Byggma ASA

BYGGMA ASA - RESULTAT FOR 4. KVARTAL 2009

Pressemelding   •   feb 25, 2010 09:51 CET

KONSERN

Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 4. kvartal 2009 på MNOK 7,7 mot MNOK -55,7 i samme periode i 2008. Resultat før skatt pr. 4. kvartal 2009 ble MNOK -27,9 mot MNOK -59,6 i 2008. I 4. kvartal ble driftsresultatet MNOK 12,9 mot MNOK -32,6 i samme periode i 2008. Driftsresultatet pr. 4. kvartal 2009 ble MNOK -9,0 mot MNOK -7,0 i 2008.

Alle segmenter, bortsett fra Uldal, viser forbedring i driftsresultat i 4. kvartal 2009 sammenlignet med samme periode i 2008. Uldal viser imidlertid en klar forbedring i driftsresultatet i 4. kvartal 2009 i forhold til i 3. kvartal 2009. I første halvår 2009 ble det gjennomført nedskrivning av maskiner og utstyr på til sammen MNOK 23,8, hvorav MNOK 11,5 i Sasmox og MNOK 12,3 i Masonite Beams. I 4. kvartal ble MNOK 5,8 av nedskrivningen tilbakeført, hvorav MNOK 1,7 i Sasmox og MNOK 4,1 i Masonite Beams. Total nedskrivning av maskiner og utstyr i 2009 er
følgelig MNOK 18,0.

Byggmakonsernets salgsinntekter i 4. kvartal 2009 ble MNOK 416,1, en økning på MNOK 10,2 i forhold til samme periode i 2008. I 4. kvartal har alle segmenter, bortsett fra Masonite Beams, økning i salgsinntekter sammenlignet med 4. kvartal i 2008. Pr. 4. kvartal 2009 ble salgsinntektene MNOK 1.628,8 mot MNOK 1.827,7 i 2008.

Netto finanskostnader pr. 4. kvartal 2009 ble MNOK 18,9 som er MNOK 33,7 lavere enn i 2008. Agiogevinst på valutalån er pr. 4. kvartal 2009 inntektsført med MNOK 8,8, mens urealisert agiotap på valutalån i 2008 ble kostnadsført med MNOK 6,0. Resultat av rentesikring er ført i posten netto finanskostnader og er pr. 4. kvartal 2009 kostnadsført med MNOK 1,0, mot MNOK 6,0 pr. 4. kvartal 2008. Netto rentekostnader er redusert, hovedsakelig som følge av lavere rentenivå sammenlignet med 2008.

Likviditetsreserven var pr. 31.12.2009 på MNOK 114,7, som er en økning på MNOK 44,0 fra 1.1.2009. Styret og ledelsen har høy fokus på kapitalrasjonalisering i konsernet og kapitalbinding i varelager er redusert med MNOK 85,8 fra 1.1.2009. Fokus på kapital- og kostnadseffektivisering vil bli opprettholdt.

Gjennomførte investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler pr. 4. kvartal 2009 er til
sammen MNOK 45,9, hvilket er vesentlig lavere enn i 2008.

Bokført egenkapital, inklusiv minoritetsinteresse, var pr. 31.12.2009 MNOK 374,5 (27,5 %), hvilket er en nedgang på MNOK 33,5 i forhold til 1.1.2009. Viktigste årsak til endring i egenkapitalen er det negative resultatet pr. 4. kvartal 2009, samt utbetaling av utbytte.

Den konjunkturbetingede nedgangen i etterspørselen av byggevarer har ført til økt prispress på de fleste av Byggmas produktgrupper. Dette har påvirket driftsresultatet i negativ retning. Samtidig har konjunkturnedgangen medført at Byggmakonsernet har oppnådd prisreduksjon på mange viktige innsatsfaktorer og dette har - sammen med reduserte faste kostnader - påvirket driftsresultatet i positiv retning.

Utsiktene fremover:

Styret forventer at ROT-markedet i 2010 å være stabilt, mens aktivitetsnivået i nybyggmarkedet vil bli noe forbedret i 2010, men nivået vil fortsatt være lavt.

De fleste av konsernets selskaper lanserte nye produkter på Bygg Reis Deg messen i september 2009, som forventes å gi positive bidrag i omsetning og inntjening i 2010.

I likhet med 2009 forventes konsernets investeringsnivå i 2010 å være betydelig lavere enn
tidligere år.

Selskapets ledelse har stor fokus på å få den nye produksjonslinjen ved Masonite Beams til å fungere som planlagt.

Gjennomførte omstillinger og kostnadsreduksjoner innebærer etter styrets oppfatning at konsernet er godt posisjonert og vel forberedt i forhold til fremtidige utfordringer.


Vennesla, 24.2.2010
Styret for BYGGMA ASA

Source: Millistream