3.

Følgende vilkår er knyttet til iverksettelse av felling:

1. Fellingsområde og antall:

Inntil 1 mordyr og valp(er) kan felles ved hilokalitet Grimsdalen i Dovre kommune

2. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket.

Fellingsforsøket gjennomføres i tråd med fastsatt instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt.

4. Vedtaket gjelder i tidsrommet 1. mai 2014 – 5. mai 2014.

5. Miljødirektoratet kan til enhver tid trekke tilbake adgang til felling.

Et slikt uttak av eget tiltak er ikke et enkeltvedtak, og forvaltningslovens klageregler kommer ikke til anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 18, tredje ledd.

29.4.2014 fattet Miljødirektoratet vedtak (ref 2014/4559) om ekstraordinære hiuttak av inntil 2 mordyr med valp(er) av jerv innenfor begrensede områder i Hedmark fylke – rovviltregion 5.

Følgende vilkår er knyttet til iverksettelse av felling:

1. Fellingsområde og antall:

Inntil 1 mordyr og valp(er) kan felles ved en hilokalitet i Folldal kommune og inntil 1 mordyr og valp(er) kan felles ved en hilokalitet i Stor-Elvdal kommune. Begge de antatte hilokalitetene ligger utenfor området som er definert som forvaltningsområde for jerv i Hedmark fylke.

2. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket.

Fellingsforsøket gjennomføres i tråd med fastsatt instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt.

4. Vedtaket gjelder i tidsrommet 29. april 2014 – 2. mai 2014.

5. Miljødirektoratet kan til enhver tid trekke tilbake adgang til felling.

Et slikt uttak av eget tiltak er ikke et enkeltvedtak, og forvaltningslovens klageregler kommer ikke til

anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 18, tredje ledd.


BFR vil fokusere på en levende natur, et komplett økosystem med stort biologisk mangfold, der både byttedyr og rovdyr skal få leve under minimal mennesklig påvirkning. Vi ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. Videre så opplever vi at det er mye feilinformasjon om rovdyrene og folk vet lite om rovdyrene. Mange frykter rovdyr, men er det egentlig en vektig grunn for å gjøre det? Les om norske rovdyr og rovfugler på vår info. side.