Mattilsynet gammel

Endringer i regler om import av visse dyr og ferskt kjøtt

Pressemelding   •   feb 21, 2011 16:58 CET

Et område i Botswana er anerkjent av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som fritt for munn- og klauvsyke. Dette området tas derfor inn på tredjelandslister slik at import av utbenet og modnet oksekjøtt kan tillates til EØS-området.

Mattilsynet har den 21. februar 2011 gjort endringer i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Det er også gjort endringer i helsesertifikatet for import av tamkveg til avl og produksjon (BOV-X). Det innføres krav om at det skal tas en fluorescenspolariseringstest som fastsatt i direktiv 64/432/EØF i tillegg til andre tester som må tas for å utelukke storfebrucellose (BRL).

Endringene er fastsatt på bakgrunn av kommisjonens forordning (EU) nr. 144/2011 som endrer forordning (EU) nr. 206/2010 om lister over tredjestater eller områder i tredjestater som er godkjente for import av visse levende dyr og ferskt kjøtt og dessuten krav som stilles til helsesertifikater.

Endringsforskriften er fastsatt 21. februar 2011 og trer i kraft 10. mars 2011. Forskriften er fastsatt blant annet med hjemmel i matloven § 23 tredje ledd som gir Mattilsynet myndighet til av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser å fastsette, endre og oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring. Endringsforskriften fastsetter at forordning (EU) nr. 144/2011 skal gjelde som forskrift. Endringen er tatt inn i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Siri Margrete Løtvedt, seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell, Hovedkontoret, Tilsynsavdelingen

Last ned: