Universitetet i Bergen

Effekt av fysioterapi og varmt klima ved multippel sklerose

Pressemelding   •   sep 28, 2010 09:35 CEST

Tori Smedal disputerer fredag 8.oktober 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen:

“The Influence of Physiotherapy and Climate on Functioning in Multiple Sclerosis. Aspects of physical performance, fatigue and health-related quality of life”

Multippel sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom kjennetegnet av et uforutsigbart og ofte svingende forløp. Perioder med høy sykdomsaktivitet medfører ofte funksjonsnedsettelse og gradvis dårligere funksjon. I tillegg til motoriske problemer, opplever mange utmattelse (fatigue) og nedsatt livskvalitet. Mange har behov for rehabilitering, og fysioterapi utgjør ofte en viktig del av behandlingen.

Selv om varmeintoleranse kan være et problem, har mange rapportert bedring av symptomer i varmt klima. Hensikten med hovedstudien i avhandlingen var å undersøke om fysioterapi i varmt klima hadde bedre effekt enn tilsvarende behandling i Norge.

Seksti pasienter med gangproblemer som følge av MS, og som ikke hadde varmeintoleranse, fikk tilbud om behandlingsopphold med fysioterapi både i Norge (Hakadal) og i Spania (Tenerife) med ett års mellomrom, i tilfeldig rekkefølge. Fysisk funksjon med fokus på gange, samt livskvalitet og fatigue ble registrert før, rett etter, samt tre og seks måneder etter hvert behandlingsopphold.

Alle funksjonsmål viste klar bedring rett etter behandling, uavhengig av behandlingssted. Gangdistanse, som var hovedutfallsmål i studien, viste størst bedring seks måneder etter behandling i Spania, og samtidig rapporterte pasientene mindre anstrengelse etter å ha gjennomført testen ved alle oppfølgende kontroller. De andre fysiske testene viste ikke like klare forskjeller mellom behandlingsstedene.

Pasientene rapporterte mer bedring i livskvalitet etter opphold i Spania enn i Norge, men bedringen og forskjellen varte ikke ved oppfølgende testing tre måneder etter. Samlet tyder resultatene på at behandlingsopphold med fysioterapi i varmt klima gir en bedring ut over det som ble oppnådd ved behandling i Norge, for personer med MS som ikke har varmeintoleranse. Studien kan få betydning for tilrettelegging av behandlingstilbud for pasientgruppen.

Personalia:
Tori Smedal er født i 1963 og oppvokst i Bergen. Hun ble utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Bergen i 1986 og tok i 2004 hovedfag i helsefag, studieretning fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Hun har i stipendperioden 2006-2010 vært ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for MS. Arbeidet utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag og Institutt for klinisk medisin, UiB. Seksjon for Behandlingsreiser, Oslo Universitetssykehus HF har stått for hovedfinansiering av studien. Smedal er ansatt som forsknings- og fagutviklingsleder ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.10.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: Fatigue and fatigability: evaluation and treatment options
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.10.2010, kl. 11:30, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Tori Smedal, tlf. 55 97 60 36 / 980 95 824, epost: tori.smedal@helse-bergen.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.