FINN.no

Dette frister oss til å bytte jobb

Pressemelding   •   feb 11, 2013 09:49 CET

Nordmenn setter trivsel og trygghet høyt. Et godt arbeidsmiljø og oppgaver vi mestrer er de viktigste motivasjonsfaktorene når vi bytter jobb, ifølge en undersøkelse fra FINN.

Dette kommer før utviklingsmuligheter, lønn og kompetansen til nærmeste leder, men kvinner og menn svarer ganske ulikt på en del områder. 

Undersøkelsen er gjort av Opinion på vegne av FINN, blant 1026 respondenter i private og offentlige virksomheter. De spurte har enten skiftet jobb de siste to årene, eller vurderer dette i løpet av to år.

Kvinner mest trygghetssøkende
– Funnene viser at vi er trivsels- og trygghetsorienterte, og det gjelder spesielt kvinner. De er langt mer opptatte av arbeidsmiljø, mestringsfølelse og lederskap enn menn. Menn er på sin side mer bevisste på lønn, forfremmelser og goder, sier Pedro Thormodsen, produktdirektør for FINNs jobbsider.

Kvinner mener det er mye som er svært viktig når de bytter jobb, mens gutta gir mer moderate svar. 80 % av kvinnene sier det har stor betydning å få oppgaver de mestrer, mot 59 % av mennene.

– Det kan tyde på at menn er mer risikovillige i jobbytteprosessen. Selv om de kanskje ikke har den perfekte kompetansen, kan stillingen fortsatt være aktuell. Kvinner ønsker i større grad å være helt sikre på at de er rett kandidat, sier han.

Menn er mer statusorienterte
Organisasjonspsykolog Andreas Narum mener at folk setter pris på forutsigbarhet, og at de derfor ønsker trygge rammer. – Men det å trives å føle seg trygg i et arbeidsmiljø kan ikke ses helt uavhengig av det å få oppgaver man mestrer, god utvikling, et minimum av ledelse og en grei lønn.

– Det at menn er mer bevisste på lønn enn kvinner, kan skyldes ulike forhold. Menn tjener bedre enn kvinner. Og ifølge evolusjonspsykologien er det logisk at menn er mer opptatte av status og penger, fordi dette i stor grad avgjør hvor attraktiv mannen er som forsørger. I tillegg ligger det føringer i kulturen vår, relatert til forventninger om å lykkes økonomisk og ha mer enn naboen – eller i alle fall nok til å oppfylle drømmene våre om egen bolig, hytte, bil og masse gadgets, sier Narum.

8 av 10 kunne tenke seg å bytte jobb
Det kommer også frem at mange er åpne for nye muligheter. For 8 av 10 respondenter er det aktuelt å skifte jobb i løpet av en toårsperiode. – Ifølge undersøkelsen har vi et ganske dynamisk arbeidsmarked. Mange er positive til å bytte jobb, er aktivt på utkikk, og åpne for stillinger av kortere varighet, sier Thormodsen.

Åpne for vikariater og lønnsreduksjon
44 % av de spurte følger godt med på stillingsmarkedet, og 39 % kunne tenke seg en stilling av kortere varighet. Men det er over dobbelt så mange kvinner enn menn som er interesserte i vikariater. Videre viser undersøkelsen at både private og offentlige ansatte er positive til å bytte sektor, men at ansatte i private virksomheter er mest åpne for å flørte med ”den andre siden”.

Vi er heller ikke fremmede for å gå ned i lønn, hvis den rette muligheten dukker opp. 32 % av de spurte synes dette er greit. De fleste kan strekke seg til en lønnsreduksjon på mellom 10 og 20 %.

Spørsmål fra undersøkelsen
Hvor stor betydning har følgende for deg når det gjelder å bytte jobb? (Andel som har svart ”Stor betydning” på dette spørsmålet).
1. Miljøet blant kolleger: 72 % (kvinner 81 %, menn 63 %)
2. Arbeidsoppgaver som jeg mestrer: 69 % (kvinner 80 %, menn 59 %)
3. Relevante arbeidsoppgaver i forhold til mine kvalifikasjoner: 65 % (kvinner 74 %, menn 56 %)
4. Hvordan nærmeste overordnede utøver lederskap: 62 % (kvinner 69 %, menn 55 %)
5. Mulighet for faglig utvikling/vekst: 56 % (kvinner 59 %, menn 52 %)
6. Sikkerhet/trygghet ift fremtidig nedbemanning; 56 % (kvinner 58 %, menn 53 %)
7. Lønn: 54 % (kvinner 51 %, menn 57 %)
8. Arbeidsstedets beliggenhet i forhold til bolig: 44 % (kvinner 48 %, menn 39 %)
9. Andre goder (feks. fri mobil, avis, firmabil, etc.): 12 % (kvinner 8 %, menn 16 %)
10. Muligheter for forfremmelse/karriere: 34 % (kvinner 33 %, menn 36 %)
11. Hvordan toppleder utøver lederskap: 47 % (kvinner 53 %, menn 41 %)
12. Virksomheten jeg arbeider i sitt renomme/rykte: 33 % (kvinner 38 %, menn 30 %)
13. Virksomhetens størrelse: 7 % (kvinner 6 %, menn 8 %)

Topp 3 for kvinner
1. Miljøet blant kolleger: 81 %
2. Arbeidsoppgaver som jeg mestrer: 80 %
3. Relevante arbeidsoppgaver i forhold til mine kvalifikasjoner: 74 %

Topp 3 for menn
1. Miljøet blant kolleger: 63 %
2. Arbeidsoppgaver som jeg mestrer: 59 %
3. Lønn: 57 %

Basert på svarene fremstår kvinner som mer trivsels- trygghets- og ledelsesorienterte enn menn. Kvinner er for eksempel langt mer opptatte av arbeidsmiljø, det å få oppgaver de mestrer, og kvaliteten på nærmeste leder. Menn er på sin side mer opptatte av lønn, forfremmelser og goder enn kvinner, selv om også de mener at trivsel og trygghet er aller viktigst.

Begge kjønn bryr seg minst om størrelsen på virksomheten. Videre er det langt flere kvinner enn menn som mener at det mye som er av stor betydning. Menn er mer moderate når de svarer.

Vurderer du eller kan det være aktuelt for deg å bytte eller starte i ny jobb i løpet av de kommende 24 månedene?
Ja: 83 %
Nei: 17 %

Mest aktuelt for menn (85 %, mot 80 % av kvinnene). Uansett tyder funnene på at mange er åpne for jobbytte.

I hvilken grad holder du deg orientert om ledige stillinger og muligheter i arbeidsmarkedet?
I svært liten grad: 11 %
I ganske liten grad: 24%
Verken eller: 21 %
I ganske stor grad: 34 %
I svært stor grad: 10 %

Mange følger godt med på stillingsmarkedet (44 % av de spurte). Menn og kvinner følger like godt med.

Har du gjort deg noen tanker om hvor lenge du planlegger eller kan tenke deg å arbeide for nåværende arbeidsgiver? Oppgi hvor mange år regnet fra nå.
Inntil 1 år fra nå: 17 %
Inntil 2 år fra nå: 14 %
Inntil 3 år fra nå: 5 %
Inntil 4 år fra nå: 3 %
Inntil 5 år fra nå: 4 %
Mer enn 5 år fra nå: 17 %
Har ikke tenkt over dette: 16 %
Vet ikke/usikker: 24 %

Vi har enten et kort eller langt perspektiv på jobbene våre. Hovedandelen vil enten være hos nåværende arbeidsgiver i 1 til 2 år, eller i mer enn 5 år.

Kunne du tenke seg å gå ned i lønn dersom du fikk tilbud om en jobb med vesentlig mer interessante arbeidsoppgaver?
Ja: 32 %
Nei: 47 %
Vet ikke: 20 %

En god del er åpne for å gå ned i lønn. Marginale forskjeller mellom kvinner og menn. For hovedandelen av dem som mener at dette er greit, er det mest aktuelt å akseptere en lønnsnedgang på mellom 10 og 20 %, noe som er tilfelle for 59 % av de spurte.

Dersom du ønsket å bytte jobb i nærmeste fremtid, ville det da vært aktuelt for deg å ta en stilling med kortere varighet? Sett kryss ved det alternativet som passer best.
Ja, som prosjektmedarbeider: 10 %
Ja, i et vikariat: 19 %
Ja, på engasjement: 10 %
Nei, ikke aktuelt: 48 %
Vet ikke: 13 %

Ganske høy interesse for stillinger av kortere varighet (39 % av de spurte). Kvinner er mer åpne for dette enn det menn er (42 % av kvinner mot 34 % av menn). Vikariater er langt mer aktuelt for kvinner, mens engasjementer er mer aktuelt for menn.

Er din arbeidsgiver i offentlig eller privat sektor? Dersom du har mer enn én jobb, svar for det som er din hovedbeskjeftigelse.
Offentlig sektor: 37 %
Privat sektor: 63 %
Vet ikke: 1 %

Du har tidligere oppgitt at du jobber i privat sektor. Gitt at du fikk tilbud om en tilsvarende eller lignende stilling med samme betingelser som du har i dag innenfor offentlig sektor, hvor interessant vill det være for deg å takke ja til et slikt tilbud?
Svært lite interessant: 6 %
Ganske lite interessant: 10 %
Verken eller: 17 %
Ganske interessant: 38 %
Svært interessant: 23 %
Vet ikke: 6 %

61 % av de ansatte i privat sektor kunne tenke seg å bytte til offentlig sektor.

Du har tidligere oppgitt at du jobber i offentlig sektor. Gitt at du fikk tilbud om en tilsvarende eller lignende stilling med samme betingelser som du har i dag innenfor privat sektor, hvor interessant ville det være for deg å takke ja til et slikt tilbud?
Svært lite interessant: 6 %
Ganske lite interessant: 18 %
Verken eller: 14 %
Ganske interessant: 36 %
Svært interessant: 19 %
Vet ikke: 6 %

55 % av de ansatte i offentlig sektor kunne tenke seg å bytte til privat sektor. Det kan tyde på at gresset er litt grønnere i offentlig sektor.

Om undersøkelsen
Undersøkelse om jobbytte. Blant annet spørsmål om motivasjonsfaktorer, holdninger til lønn og fremtidig arbeidsgiver. Gjennomført av Opinion på vegne av FINN i oktober 2012. Landsdekkende webundersøkelse gjennomført på Norstats panel med 1026 respondenter, via e-post. Respondentene har vært i jobbskifteprosess de siste to årene, eller mener det er aktuelt med jobbskifte de neste to årene. De spurte representerer en rekke bransjer og stillingsnivåer.

Ta kontakt for segmentering på kjønn, alder, landsdel, sektor eller stillingsnivå.

Kontakt
Andreas Narum, organisasjonspsykolog, narum@runbox.com, 99544554
Pedro Thormodsen, produktdirektør, pedro.thormodsen@finn.no, 90672817
Henrik Faller, PR-rådgiver i FINN, henrik.faller@finn.no, 91543433