Totens Sparebank

DELÅRSRESULTAT 4. KVARTAL 2009

Pressemelding   •   feb 11, 2010 16:21 CET

DELÅRSRESULTAT 4. KVARTAL / FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

2009

Konsernregnskapet for Totens Sparebank viser et resultat før skatt i 2009 på 136,7 mill. kroner, mot 32,6 mill. kroner i 2008. For 4. kvartal isolert ble resultatet 41,2 mill. kroner, mot -7,4 mill. kroner i samme kvartal i fjor. For både siste kvartal og året totalt viser ordinær bankdrift en relativt stabil utvikling, mens resultat fra verdipapirer trekker kraftig opp sammenlignet med i 2008. Verdipapirer ga et positivt resultat i 2009 på 50,6 mill. kroner, mot et negativt resultat på 62,3 mill. kroner i 2008.

Resultat etter skatt ble 99,7 mill. kroner, mot 21,9 mill. kroner i 2008. Dette utgjør kr. 14,78 pr.
egenkapitalbevis og gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet etter skatt utgjør 14,0 prosent. Foreslått utbytte kr. 7,00 pr. egenkapitalbevis (3,50).

Se vedlegg på [http://www.newsweb.no]

HOVEDTREKK KONSERN 2009 (2008):
- Utlånsvekst siste 12 mnd. 5,8 % (4,2 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 1,8 % (7,5 %)
- Redusert rentenetto 1,83 % (1,93 %)
- Provisjonsinntekter 48,6 mill. kr. (46,8)
- Kursgevinst verdipapirer 52,4 mill. kr. (-69,9)
- Tapskostnad 22,2 mill. kr. (17,6)
- Kapitaldekning 14,1 % (13,7 %)
- Resultat pr. EKB kr. 14,78 (kr. 4,26)

NETTO RENTEINNTEKTER
Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 4. kvartal 2009 ble 60,4 mill. kroner, mot 55,6 mill. kroner i 3. kvartal i 2009 og 60,9 mill. kroner i 4. kvartal 2008. Rentenettoen i kvartalet utgjør 2,00 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK), mot 1,85 % i 3. kvartal og 2,13 % i 4. kvartal i 2008.

Kundemarginen i kvartalet har økt noe i forhold til forrige kvartal, men har blitt redusert sammenlignet med 4. kvartal i 2008. Samtidig har bankens gjennomsnittlige fundingkostnad blitt redusert mer enn reduksjonen i gjennomsnittlig utlånsrente. Samlet sett har derfor rentenettoen økt sett opp mot forrige kvartal.

ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 26,8 mill. kroner i 4. kvartal, mot -24,1 mill. kroner samme kvartal i 2008.

Provisjonsinntektene er i sum noe høyere enn i tilsvarende kvartal i 2008, med 13,4 mill. kroner i
2009 mot 11,2 mill. kroner i 2008. Økningen skyldes i hovedsak økning i inntekter fra provisjoner knyttet til forsikring og provisjoner fra Terra Boligkreditt.

Resultat fra verdipapirer er positivt i 4. kvartal med en gevinst på 9,6 mill. kroner. Dette er dels en gevinst 3,4 mill. kroner på aksjer og egenkapitalbevis, dels en gevinst på 7,2 mill. kroner
knyttet til bankens beholdinger av rentebærende papirer, og dels et tap på 1,0 mill. kroner knyttet til valuta og derivater. Kursgevinstene er i det alt vesentlige urealiserte. Bankens beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko.

Verdipapirer holdt for omsetning er klassifisert som omløpsmidler og vurdert til virkelig verdi. Alle
gevinster og tap er innregnet i resultatregnskapet.

Andre driftsinntekter i kvartalet inkluderer en engangseffekt på 2,4 mill. kroner knyttet til
utbetaling og tildeling av aksjer fra Visa Norge Bankgruppen.


DRIFTSKOSTNADER
Sum driftskostnader i konsernet i 4. kvartal utgjør 41,4 mill. kroner, mot 34,4 mill. kroner samme
kvartal i 2008. Driftskostnadene i 4. kvartal utgjør 1,37 % av GFK, mot 1,09 % i samme kvartal i 2008.

Sammenlignet med samme kvartal i 2008 har kostnadene knyttet til lønn økt med 4,2 mill. kroner. Banken har en bonusavtale med de ansatte som gir rett til en bonus når egenkapitalavkastningen for banken overstiger gitte nivåer. Bonusen utgjør samme beløp
for alle faste ansatte, justert for stillingsbrøk. Egenkapitalavkastningen for 2009 overstiger nivåene i avtalen, og det er derfor avsatt for maksimal bonus. For 2008 ble det ikke utbetalt bonus. Samlet effekt, inklusive arbeidsgiveravgift, er ca 4,2 mill. kroner

Engangseffekter har medført at administrasjonskostnadene er lavere for 4. kvartal
enn for 3. kvartal i år. Dette gjelder også for andre driftskostnader. Samtidig er kostnadene i 4. kvartal i år høyere enn 4. kvartal i fjor hvor også engangseffekter bidro til å redusere kostnadene i kvartalet. I sum ansees administrasjonskostnadene og andre driftskostnader å være en del lavere i kvartalet enn det banken forventer i de kommende perioder.

TAPSKOSTNADER
Det er kostnadsført 4,6 mill. kroner i netto tap på utlån og garantier i 4. kvartal i 2009, mot 9,9 mill. kroner i 4. kvartal 2008. Tap på utlån i kvartalet tilsvarer 0,04 % av brutto utlån. Brutto misligholdte engasjement over 30 dager utgjør 133 mill. kroner, mot tilsvarende tall i 3. kvartal på 193 mill. kroner.

Bankens kredittrisikoprofil er tilnærmet uendret fra siste kvartal. Misligholdet har falt en del i siste
kvartal. Hoveddelen av misligholdte lån er innenfor personmarkedet, og i de fleste tilfeller har banken god sikkerhet for engasjementet. Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette.

FORVALTNINGSKAPITAL
Pr. 31.12 forvaltet konsernet i alt 12 193 mill. kroner. Dette er en økning på 410 mill. kroner i
løpet av kvartalet. Dette skyldes i hovedsak økte innskudd i andre kredittinstitusjoner, som øker
bankens likviditetsreserve.


UTLÅN
Konsernets netto utlån ble i 4. kvartal redusert med 46 mill. kroner, mot en nedgang på 106 mill. kroner samme kvartal i 2008. I løpet av de siste 12 mnd. er netto utlån økt med 601 mill. kroner, eller 6,2 %. Andelen lån til personmarkedet er redusert fra 76,6 % per 31.12 i 2008 til 73,3 % i 2009. 12 måneders bruttovekst i personmarkedet er på 0,3 % og tilsvarende bruttovekst i bedriftsmarkedet er på 18,9 %.

I løpet av kvartalet har banken formidlet lån via Terra Boligkreditt for 293 mill. kroner, som ikke er
inkludert i utlånsveksten ovenfor. Totale lån som er formidlet via Terra Boligkreditt er per 31.12.09 på 574 mill. kroner. 12 måneders vekst innenfor personmarkedet inkludert Terra Bolig Kreditt er på 8,2 %.

INNSKUDD
Kundeinnskuddene har i 4. kvartal økt med 174 mill. kroner, mot en økning på 222 mill. kroner samme kvartal i 2008. Siste 12 mnd. har innskuddene økt med 85 mill. kroner, tilsvarende 1,8 %.
Innskuddsdekningen utgjør nå 48,51 %.

LIKVIDITET
Banken har sikret seg en god likviditetsreserve i form av bankinnskudd og omsettelige verdipapirer. Banken legger vekt på å sikre refinansiering i god tid før forfall, med en god løpetidsstruktur, for å opprettholde nivået på likviditetsindikatorene.

Bankens obligasjonsgjeld er som i tidligere perioder bokført til amortisert kost. Bankens obligasjonsgjeld er i stor grad emittert i et marked med en lavere kredittspread en dagens. Dette medfører at bankens fundingkostnad vil være lavere i de kommende perioder enn om banken skulle emittert lånene i dag.

Banken vil benytte Terra Boligkreditt, og på denne måten finansiere fortsatt vekst. I dagens marked ser banken at det er lavere fundingkostnader ved å utstede særskilt sikrede obligasjoner med pant i bolig, enn ved å utstede ordinære bankobligasjoner. Bankens vurdering er derfor at det, for å holde fundingkostnadene nede, er fornuftig å benytte seg av de mulighetene som Terra Boligkreditt gir.

SOLIDITET
Konsernets egenkapital er pr. 31.12.09 på 762 mill. kroner. Kapitaldekningen målt i henhold til
myndighetenes retningslinjer utgjør 14,06 %, mot 13,74 % på samme tid i fjor. Konsernets
kjernekapitaldekning utgjorde pr. 31.12.09 12,77 %. Med bakgrunn i bl.a. økte markedskrav til soliditet har konsernets mål for minimum kjernekapitaldekning blitt økt til 10 %. Banken har utstedt en fondsobligasjon til Statens finansfond pålydende 132 mill. kroner i kvartalet. Samtidig har banken tilbakebetalt et ansvarlig lån på 100 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Datterselskapenes resultater fremgår av note 7. Banken har i løpet av kvartalet kjøpt
eiendomsselskapene Vallehaven AS og Audheimgården AS. Dette er selskaper hvis eneste virksomhet er å eie de to sammenbygde forretningsgårdene Vallehaven og Audheimgården der banken har sitt hovedkvarter i Lena sentrum. Banken er dominerende hovedleietaker i
Vallehaven.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET
Styret foreslår at 3,8 mill. kroner avsettes til gaver, 30,3 mill. kroner utbetales som utbytte, 33,6
mill. kroner overføres til utjevningsfond, 0,4 mill. kroner overføres til fond for urealiserte gevinster
og 34,1 mill. kroner overføres Sparebankens fond. Det foreslåtte utbytte utgjør kr. 7,00 pr. EKB.

VIDERE UTVIKLING
Norges Bank har økt styringsrenten med 0,50 % -poeng i løpet av 4. kvartal, og pengemarkedsrenten 3 mnd NIBOR har også økt. Banken har derfor 13. januar varslet en renteøkning på 0,25 % -poeng til sine kunder for å opprettholde rentemarginen. Økningen vil
ha full effekt på lån og innskudd fra mars. Gitt at det ikke skjer vesentlige endringer i rentemarkedet forventes det i kommende periode en rentemargin noe lavere en foregående periode.

Verdipapirmarkedene har vært volatile i 2009, og utviklingen her vil også i 2010 påvirke bankens
resultater. Det forventes for øvrig en stabil utvikling i provisjonsinntekter.

Kostnadsnivået i kommende periode antas å bli tilnærmet på samme nivå som de foregående kvartalene i 2009, men med noen sesongvariasjoner knyttet til blant annet lønnskostnader.

Per 31.12.2009 har ikke banken identifisert forhold i utlånsporteføljen som tilsier at tapene vil øke vesentlig i de kommende kvartaler. I likhet med bransjen for øvrig er imidlertid banken forberedt på at den økonomiske utviklingen kan gi slike utslag.

I forbindelse med en planlagt fusjon mellom Nordito AS og PBS AS, er bankens aksjer i Nordito AS verdsatt til 33,1 mill. kroner. Bankens kostpris er 3,2 mill. kroner. Aksjene er klassifisert som tilgjengelige for salg, og verdiendringer er ført direkte mot egenkapitalen. Hvis den planlagte fusjonen gjennomføres vil dette vurderes som en realisasjon, og den urealiserte gevinsten føres over resultatet.


Den økonomiske utviklingen skaper større usikkerhet om den fremtidige utviklingen enn normalt, men gjennom god soliditet og likviditet er banken godt forberedt på effektene av et urolig marked.

For å nå målsetningen om å være en bidragsyter til vekst i vår region har banken styrket sin ansvarlige kapital. Banken valgte å søke om kapital fra Statens finansfond. Dette er kapital som blir tilført sunne banker i en overgangsperiode, og skal betales tilbake når markedet er mer normalt. Kapitalen fra Statens finansfond vil bidra til fortsatt normal utlånsvekst, samt at bankens seniorlån blir en sikrere investering for eierne.

HOVEDTALL

Konsern(NOK mill.) Q4.09 Q4.08 12.09 12.08

Netto renteinnt. 60,4 60,9 216,0 211,9
Andre driftsinnt. 26,8 -24,1 107,3 -14,1
Sum driftskost. 41,4 34,4 161,6 147,5
Dr.res før tap ol. 45,9 2,5 161,7 50,2
Tap på utlån/gar. 4,6 9,9 22,2 17,6
Gev. anl.middel -0,2 0,0 -2,8 -
0,0
Dr.res før skatt 41,2 -7,4 136,7 32,6
Res. etter skatt 30,0 -3,5 99,7 21,9


Netto utlån 10 190,3 9 630,6
Innskudd kunder 4 943,3 4.858,6
Egenkapital 762,3 661,7
Forvaltningskap. 12 193,4 11 228,8

Kapitaldekning 14,1 13,7

Resultat pr. EKB 14,78 4,26

Fullstendig delårsrapport er vedlagt børsmelding.

Kontaktpersoner:
adm.banksjef Herbjørn J. Steinsvik
tlf. 61 14 12 19 / 90 87 08 80)
banksjef stab Stig Håvard Blikseth
tlf. 61 14 12 91 / 95 86 46 01)

Source: Millistream