Olje- og energidepartementet

Ekstra midler til flom- og skredsikring

Pressemelding   •   nov 18, 2010 09:06 CET

Regjeringen bevilger 25 millioner kroner ekstra til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2010. Etter flom- og sørpeskredene i Nord-Norge i mai og kvikkleireskredet i Lyngen i september er det behov for å gjennomføre hastetiltak som opprydding, nye sikringsanlegg, og gjenoppbygging av eksisterende anlegg for å forebygge mot nye skader i berørte områder.

- Det er viktig at vi får utført de nødvendige hastetiltakene. Hvis ikke tiltakene utføres, kan selv mindre, nye hendelser forårsake betydelige skader, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Midlene vil gjøre det mulig å gjennomføre flom- og erosjonssikring i blant annet Nordreisa, Storfjord og Kåfjord kommuner i Troms og Ballangen og Saltdal kommuner i Nordland. Videre vil midlene brukes til sikring etter kvikkleireskredet i Lyngen kommune i Troms.

Bevilgningen vil også bli brukt til å dekke NVEs ekstrakostnader i krisesituasjonene. Regjeringen mener det er viktig å bevilge midler for å dekke disse kostnadene slik at viktige sikringstiltak i andre deler av landet ikke blir nedprioritert

- Både flom- og sørpeskredene i vår og kvikkleireskredet i høst var dramatiske for befolkningen i de berørte kommunene. I slike situasjoner er det viktig at NVE er raskt på stedet for å gi skredfaglige råd. Da jeg var på befaring i Lyngen etter kvikkleireskredet fikk jeg inntrykk av at kommunen satte stor pris på NVEs innsats, sier Terje Riis-Johansen.

I tillegg bevilger regjeringen 3 millioner kroner som skal dekke ekstra kostnader til overvåking av det skredfarlige fjellpartiet Nordnes i Troms.

- Med denne bevilgningen følger jeg opp mitt løfte om å sikre driften av overvåkingssystemet ved Nordnes i Troms uten at det går på bekostning av andre tiltak NVE har ansvar for, sier Terje Riis-Johansen.