Mattilsynet gammel

Dyresykdommen infeksiøs bronkitt påvist på Romerike i Akershus

Pressemelding   •   okt 27, 2010 17:19 CEST

Dyresykdommen infeksiøs bronkitt (IB) er påvist i to uavhengige hobbyfjørfehold på Romerike i Akershus. IB er en svært smittsom luftveisinfeksjon hos høns, og er forårsaket av et virus. Sykdommen har ingen kjent betydning for folkehelsen. Hobbyfjørfeholdere bør være spesielt oppmerksomme på kliniske symptomer hos dyrene sine, som nysing, økt neseflod, hevelse ved hode (bihulebetennelse), samt nedsatt allmenntilstand.

Et hobbyfjørfehold på en gård i Nes kommune på Romerike ble båndlagt 20. oktober 2010. Fjørfeholdet hadde de siste ukene vært plaget med noe uspesifikke symptomer. Tre av dyrene døde. Det ble tatt ut blodprøver fra elleve dyr. Alle viste seg å være positive med hensyn på IB. En prøve var også positiv med hensyn på ILT (Infeksiøs laryngotrakeitt). Denne prøven er sendt til referanselaboratoriet i Weybridge for verifisering. Både sykdomsforløp og symptomer er imidlertid mest forenlig med IB, men det kan ikke utelukkes en samtidig infeksjon med ILT-virus. I samråd med Mattilsynet ble resten av besetningen avlivet av eier den 22. oktober.

Uken før ble et annet hobbyfjørfehold på Romerike båndlagt grunnet påvist IB.

Her var det noen individer i besetningen som hadde litt nedsatt almenntilstand. Først ble det avlivet ett dyr, der obduksjonen viste at det kunne være virus som var årsaken, og det ble tatt ut blodprøver fra besetningen der syv av ti prøver var positive for IB. Samtlige av disse prøvene var negative for ILT.

Så vidt Mattilsynet kjenner til har det ikke vært smittemessig kontakt mellom de to hobbyfjørfeholdene. Det bare ett kommersielt fjørfehold i området nær disse besetningene.

Symptomer og tiltak
IB er en svært smittsom luftveissykdom hos høns, som i tillegg til luftveissymptomer gir produksjonsforstyrrelser hos verpende høner og dårlig tilvekst hos kyllinger. Denne sykdommen finnes over hele verden og forårsaker betydelige økonomiske tap i kommersielle fjørfebesetninger. Se mer informasjon om infeksiøs bronkitt fra Veterinærinstituttet, lenke i høyre spalte.

IB er en såkalt B-sykdom i Norge. Bekjempelsen er derfor regulert i lover og regler som Mattilsynet forvalter. Se lenke i høyre spalte.

Til nå har IB kun blitt påvist i noen få kommersielle fjørfebesetninger, og i disse tilfellene har Mattilsynet valgt å bekjempe sykdommen med avliving og destruksjon. Viruset har blitt påvist flere ganger hos hobbyfjørfe i Norge. Håndteringen varierer da avhengig av blant annet mulighet for skjerming av besetningen.

IB forebygges i dag ved generelle smitteforebyggende tiltak i hønsebesetninger. Smitteskjerming av kommersielle fjørfebesetninger mot hobbyfjørfe er her av betydning. Vaksinasjon er så langt ikke tatt i bruk i Norge, da sykdommen sjelden opptrer hos kommersielle høns, og vaksinasjon ikke er uten bivirkninger.

I hønsebesetninger hvor luftveissymptomer opptrer, og hvor det er mistanke om Infeksiøs bronkitt, skal det meldes fra til det lokale Mattilsynet. Unngå å føre dyr ut av eller inn i flokken inntil sykdomssituasjonen er avklart.

Kontaktperson:
Seksjonssjef ved Mattilsynets distriktskontor for Romerike, Anne Marie Jahr tlf 63 94 28 33