Forum for offentlige anskaffelser

E-handelskrav førte til brudd på regelverket

Pressemelding   •   jun 28, 2013 21:36 CEST

Krav om e-handel skapte problemer for Universitetet i Oslo i en KOFA-sak. Det var uklart hva som skulle vurderes ved kvalifikasjonen, og hva som ville gi uttelling i tildelingsevalueringen. Dessuten hadde ikke oppdragsgiveren i tilstrekkelig grad tilkjennegjort i konkurransegrunnlaget at de to vurderingene ikke sammenfaller. Da ble konklusjonen at det forelå et brudd på regelverket.

Universitetet skulle for godt over to år siden gjøre rammeavtale med inntil 14 leverandører for kjøp av pipettespisser. Det ble det KOFA-sak av (2011/347), og ett av ankepunktene var, slik klageren så det, at det var sammenfall mellom kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene.

Blant kravene til leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner var det oppgitt: "Ehandel". For dokumentasjon var det vist til krav om avtaleinngåelse med operatøren av markedsplassen ehandel.no innen kontrakten ble iverksatt, tilgjengeliggjøring av tilpassede og godkjente elektroniske produktkataloger, samt enkelte krav til rutiner. Kravene er mer nærliggende å vurdere som kontraktgjennomføringskrav enn som kvalifikasjonskrav, heter det.

Tildelingskriterium

Det fremgikk dessuten av tildelingskriteriet "Leveringstid og service" at oppdragsgiveren ved evalueringen blant annet ville vurdere: "leverandørens beskrivelse av sin bruk av elektronisk handel, den elektroniske katalogens innhold, hvordan katalog tilgjengeliggjøres, rutiner for oppdatering av katalog og leveringstid for ferdig kvalitetssikret produktkatalog". Det angitte vurderingstemaet tilsvarte i all hovedsak punktet "E-handel", som det var vist til under angivelsen av det relevante 
kvalifikasjonskravet.

Oppdragsgiver har forklart overfor nemnda at tildelingskriteriet "Leveringstid og service" gjaldt leverandørenes rutiner og modenhet knyttet til e-handel, og at vurderingen ville gjelde leverandørenes bruk, bl.a. hvor langt de var kommet i forberedelsen eller etableringen av e-handel. Når det gjelder kvalifikasjonskravet knyttet til e-handel har Universitetet i Oslo forklart at det bare var etterspurt en bekreftelse på at tilbyderne ville gjennomføre de oppstilte kontraktgjennomføringskrav på dette punktet.

Ikke klart nok

Dette skillet mellom kvalifikasjonsvurderingen og evalueringen av tildelingskriteriene som oppdragsgiveren har beskrevet under klagebehandlingen, fremgår imidlertid ikke direkte fra konkurransegrunnlaget, påpeker KOFA. Etter punktet om dette følger det krav om en elektronisk produktkatalog som er tilpasset til, og godkjent av oppdragsgiver. Leverandørene forplikter seg også til å følge prosedyrer og ha kontinuerlig oppdatering av katalogen. Til dette kommer at valgte leverandører skulle inngå en samhandlingsavtale om e-handel med oppdragsgiver innen iverksettelse av kontrakten. Klagenemnda fortsetter:

- Avtalen regulerer krav til katalogkvalitet, framdriftsplan, informasjonsplikt , samt meldingsutveksling mellom partene. På bakgrunn av dette er det uklart hva som skulle vurderes ved kvalifikasjonen, og hva som ville gi uttelling i tildelingsevalueringen. Selv om likeartede forhold etter omstendighetene kan vurderes ved både kvalifikasjons- og tildelingsfasen, har innklagede i foreliggende sak ikke i tilstrekkelig grad tilkjennegjort i konkurransegrunnlaget at de to vurderingene ikke sammenfaller.


Les mer... http://foa.no/blog/files/1574944622bc345b8d8b2b0f7fcc5773-433.html#.Uc3ljxbJKPs