Mattilsynet gammel

Dyrevelferdsloven

Pressemelding   •   jan 25, 2010 08:49 CET

I forbindelse med ikrafttredelse av den nye loven om dyrevelferd, er det blitt innført noen helt nye bestemmelser som kan få betydning både for de som holder dyr og for befolkningen for øvrig.

Dyrevelferdsloven skal ifølge § 1 fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. I § 3 er det bestemt at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.

Varslingsplikt
Alle har ifølge dyrevelferdsloven § 5 plikt til å si fra til Mattilsynet på telefonnummer 06040 dersom det er grunn til å tro at dyr lider. Det er helt avgjørende for dyrevelferden at Mattilsynet får slike opplysninger så tidlig som mulig. At Mattilsynet kobles inn før det er for sent, sparer også dyreholderen for konsekvensene av en forverret situasjon. Det er forståelig at det kan være vanskelig å melde fra om en nabo eller kollega, men i alvorlige dyrevelferdssaker må hensynet til dyrene ha førsteprioritet.

Krav til kompetanse
Alle som har med dyr å gjøre, skal ifølge dyrevelferdsloven § 6 ha tiltrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å sikre god dyrevelferd. Mattilsynet har ansvaret for å utforme og tolke nærmere kompetansekrav, herunder krav om utdanning og oppdatering av kompetansen. Det er viktig at Mattilsynet har en god dialog med næringsorganisasjonene slik at de kan legge best mulig til rette for at dyreholderne oppfyller kompetansekravet.

Aldersgrense
Foreldre og andre foresatte skal ifølge dyrevelferdsloven § 6 ikke la barn under 16 år ha selvstendig ansvar for dyr.

Dyrevernnemndene
I følge dyrevelferdsloven § 30 skal dyrevernnemndene være en del av Mattilsynet. Mattilsynet fastsetter en instruks som bestemmer hva dyrevernnemndene skal arbeide med og hvordan de skal organiseres i Mattilsynet.

Mattilsynet kan gi forbud mot å holde dyr
Enkeltpersoner kan forbys å holde dyr eller å utføre andre aktiviteter med dyr. I følge dyrevelferdsloven § 33 kan Mattilsynet nå fatte vedtak om å forby aktiviteter med dyr dersom man unnlater å etterkomme vesentlige pålegg eller grovt eller gjentatte ganger overtrer dyrevelferdsloven. Slike forbud kunne tidligere bare fastsettes av domstolene. Mattilsynet har dermed hjemmel både til å ordne opp i eksisterende dyrevelferdsproblemer og til å forhindre at uegnede personer påfører nye dyr påkjenninger og belastninger.

Overtredelsesgebyr
I tillegg er det i dyrevelferdsloven § 34 innført en hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr. Det er meningen at denne sanksjonen skal benyttes ved mindre alvorlige forhold for å forhindre fremtidige overtredelser. Forsettlige og grovt uaktsomme overtredelser av dyrevelferdsloven kan straffes etter § 37.

Lenker til Landbruks- og matdepartementets (LMD) informasjon om dyrevelferdsloven finner du i høyre spalte på siden.

Kontaktperson
Solfrid Åmdal, sekjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret, telefon 51 68 43 57