Statistisk sentralbyrå SSB

Eiendomsomsetning. Foreløpige tall, 4. kvartal 2009 Klar økning i kjøp og salg av eiendommer

Pressemelding   •   feb 12, 2010 13:52 CET

Antall tinglyste omsetninger av fast eiendom økte med 20 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. For boliger var økningen 21 prosent og for fritidsboliger 16 prosent.

Til sammen ble det tinglyst 47 700 omsetninger av fast eiendom i 4. kvartal 2009. Det er 7 800 flere enn i samme kvartal i 2008. Antallet omsetninger økte i alle fylker unntatt Sogn og Fjordane. På landsnivå var antall omsetninger av fast eiendom nesten tilbake på samme nivå som i 4. kvartal 2007.

Samlet verdi av de omsatte eiendommene som ble tinglyst i 4. kvartal 2009, utgjorde 72,7 milliarder kroner. Sammenliknet med 4. kvartal 2008 var økningen på 21 prosent. Omsetningsverdien økte i alle fylker.

Markert økning for boliger og fritidsboliger

Det ble tinglyst bortimot 20 800 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 4. kvartal 2009, en økning på 21 prosent fra 4. kvartal året før. Samlet verdi for disse eiendommene var 50 milliarder kroner, noe som gir en gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning på 2,4 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 4. kvartal 2009, med 3,9 millioner kroner.

I 4. kvartal 2009 ble det omsatt 2 600 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sammenliknet med samme kvartal året før, er det en økning på 16 prosent. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning for disse eiendommene var på 1,3 millioner kroner. Vest-Agder er det fylket som hadde den høyeste gjennomsnittlig kjøpesummen, med 2,1 millioner kroner, etterfulgt av Vestfold, med 2,0 millioner kroner. Omsetning av hytte og fritidshus på festet tomt inngår ikke i disse tallene.

Hva viser statistikken?

Statistikken tar utgangspunkt i antallet tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til eiendommenes størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for en eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for en enkelt fritidseiendom i samme periode. I enkelte tilfeller omfatter en omsetning flere boliger eller flere fritidseiendommer. Prisutviklingen for boligeiendommer framgår av Boligprisindeksen.

Tinglysingsdato og salgstidspunkt

Det er også viktig å merke seg at statistikken tar utgangspunkt i datoen tinglysingen av omsetningen finner sted. Det kan gå flere uker og også måneder fra en eiendom blir solgt til den blir tinglyst. Statistikken for et kvartal gir derfor et bilde av de eiendomsomsetningene som ble tinglyst, og ikke de som ble solgt, dette kvartalet.

Fritt salg

Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet.

Tabeller http://www.ssb.no/eiendomsoms/