Statistisk sentralbyrå SSB

Ekteskap Fra registrert partnerskap til felles ekteskapslov

Pressemelding   •   feb 01, 2010 16:09 CET

I de ni første månedene med ny ekteskapslov ble det inngått 239 ekteskap mellom personer av samme kjønn. 63 prosent av disse ekteskapene var mellom to kvinner.

Av Kirsten Enger Dybendal og Turid Noack

Den nye ekteskapsloven som også omfatter par av samme kjønn, trådte i kraft 1. januar 2009. I de ni første månedene med den nye loven ble det inngått 239 ekteskap mellom personer av samme kjønn. Med den nye loven ble det ikke lenger mulig å inngå registrert partnerskap. De som allerede var registrerte partnere, kunne enten fortsette som det, eller be om å få partnerskapet konvertert til ekteskap.

Den nye ekteskapsloven

De vesentligste endringene i ekteskapsloven med virkning fra 1. januar 2009 er:

- To personer av samme kjønn kan inngå ekteskap.

- Et registrert partnerskap kan omgjøres til ekteskap, det vil si at partnere kan fremsette en begjæring overfor folkeregistermyndigheten om at registrert partnerskap skal gjelde som ekteskap.

- Det kan ikke inngås partnerskap etter 31.12.08.

Adgangen til å inngå registrert partnerskap ble innført i Norge 1. august 1993. I de påfølgende fem månedene ble det inngått 156 partnerskap. Årsgjennomsnittet for de neste syv årene var noe lavere, 127 per år. At det ble inngått spesielt mange partnerskap det første året, var antagelig en følge av at mange kan ha ventet i flere år på muligheten for å legalisere forholdet sitt. I perioden 2001-2007 var det i gjennomsnitt 207 registrerte partnerskap per år.

I 2008 ble det imidlertid inngått færre partnerskap enn foregående år, 224 mot 267. Det gir grunn til å tro at en del par av samme kjønn valgte å vente med å legalisere forholdet i påvente av den nye ekteskapsloven

Inngåtte likekjønnede ekteskap i de ni første månedene tilsvarer 1,2 likekjønnede ekteskap per 100 ekteskap mellom personer av motsatt kjønn. Tilsvarende andel registrert partnerskap per 100 ekteskap var 0,8 for perioden 1993-2008. Det er imidlertid for tidlig å si om vi også for ekteskap mellom samme kjønn, vil se forbigående høye tall den aller første tiden etter lovendringen.

Kvinnedominans

63 prosent av de likekjønnede ekteskapene var mellom to kvinner. Kvinnedominansen gjenspeiler de senere års utvikling i registrerte partnerskap. Mens det i starten var flere menn enn kvinner som inngikk partnerskap, har det de siste årene vært en overvekt av kvinner. Samme tendens har en sett i Sverige både når det gjelder de registrerte partnerskapene og de første månedene med adgang til likekjønnede ekteskap.

Et av tre partnerskap omgjort til ekteskap

Etter ni måneder med den nye ekteskapsloven var 31 prosent av de 2 014 partnerskapene som besto ved inngangen til 2009, omgjort til ekteskap. Flertallet, 69 prosent, hadde imidlertid ikke skiftet sivilstand. Kvinner har i noe større grad enn menn valgt å få partnerskapet omgjort til ekteskap, henholdsvis 36 og 26 prosent. En konvertering har ingen praktiske konsekvenser. Rettigheter og plikter er de samme enten paret er gift eller lever i registrert partnerskap.

Utviklingen i Norden

Alle de nordiske landene var med sine registrerte partnerskap tidlig ute med ordninger som langt på vei ga par av samme kjønn samme rettigheter og plikter som ved et ekteskap. Danmark innførte registrert partnerskap allerede i 1989, fulgt av Norge i 1993. Foreløpig er det imidlertid bare Norge og Sverige som har tatt et skritt videre og vedtatt en felles ekteskapslov for par av motsatt/samme kjønn. I de senere årene har også en rekke andre land åpnet for at likekjønnede par kan legalisere forholdet sitt. Men ikke alle disse ordningene innebærer full likestilling med et ekteskap.

Flere barn med lesbisk mor

Barn født av mor med status registrert partner har gått kraftig opp. Fra 4 i 1998 til 72 i 2008. Dette tallet vil selvsagt gjenspeile det totale antall kvinner som er registrerte partnere i befolkningen.

Analyser av partnerskap inngått frem til og med 2001 viste at risikoen for skilsmisse var vesentlig større i slike forhold enn i ekteskap mellom personer av motsatt kjønn. Overrisikoen gjaldt først og fremst kvinner. Samme mønster så en i Sverige. Det er ikke foretatt noen nyere analyse som viser hvordan dette har utviklet seg i de senere år, det vil si en periode der stadig flere av de lesbiske parene har valgt å få barn.

Mer informasjon:

Kirsten Enger Dybendal, rådgiver i Seksjon for befolkningsstatistikk, tlf. 62 88 52 96.

Turid Noack, forsker i Seksjon for demografi og levekårsforskning, tlf. 21 09 48 60.