Universitetet i Bergen

Egenmåling av blodsukker – brukes ressursene riktig?

Pressemelding   •   sep 21, 2010 09:48 CEST

Reidun Lisbet Skeide Kjome disputerer fredag 24.09.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Diabetes Care in Community pharmacy – Focus on Self-Monitoring of Blood Glucose”.

De fleste pasienter med diabetes utfører egenmålinger av blodsukker. Nytten av disse avhenger av at pasientene utfører målingene riktig og at de vet hva de skal gjøre hvis blodsukkerverdien ligger for høyt eller lavt.

Det har vist seg at pasienter har vansker med å utføre egenmålingen riktig. Bare litt over halvparten oppgir å ha fått opplæring, kanskje fordi ingen helsepersonellgruppe har formelt ansvar for dette. Apotekene tilbyr en lang rekke tjenester til diabetespasienter, spesielt knyttet til opplæring og kontroll av egenmåling av blodsukker. Disse tjenestene har imidlertid ikke vært sikret gjennom interne eller eksterne kvalitetssystem. Doktoranden diskuterer om blodsukkermåling burde blitt fulgt opp bedre av helsepersonell for å oppnå en større nytteverdi av ressurser brukt til egenmåling av blodsukker.

I en del av doktorgradsarbeidet fant man at det ble solgt blodsukkerstrimler til 97000 personer i Norge i 2008. Totale utgifter til blodsukkerstrimler var 350 millioner kroner, i gjennomsnitt 3600 kroner per pasient. Omtrent halvparten av pasientene målte sitt blodsukker sjeldnere enn en gang daglig. Derimot hentet ti prosent av pasientene ut nok strimler til å kunne måle i snitt ti ganger daglig eller mer, tilsvarende en gjennomsnittlig årlig kostnad på 28000 kroner per pasient.

I en annen del av arbeidet rekrutterte seksten apotek 338 diabetespasienter som to ganger fikk kontrollert måleapparat, strimler og måleteknikk av apotekpersonalet. Studien viste nesten en halvering av antall brukerfeil etter kontrollen på apoteket. Pasientene gjorde imidlertid få brukerfeil som påvirket måleresultatene deres. Kontrollbesøket på apoteket førte til at pasientene følte seg tryggere på måleresultatene, og en stor andel ønsket en slik tjeneste fra apoteket. Apotek som tilbyr denne tjenesten for diabetespasienter bør benytte referanseapparater beregnet for dette. Apotek bør også ha tilgang til et eksternt kvalitetssikringssystem for å sikre kvaliteten på tjenesten.

Personalia:
Reidun Lisbet Skeide Kjome er født i Berlin i 1977, og er oppvokst på Askøy. Hun fullførte cand.pharm. utdanningen ved Danmarks Farmaceutiske Højskole i 2002, og begynte som stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen i slutten av 2004. Doktorgradsarbeidet er finansiert av tidligere Apoforsk. Veiledere har vært professor Sverre Sandberg og 1. amanuensis Anne Gerd Granås.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.09.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Glucose or HbA1c for the diagnosis of diabetes?"
Sted: Auditoriet, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.09.2010, kl. 11:30, Auditoriet, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Reidun Lisbet Skeide Kjome, epost: reidun.kjome@isf.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.