Statistisk sentralbyrå SSB

Elektrisitetsstatistikk, desember 2009 Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning

Pressemelding   •   feb 12, 2010 13:50 CET

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 9 904 GWh i desember. Det er rekordhøyt for måneden, og en økning på 8,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. For hele 2009 økte forbruket med vel 3 prosent.

Oppgangen i elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning i desember har sammenheng med lavere temperaturer enn normalt. For Norge som helhet lå månedstemperaturen 1,1 grad under normalen og 3 grader lavere enn i desember 2008. Forbruket i alminnelig forsyning økte også totalt sett i 2009 og endte på 84,7 TWh. Det er en økning på 3,1 prosent i forhold til året før.

Sammenlignet med 2008 falt elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri med 21 prosent i 2009. Nedgangen har sammenheng med finanskrisen og tilbakegangen i verdensøkonomien. Lavere etterspørsel fra utlandet etter produkter fra kraftintensiv industri førte til kraftig fall i prisene på blant annet stål og aluminium. Prisfallet rammet kraftintensiv industri hardt, og førte til betydelige reduksjoner i produksjon og strømforbruk. Nedgangen i strømforbruket var størst i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer, som falt 32 prosent sammenlignet med 2008. Både kjemiske råvarer og aluminium falt 17 prosent i samme periode. I desember 2009 var forbruket i kraftintensiv industri 2 386 GWh, 13 prosent lavere enn i samme måned året før.

Høy elektrisitetsproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var 14 138 GWh i desember. Det er tilnærmet uendret i forhold til samme måned i 2008. For hele 2009 var kraftproduksjonen 132,8 TWh. Det er 6,9 prosent lavere enn i 2008, som var et år med rekordhøy kraftproduksjon. Vannkraftproduksjonen stod for 95,7 prosent av fjorårets kraftproduksjon, mens varmekraft og vindkraft utgjorde henholdsvis 3,6 og 0,7 prosent. Siden kraftproduksjonen domineres av vannkraft, er tilsiget til vannmagasinene og utviklingen i magasinenes fyllingsgrad viktig. Ifølge NVE var det nyttbare tilsiget 124,9 TWh i 2009. Det er 2,4 TWh over normalen, men 4,7 prosent lavere enn i 2008. Foruten noen få uker på våren og høsten lå fyllingsgraden i vannmagasinene under medianverdiene i hele 2009. Ved utgangen av uke 53 var fyllingsgraden 5,3 prosent lavere enn medianverdien for denne uken. Referanseperioden for medianverdiene er 1990-2007.

Nettoeksport av strøm

I 2009 ble det eksportert 14,6 TWh elektrisk kraft, mens vi importerte 5,7 TWh. Dette ga en nettoeksport på 9 TWh, 35 prosent mindre enn året før. Gjennomsnittlig årlig nettoeksport i perioden 2000-2009 har vært 5 TWh. I desember ble det eksportert netto 0,6 TWh, en nedgang på 48 prosent sammenlignet med samme måned i 2008.

Tabeller http://www.ssb.no/elektrisitet/