Aurskog Sparebank

Delårsregnskap 4Q10, foreløpig årsregnskap GENERELT

Pressemelding   •   feb 10, 2011 09:37 CET

Regnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard (IFRS).
Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens regnskap da det er dette som
danner grunnlag for utbetaling av utbytte. Delårsregnskapet er revidert.
Regnskapet ved utgangen av 4. kvartal viser at banken:
§ Stabil og god bankdrift med solid inntjening
§ Stabilt lav kostnadsprosent
§ God innskuddsdekning
§ Tilfredsstillende kredittvekst

RESULTATREGNSKAP

Resultat av ordinær drift etter skatt ved utgangen av perioden utgjør 55,0 mill
(34,9 mill).  Resultatet er bedre enn forventet.  Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekter utgjør 127,1 mill (112,4 mill).  Netto
Driftsinntekter utgjør 33,0 mill (31,9 mill), og Driftskostnadene utgjør 70,4
mill (73,3 mill).  Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger på lån utgjør 20,8
mill (24,0 mill).
Rentenettoen er 1,90%, dvs. 0,10%-poeng høyere enn i fjor, og 0,03%-poeng lavere
enn ved utagangen av forrige kvartal.
Bankens netto driftsinntekter er 3,6% høyere enn i fjor, og utgjør 0,49% av GFV
som er ubetydelig lavere enn i fjor.  I tillegg til kursgevinster bokført som
driftsinntekt har banken 4,2 mill (0,5 mill) i gevinst på aksjer bokført som
anleggsmidler etter salget av aksjer i Nordito AS til danske PBS Holding AS.
De samlede driftskostnader er 4,0% lavere enn i fjor. Styret har over tid hatt
skjerpet oppmerksomhet rundt kostnadene, og er tilfreds med utviklingen.
Driftsresultatet fra ordinær bankdrift er betydelig bedre enn på samme tid i
fjor.  Ser vi bort fra verdipapirgevinster/-tap, er kostnadsprosenten 48,8% mot
55,7% på samme tid i 2009.
Bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt er på 13,5% (9,4%) mot 10,0% ved
utgangen av forrige kvartal.  Dette gjenspeiler et godt resultat for 4. kvartal.

KONTANTUTBYTTE KR 10,00 PR EGENKAPITALBEVIS
Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 19,86 (kr 12,47).  Utvannet resultat
pr egenkapitalbevis er det samme.
I henhold til avtale med Statens Finansfond kan banken utbetale inntil 50% av
beregnet utbytte som kontantutbytte.  Overskytende skal tilføres
Utjevningsfondet.  Styret har derfor vedtatt et kontantutbytte på kr 10,00 pr
egenkapitalbevis, dvs. 7,8 mill (4,8 mill).  Videre har styret vedtatt at det
avsettes 8,0 mill (4,8 mill) til Utjevningsfondet, 33,1 mill (20,9 mill) til
Sparebankens fond, 3,0 mill (3,0 mill) til gaver til almennyttige formål, 4,0
mill til Gavefond, 0,9 mill (1,2 mill) til fond for verdiendringer (netto), og
0,0 mill (0,0 mill) til fond for vurderingsforskjeller.
Pr 31.12.10 har banken 721.128 egenkapitalbevis fordelt på 556 (561)
egenkapitalbeviseiere.

RISIKOOMRÅDER
Kredittrisiko
Utviklingen i 2010 viser små endringer, men tendensen i retning noe høyere
risiko har holdt seg også i 4. kvartal etter hvert som næringsengasjementene har
blitt reklassifisert på grunnlag av regnskaper for 2009.  Samtidig er
næringsandelen av utlån økende og jevnt over gir dette en høyere risiko enn ved
utlån til privatmarkedet.  Klasse A, B og C utgjør til sammen 94,3% mot 94,9% i
fjor, og klasse D og E utgjør 4,2% mot 4,6% i fjor.
De samlede nedskrivninger dekker 36,1% (47,3%) av brutto misligholdte og
tapsutsatte lån.

Likviditetsrisiko
I begynnelsen av 4. kvartal sank pengemarkedsrentene (3-mndr NIBOR) med ca
0,15%-poeng, med fra midten av oktober har vi igjen sett en økning opp til samme
nivå som ved inngangen til kvartalet; ca 2,60%. Spreadene (risikopåslaget) på et
3-års obligasjonslån ligger fortsatt stabilt i underkant av 1,0%-poeng for vår
bank.  På grunn av fortsatt sterkt konkurransepress på boliglån er det et svært
lavt rentenivå på boligfinansiering, mens utlån til næringslivet gjennomgående
prises noe høyere.
Aurskog Sparebank har likviditetssituasjonen under daglig oppfølging.
Aurskog Sparebank er i hovedsak langsiktig fundet og det arbeides kontinuerlig
for å sikre målsettingen om stabil funding 12 mndr fram i tid.  Banken har
forfall på markedslån i 1. kvartal 2011 med NOK 60 mill, i 2. kvartal 2011 NOK
20 mill, i 3. kvartal 2011 NOK 100 mill, og i 4. kvartal 2011 med 100 mill.  Med
normal drift har banken en likviditetsreserve som sammen med langsiktige
trekkrettigheter er tilstrekkelig til å dekke alle forfall i kommende 12-
måneders periode.
Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom trekkrettigheter i andre
finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde likvide verdipapirer.
Likviditetsindikatorene ved utgangen av kvartalet var henholdsvis 108,9%
(105,6%) og 118,5% (113,5%) som er mindre økning fra forrige kvartal.  Begge
indikatorene liger over bankens interne målsetting og Finanstilsynets krav.

Markedsrisiko
Bankens valutarisiko er fortsatt ubetydelig, og valutabeholdningen er i sin
helhet for videresalg til kunder.  Totalt utgjorde valutabeholdningen 1,0 mill
(2,0 mill) ved utgangen av perioden.  Det er ingen valutarisiko knyttet til
investeringer i aksjer og obligasjoner.
Renterisikoen er begrenset da banken i hovedsak har flytende rente både på lån
og innskudd.  Obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med
renteswapper.

FORVALTNINGSKAPITAL

Bankens forvaltningskapital er 7.163,923 mill (6.208,223 mill).  Dette er en
økning på 15,4% (6,1%) siste 12 mndr.

UTLÅN

Årsveksten på utlån er 8,8% (2,9%).  Utlån til privatmarkedet utgjør 68,3%
(71,8%) av brutto utlån.  Hensyntatt bankens portefølje i TBK er andelen 72,9%
(75,4).  Over tid har utlån til privatmarkedet ført i egen balanse vist en svakt
synkende relativ tendens, og denne trenden fortsetter i 4. kvartal 2010.
Fordeling etter sektor / næring viser fortsatt en viss relativ økning i utlån
til omsetning og drift av drift fast eiendom.  Andelen utlån innenfor bankens
primærområde utgjør 67,5% (68,9%).  Videre utgjør andelen av innskudd fra kunder
i bankens definerte primærområde 57,2% (62,8%), dvs. en økning fra forrige
kvartal.  For øvrig er det ikke endringer av betydning i kundesammensetningen
fordelt på geografiske områder, jfr. note 5 og 6.
I tillegg til utlån i egen balanse har banken en portefølje i Terra Boligkreditt
AS (TBK) på 968,0 mill (755,1 mill) som er en økning på 28,2% (48,5%) siste 12
mndr.  Samlet, årlig kredittvekst inkl TBK er dermed 11,3% (7,1%).


INNSKUDD

Innskuddene har en årsvekst på 19,1% (5,5%).  Ved periodens slutt var
innskuddsdekningen på 64,6% (59,0%).

VERDIPAPIRER

Bankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner er
vurdert til markedsverdi.  Fastsettelse av markedsverdier er enten børskurser
eller kurser satt av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte verdipapirer.
En mindre del av porteføljen er klassifisert som tilgjengelig for salg med
verdiendring over egenkapitalen samt en obligasjon i Terra Boligkreditt A/S som
er klassifisert under kategorien "holde til forfall".

SOLIDITET
Etter reglene i Basel II Pilar 1 har banken en kapitaldekning på 16,52%
(17,06%).  Kjernekapitaldekningen er 14,11% (14,32%).  Banken er meget solid med
en kapitaldekning som ligger langt over minimumskravet på 8%.  Styret overvåker
løpende utviklingen i bankens kapitaldekning.

UTSIKTENE

Det er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som endrer bankens stilling.
Aurskog Sparebank har en stor kundemasse med basis på Romerike, meget god
soliditet samt et godt omdømme i markedet.
Banken har lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte
beslutningslinjer og en sterk lokal forankring.  Dette er forhold som betyr
svært mye for den framtidige verdiskapningen.
Til tross for skjerpet konkurranse har banken fortsatt gode vekstrater.  Sterkt
fokus på effektiv og rasjonell drift, utvikling av ny kompetanse kombinert med
evne og vilje til omstilling, en solid økonomi med god inntjening og gode
resultater, gjør at banken tror på et resultat for 2011 som ligger på nivå med
2010.  Banken er forberedt på at også kommende perioder kan bli vanskelig for
enkelte kundesegmenter.  Det er imidlertid ikke oppstått nye, ukjente
tapsutsatte engasjementer av betydning i løpet av 2. halvår 2010, og kvaliteten
i kredittmassen vurderes som stabilt god.  Dette, kombinert med ytterligere
satsning på bedret kredittkontroll og oppfølging av tapsutsatte engasjementer
frventes å føre til noe lavere tap en de siste to årene.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDEL-LOVENS § 5-6
Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt
vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av
rapporteringsperioden.
Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskapet etter vår beste
overbevisning gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i
regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet.
Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar
med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et rettvisende bilde
av foretaket og konsernets finansielle stilling og resultat.

Kontaktpersoner:
adm banksjef Odd Nordli, 975 63 063
ass banksjef Jan Pedersen, 900 12 761