Mattilsynet gammel

Endringer i importregelverket om dyr og animalske produkter fra tredjestater

Pressemelding   •   okt 29, 2010 08:44 CEST

Forskriftsendringen er hovedsakelig av teknisk karakter og medfører en opprydding i handelsforskriftene for storfe, småfe, svin og balais-dyr (visse hov- og klovdyr og bier). Forskriften endrer dessuten importregelverket for kjøtt og kjøttprodukter fra tredjestater.

Endringene bygger på EØS-forpliktelser og gjennomfører vedtak 477/2010/EU og forordning (EU) nr. 810/2010 i norsk forskrift.

Oppsummering av de viktigste endringene:

1) I handelsforskriftene for storfe, småfe, svin og balais-dyr oppheves tredjelandslistene og helsesertifikatene fra tredjeland. Kravet om at forsendelser av dyr skal følges av et helsesertifikat og komme fra en godkjent tredjestat følger nå av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (importforskriften).

2) I importforskriften er det fastsatt en egen bestemmelse om de norske tilleggsgarantier for infectious bovine rhinotractheitis (IBR), Aujeszkys sykdom (AD) og skrapie og fristatus for bovin tuberculosis, brucellosis og enzootic bovine leucosis. Dette for å synliggjøre kravet om at norske tilleggsgarantier må være oppfylt ved import av levende dyr til Norge.

3) Det er tatt inn en egen paragraf i importforskriften om at det kun er tillatt å importere ferskt kjøtt fra tredjestater som har et godkjent reststoffprogram.

4) Forskrift 3. juli 2008 nr. 784 om import av ferskt kjøtt av landpattedyr fra tredjestater oppheves. Kravene om at ferskt kjøtt skal komme fra en godkjent tredjestat og følges av et helsesertifikat er regulert i importforskriften.

Gjennomføringen av forordning (EU) nr. 810/2010 innebærer at det nå er tillatt å importere utbenet og modnet kjøtt fra viltlevende hjort fra et område i Argentina. Videre føres det opp at Namibia nå oppfyller visse supplerende garantikrav vedrørende identifikasjon og sporbarhet ved innsamlingssentraler for dyr. Hawaii suspenderes fra tredjelandslisten for import av levende bier, ettersom det er gjort funn av liten kubebille i deler av Hawaii.

 

Publikum som har spørsmål bes kontakte sitt lokale Mattilsyn på telefon 06040.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Tom Lie Strømme, seniorrådgiver seksjon for eksport og import
Tlf. 55 21 57 39