Et Hjerte av Gull

En nasjonal dugnad som redder flere liv

Pressemelding   •   jun 15, 2018 10:45 CEST

  Økt antall hjertestartere og bedre tilgjengelighet er løsningen

  All forskning på hjertestans utenfor sykehus gir samme svar. I de tilfeller hvor et samfunn har god tilgjengelighet til hjertestartere i det offentlige rom er overlevelsesraten høyest. Dette i kombinasjon med god kunnskap om basal hjerte- og lungeredning er faktorer som har direkte innvirkning på resultatet.

  I land ikke langt unna Norge startes opplæring om HLR allerede i grunnskolen. Dette ufarliggjør temaet og kontinuerlig repetisjon utruster befolkningen med livreddende kunnskap.

  Publikum utgjør en viktig ressurs ved akutte og kritiske hendelser som akutt sykdom og alvorlige ulykker / skader.

  Det må være et mål at flest mulig av innbyggerne innehar kunnskaper og ferdigheter i grunnleggende og livreddende førstehjelp. Det finnes en rekke vitenskapelige studier som dokumenterer betydningen av lekfolks innsats.

  Opplæring og holdningsskapende arbeid må starte allerede i barnealder. Det er vist at barn i førskolealder kan varsle nødnummer og gjennomføre enkle, livreddende tiltak. Opplæringen må fortsette gjennom grunnskole og i videregående utdanning, i forbindelse med avtjening av verneplikt og under førerkortopplæring.

  Plutselig hjertestans utenfor sykehus er en av de tilstandene hvor betydningen av tidsforsinkelser er best studert. I internasjonale gjennomganger av tilgjengelig vitenskap, som gjennomføres hvert femte år, [CoStr2010, 2005] er det stor enighet om at kun tre tiltak utenfor sykehus er vist å bidra vesentlig til bedret overlevelse – og disse er alle sterkt tidsavhengige:

 1. Tid til erkjennelse av tilstanden og varsling av helsevesenet
 2. Tid til oppstart av hjerte- lungeredning (HLR)
 3. Tid til første defibrillering (for de pasientene som har sjokkbar rytme)


Anette Testman og Bjørn-Arild Woll, grunnleggere av foreningen Et Hjerte av Gull. 


Norge har blitt forbipassert

I mange år har resten av verden sett til Norge for prehospital akuttmedisin og vi ble for en del år tilbake ansett som internasjonalt ledende. I dag må en konstatere at en rekke land som vi bør kunne sammenlikne oss med, ligger foran oss i faglig og teknologisk utvikling.

Flere oppdrag, men færre ambulanser

Helsedirektoratets årsrapport for aktivitetsdata fra AMK, viser økning i antall ambulanseoppdrag. Det ble utført 650 919 ambulanseoppdrag, en økning på 2,7 %. Det har vært registrert en jevn økning i oppdragsmengden gjennom flere år, hvor antallet oppdrag øker mer enn utviklingen i innbyggertall.

Hjertestartere må være mer tilgjengelig og vedlikeholdt

Det finnes anslagsvis 40 000 hjertestartere i Norge, men ingen vet det egentlige antallet. Så mange som 2/3 står i fare for å ikke virke i en akutt situasjon. Dette beror på for dårlige kontrollrutiner av eierne. I tillegg befinner de aller fleste hjertestartere seg hos bedrifter med begrenset åpningstid.

Hovedelementene i vårt bidrag til den nasjonale dugnad “Sammen redder vi flere liv”

I februar 2017 lanserte Helseminister Bent Høie en «Nasjonal dugnad». Fokuset skulle være på å forbedre befolkningens kunnskap om hjerte- og lungeredning. Nå har det passert godt over 1 år. Dugnaden ser ut til å ha blitt forsinket. Dette kan vi ikke sitte rolig og se på. Hvert eneste dødsfall fra en hjertestans utenfor sykehus koster det norske samfunnet ca. 1,2 millioner i årlige tap (sammenlignet med tall hentet fra undersøkelse utført av Danmarks Teknologiske Institutt).

I tillegg er det store personlige tragedier som kunne vært unngått med bedre beredskap i Norge. Vår løsning er derfor følgende;

 • Vi skal utplassere minst 500 nye hjertestartere i oppvarmede og overvåkede skap i det offentlige rom. Skapene vil være røde og merket med et gullhjerte slik bildet viser. Den første hjertestarteren ble i dag folkefinansiert av 12 enkeltpersoner i Lommedalen som betaler kr. 365,- pr år hver, som hjertevenn. En tilsvarende aksjon i Nederland resulterte i 1.400 nye hjertestartere i det offentlige rom.
 • I dag er de fleste hjertestartere innelåst og utilgjengelige utenom kontor-/ åpnings- tiden. Kun 2% av hjertestansene skjer på arbeidsplassene, 60% skjer hjemme. Det er derfor særdeles viktig å få flere hjertestartere tilgjengelig når de faktisk trengs. Derfor har vi i samarbeid med Stanley Security utviklet en løsning som gjør at man kan utplassere hjertestartere i oppvarmede skap som er overvåket og hvor alarm- sentralen og nærmeste vekter varsles når hjertestarteren blir tatt ut av skapet.
 • Dugnaden skal videre bidra til kartlegging av ikke registrerte hjertestartere, samt kvalitetssikre de som er registrert i det offentlige Hjertestarterregisteret (113.no) slik at blant annet AMK (113) vet hvor de er
 • Vi skal videre oppfordre folk som minimum er kurset i DHLR til å registrerer seg som akutthjelper i GoodSAM Responder. Gjennom integrasjon med Transmed vil disse bli tilgjengelig for AMK-sentralene og kommunenes beredskapsteam. AMK kan da varsle nærmeste akutthjelper og vedkommende kan i 80% (hentet fra undersøkelse utført av Danmarks Teknologiske Institutt) av tilfellene ankomme stedet raskere enn ambulansen. I Nederland resulterte tilsvarende dugnad at man aktiverte mer enn 170.000 akutthjelpere eller ca 1% av befolkningen. Vi mener at vi skal klare å bli bedre enn det. Men da trenger vi hjelp!


En særdeles god og lønnsom investering

Å utplassere 500 hjertestartere i det offentlige rom og inkludere nødvendige servicer, batteribytter osv koster 17,5 millioner kroner sett over en periode på 15 år.

For å kartlegge alle hjertestartere i Norge og i tillegg kartlegge alle som er opplært i hjerte-/lungeredning med hjertestarter (DHLR) trenger dugnaden ytterligere 7,5 millioner kroner. Med andre ord koster gjennomføringen av dugnaden Et hjerte av Gull 25 millioner kroner.

For en sosial entreprenør startup er dette enorme beløp så vi oppfordrer nå resten av norsk næringsliv til å delta i dette løftet.

Når vi vet at det koster det norske samfunnet ca. 1,2 millioner årlig pr. dødsfall burde det være et enkelt regnestykke. Staten burde tatt regningen på disse 500 hjertestarterne, men vi har ikke tid til å vente på en slik politisk beslutning. Hver dag får 9 personer hjertestans utenfor sykehus, bare en av disse overlever i gjennomsnitt.

Vi har inngått en særdeles gunstig avtale om leveranse av hjertestarter og tilhørende utstyr med Safer Life (www.saferlife.no). Dette er et nytt selskap med et helt annet kostnadsbilde enn sine konkurrenter.

«Vårt mål er å redde flere liv samtidig som vi har minst mulig økonomisk profitt på det», sier Per Hagen - daglig leder i Safer Life.

Safer Life’s hjertestarter er av høyeste kvalitet og har funksjonaliteter som ingen andre har. Dette er for eksempel kontinuerlig tilkobling til nett for å sjekke hjertestarterens status, samt en hurtigknapp for å bruke hjertestarteren på barn.

Dugnaden Et Hjerte av Gull starter 1. Juli 2018 og pågår til 31. Desember 2019

Fra 20. August til 30. November går første runde av vår runde Norge Rundt. Les mer om den og hvordan man kan bidra på nettsiden www.ethjerteavgull.no 

Foreningen Et Hjerte av Gull er etablert for å lokalisere og kvalitetssikre eksisterende hjertestartere. Vi vil i tillegg utplassere nye hjertestartere i det offentlige rom gjennom folkefinansiering. Les mer på www.ethjerteavgull.no