Forum for offentlige anskaffelser

Endret tildelingskrav to uker før tilbudsfrist – ok, sa KOFA

Pressemelding   •   jun 08, 2013 19:36 CEST

Kravspesifikasjonen ble endret to uker før tilbudsfristens utløp. Et nytt underpunkt i tildelingskriteriene ble lagt til. Det var ikke et helt nytt krav, konstaterte KOFA, som mente at endringen ikke kunne sies å være så vesentlig at den representerte et brudd på regelverket. Det nye underpunktet ville bare få betydning hvis tilbyderne overoppfylte et minstekrav.

Åmot kommune kunngjorde i mai for to år siden en åpen anbudskonkurranse, der målet var en rammeavtale for anskaffelse av bemanningstjenester i den kommunale helsetjenesten. Kommunen foretok imidlertid endringer i kravspesifikasjonen før tilbudsfristens utløp. Det var dokumentasjonskravet knyttet til språkferdigheter som ble endret, da oppfyllelse av kravet ikke lenger skulle dokumenteres utelukkende med en egenerklæring. Det kom det klage på (KOFA-sak 2011/278).

Uavhengig av om endringen er vesentlig eller ei, skriver klagenemnda, kan det prinsipielt reises spørsmål om det er adgang til å endre tildelingskriteriene etter at disse er gjort kjent for tilbyderne. Dette spørsmålet er imidlertid ikke tatt opp av denne klagesakens parter. Etter en drøfting av juridisk teori, EU-domstolens dom C-448/01 (Wienstrom) og nemndas tidligere avgjørelser i liknende saker konkluderte KOFA slik:

Må kunne aksepteres

- Slik saken ligger an, er det nemndas syn at det her ikke er foretatt en slik endring av tildelingskriteriet som juridisk teori og praksis stiller seg prinsipielt avvisende til. Og uansett er endringens karakter og den fremgangsmåte som innklagede har fulgt, innenfor det som må kunne aksepteres. 

Les mer... http://foa.no/blog/files/7e61d72bd5e2e75b934650d173176d8b-426.html#.UbNrCRbI-Pt