Bygdefolk for Rovdyr

EN MEGET GENETISK VIKTIG ULV ER SKUTT!!

Pressemelding   •   jun 25, 2014 16:57 CEST

Myndighetene har skutt en genetisk viktig ulv uten først å undersøke DNA-viktigheten!!!
Dette er brudd på loven og internasjonale avtaler. Hannulven som ble skutt i Sykkylven i Møre- og Romsdal 5. juni i år kommer fra det genetisk viktige Tiveden-reviret sør i Sverige. Og stammer fra et finsk-russisk ulvepar som emigrerte til Norrbotten i Sverige vinteren 2012/2013. Genetisk er dette paret og deres avkom ulikt den skandinaviske ulvestammen. Nå har myndighetene i Norge gjort den store tabben å skyte en av disse genetisk viktige valpene UTEN først å undersøke om dette er en genetisk viktig ulv. Bygdefolk for rovdyr stiller seg svært kritisk til at det felles ulv før det er gjennomført gentest.

Tidligere tok man DNA-prøver og sendte disse til analyse for å være sikker på at det ikke er genetisk viktig ulv som skytes. Da skal det kunne settes inn tiltak som for eksempel flytting av individet. Dette blir IKKE gjort av noen ulv som skytes nå, etter at regjeringen tillot et mye hurtigere uttak av ulv, hvor det ikke på forhånd undersøkes om det er genetisk viktig ulv!

DNA-analysen utført av Rovdata (rovdata.no) i etterkant (!), viser nå at dette var en meget genetisk viktig ulv, som burde fått leve og som kunne tilført den skandinaviske ulvestammen viktige gener!

Vi siterer fra Rovdata: – For ulvebestanden hadde det vore gunstig om denne ulven hadde fått lov til å leve. Ulven i Skandinavia har sterk innavl. Denne ulven var eigentleg friskt blod, seier seniorforskar Øystein Flagstad i Rovdata.

Skytingen av denne genetisk viktige ulven betyr at myndighetene har brutt sine egne lover og internasjonale avtaler:

Det er slik at hvis det dreier seg om det forskerne kaller særledes verdifulle individer viser Bygdefolk for rovdyr til rovviltforlikets 2.2.21: Ved beslutning om uttak av et dyr skal det vurderes om det er mulig med flytting dersom individet er særlig verdifullt. Vi regner med at forvaltningen ved eventuelt uttak av ulv, først undersøker hvert individs genetiske verdi.

DN, Direktoratet for Naturforvaltning, og Naturvårdsverket i Sverige inngikk også 1. april 2012 en avtale med felles retningslinjer angående føre-var-hensyn i ulveforvaltningen, fordi man bør fastslå genetisk status for ulver som vurderes skutt. Retningslinjene innebærer blant annet at Fylkesmennene må tillegge slik genetisk status vekt ved vurdering av fellingstillatelser på ulv.
(http://www.dirnat.no/multimedia/52335/Felles-retningslinjer-for-forvaltning-av-genetisk-verdifulle-individer-i-den-skandinaviske-ulvepopulasjonen-1-april-2012.pdf&contentdisposition=attachment)
De ulver som er definert som genetisk verdifulle skal så langt mulig unntas fra skadefelling/skyddsjakt og lisensfelling/licensjakt. I de tilfeller genetisk verdifulle individer registreres i Norge men der kriteriene for felling er tilstede, skal svenske myndigheter kontaktes for å vurdere muligheten for å flytte individet til Sverige som et alternativ til felling.

Det er også slik at og at alle midler skal utprøves før en går til felling i henhold til at Norge har undertegnet Bernkonvensjonen.

BLE NOE AV DETTE FORSØKT GJORT? NEI!

Bygdefolk for rovdyr minner om kunnskapsløftet og at forvaltningen av våre rovdyr, også ulv, skal bygge på kunnskap fra forskning.  Ikke kun baseres på rovviltforliket fra 2011, som har vist seg å være en tragedie for rovdyra. Med begrunnelse i Rovviltforliket settes gang på gang hensynet til beitedyra fremfor våre utrydningstruete rovdyr. 

Kunnskap og forskning bør settes i høysetet i forvaltingen av rovdyra våre, det motsatte har alvorlige konsekvenser for ulvestammen, økosystemet og naturen vår.  Ulven har, som toppredator, har også en viktig rolle i økosystemet. Bygdefolk for rovdyr stiller spørsmål ved forvaltningen/myndighetenes prioriteringer, og håper at vedtak i fremtiden også vil ta større hensyn til tilstanden til ulvebestanden vår, og ikke kun prioritere beitedyr på bekostning av de få ulvene vi har.  

 Det er vel ikke slik at all ulv i en region skal tas ut kun fordi den er observert/sporet der, og det også uten at dyret har gjort skade. Akkurat nå virker det som om landet vårt skal renskes for rovdyr og spesielt ulv.

Vår marginale ulvebestand som er genetisk svekket må tilføres nytt blod. Vedtak etter vedtak gjøres som desimerer den marginale ulvebestanden ytterligere. All ulv som befinner seg utenfor ulvesonen skytes nå vekk i et raskt tempo. Dette er ikke kunnskapsbasert forvalting av en truet og fredet dyreart, som er oppført på den Norske Rødlisten av 2010 som sterkt truet!

Bygdefolk for rovdyr vil sende klage på skytingen av denne genetisk viktige ulven til Klima- og miljøvernministeren, Miljødirektoratet og statsminister Erna Solberg.

Er det ønskelig med uttalelse/intervju med leder Lars-Erik Lie er det bare å ta kontakt enten direkte, eller via presseansvarlig:

Leder Lars-Erik Lie: mobil 942 99 980

Med vennlig hilsen

Ingunn Lund-Vang
Presseansvarlig
Bygdefolk for rovdyr

Mobil: 91 81 74 53

Mail: presse@bfrnorge.no

www.bfrnorge.no

Facebook: https://www.facebook.com/bfrnorge


BFR vil fokusere på en levende natur, et komplett økosystem med stort biologisk mangfold, der både byttedyr og rovdyr skal få leve under minimal mennesklig påvirkning. Vi ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. Videre så opplever vi at det er mye feilinformasjon om rovdyrene og folk vet lite om rovdyrene. Mange frykter rovdyr, men er det egentlig en vektig grunn for å gjøre det? Les om norske rovdyr og rovfugler på vår info. side.