Statistisk sentralbyrå SSB

Dødsårsaker, 2008 Hjerte- og karsykdommer og kreft viktigste dødsårsaker

Pressemelding   •   feb 19, 2010 10:12 CET

Blant personer bosatt i Norge døde 41 700 personer i 2008. Av disse var 20 300 menn og 21 400 kvinner. Hjerte- og karsykdommer og kreft er årsak til to tredjedeler av alle dødsfallene. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er gått betydelig ned de siste 20 årene. Lungesykdommer var årsak til ett av ti dødsfall i 2008.

[Figur: Dødsårsaker. 2008]

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har hatt en klar nedgang de siste 20 årene. Spesielt er nedgangen stor for menn. Tall fra 1980 viser at det den gang døde 430 menn per 100 000 innbyggere og 240 kvinner, mens tallene i 2008 er henholdsvis 209 og 134. Det er da tatt hensyn til endring i aldersfordelingen i befolkningen over tid og ulik aldersfordeling blant menn og kvinner. Kreftdødeligheten i perioden har vært stabil.

Det er store forskjeller i dødsårsakene på ulike alderstrinn. Dødsfall blant de yngste skyldes langt oftere ulykker enn hva som er tilfelle i de eldste aldersgruppene.

Nedgang i dødeligheten blant de yngste
Det ble i 2008 registrert i alt 148 dødsfall blant barn mellom 1 og 17 år, fordelt på 88 gutter og 60 jenter. Av alle dødsfall i denne aldergruppen var ulykker årsaken til en tredjedel. Kreft utgjorde rundt 20 prosent av alle dødsfallene, mens medfødte misdannelser var årsaken i 10 prosent av tilfellene. Totaldødeligheten i denne aldersgruppen er redusert de siste 10 årene. I 1999 døde 21 per 100 000 barn og ungdom, mens det samme tallet var 14 i 2008. Nedgangen har vært større for dødsfall ved ulykker enn for sykdom. Det er særlig transportulykker som viser en jevn nedadgående tendens, og antall dødsfall er her tilnærmet halvert det siste tiåret.

I 2008 døde totalt 163 barn i løpet av sitt første leveår, 102 gutter og 61 jenter. Vel halvparten av disse døde av lidelser oppstått i nyfødtperioden og bortimot 30 prosent av medfødte sykdommer. 12 barn døde i krybbedød.

Flest menn dør av ulykker
Voldsomme dødsfall utgjør om lag halvparten av alle tilfellene i aldersgruppen 18 til 44 år. Vel tre ganger så mange menn som kvinner dør av voldsomme dødsårsaker. Når det gjelder sykdommer, er kreft den største dødsårsaken.

Kreftsykdom er den største dødsårsak blant de middelaldrende
I aldersgruppen 45-74 år har fallet i dødeligheten av alle årsaker de siste 20 årene vært på rundt 25 prosent for kvinner og rundt 40 prosent for menn. Denne gunstige utviklingen skyldes i hovedsak at dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har falt med hele 65 prosent for begge kjønn. Kreftsykdommer er den viktigste dødsårsaken i denne aldersgruppen, men etter 1997 har
dødelighetsratene for kreft falt med 15 prosent for kvinner og 20 prosent for menn. For både kreft og hjerte- og karsykdommer fortsetter denne positive utviklingen i 2008. Til sammenligning er dødeligheten av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), ulykker og selvmord relativt stabil i
denne aldersgruppen. Det tas da hensyn til endringer i befolkningens aldersfordeling over tid.

[Figur: Noen dødsårsaksgrupper, aldersgruppe 45-74 år, alderstandardiserte
tall. 1989-2008]

Fire av ti dør av hjerte- og karsykdom etter fylte 75

I den siste tiårsperioden har det vært en nedgang i hjerte- og kardødelighet blant de eldste, mens både dødsfall i forbindelse med KOLS og kreft har økt i aldersgruppen over 75 år.

Til tross for nedgangen i hjerte- og kardødelighet er det denne sykdomsgruppen som krever flest liv i de eldste aldersgruppene. 40 prosent dør av hjerte- og karsykdommer, mens 20 prosent dør av kreftsykdommer. Voldsomme dødsfall utgjør 3 prosent av dødsfall hos eldre, og det er fallulykker og uspesifisert brudd som er den klart største dødsårsaken.


http://www.ssb.no/dodsarsak/