Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet melder seg ut av Fagrådet for Våtrom (FFV)

Pressemelding   •   feb 09, 2011 09:31 CET

Byggmesterforbundet var på begynnelsen av 1990-tallet en av de sentrale initiativtagerne for å etablere Fagrådet for våtrom (FFV). I styremøte 20. januar fattet styret vedtak om å melde organisasjonen ut av Fagrådet for våtrom.

Bakgrunnen for utmeldingen er flere års diskusjoner om våtromsnormens utvikling, hvor særlig de medlemsorganisasjonene som representerer de utførende bransjer, har uttrykt misnøye med normens form og innhold. Videre er heller ikke Byggmesterforbundet tilfreds med at FFV ikke har tatt til etterretning at de nye byggereglene fastsatt av myndighetene, må få konsekvenser for FFV’s godkjenningsordning for bedrifter.

Ny samarbeidsavtale med SINTEF Byggforsk

I ekstraordinær generalforsamling 27. august ble det lagt føringer for styrets forhandlinger med SINTEF Byggforsk knyttet til forhandlinger om en ny samarbeidsavtale. I ny ekstraordinær generalforsamling 17. desember ble det fra styret fremlagt forslag til ny samarbeidsavtale. Forslaget avviker på vesentlige punkter fra de føringer som var gitt styret av generalforsamlingen 27 august. Dette medførte at tre organisasjoner fra utførende side stemte i mot det fremlagte avtaleforslag.

De viktigste avvikene i forhold til det som var utgangspunktet er:

  • FFV har ikke lenger opphavsrettighet til noen deler av normen.
  • FFV har ikke lenger rett til utgivelse. Heller ikke endringer og redigeringer, hvis ikke den annen part er enig.
  • FFV kan ikke ensidig bestille og godkjenne blader.
  • FFV kan ikke selv kunne utarbeide eller engasjere andre til å skrive våtromsblader på lik linje med SINTEF Byggforsk. Hvis FFV skal utgi alternativer må det gjøres utenfor våtromsnormen.
  • Våtromsnormen er ikke lenger er et selvstendig produkt hvor særlig hensyn til de behovene som utførende håndverkere har blir ivaretatt, men en integrert del av Byggforskserien
  • SINTEF Byggforsk fastsetter ensidig prisen på alle utgaver av våtromsnormen. FFV har kun uttalerett.
  • Avtalen er nærmest uoppsigelig.

FFV’s godkjenningsordning og de nye byggreglene

Byggmesterforbundet har ved flere anledninger tidligere tatt opp det forhold at FFVs Godkjent bedriftsordning, som følge av nye byggeregler, må drøftes grundig igjennom. Dette fordi ombygging av våtrom nå er blitt søknadspliktig tiltak slik at kompetansekrav til foretakene i henhold til Byggesaksforskriften utløses.

Byggmesterforbundet er overrasket over at FFV ikke har tatt en grundig gjennomgang av sin godkjenningsordning knyttet til myndighetenes regelendring. Dessverre forstår vi det slik at begrunnelsen for at man uendret viderefører denne, er knyttet til FFVs inntekstgrunnlag.

Byggmesterforbundet arbeider generelt for at det skal stilles kompetansekrav til alle foretak i byggenæringen, uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Når nå myndighetene har skjerpet kravene innenfor våtromssegmentet, er vi tilfreds med dette.

Byggmesterforbundet er også av den oppfatning at de kompetansekrav som utløses gjennom byggereglene er strengere, og mer presise enn innholdet i FFVs godkjenningsordning.

Byggmesterforbundet finner det også svært uheldig at det er to godkjenningsordninger innenfor samme område. Vi registrerer allerede en rekke misforståelser i kundemarkedet, i bedriftene og dessverre også, rundt om i kommunenes byggesaksavdelinger på grunn av dette.