Mattilsynet gammel

Endringer i regler om transitt av fjørfekjøtt og -produkter fra Russland gjennom EØS-området

Pressemelding   •   nov 01, 2010 09:43 CET

Russland får nå lov til å frakte fjørfekjøtt og produkter laget av dette, gjennom EØS-området. EU-kommisjonen er overbevist om at Russland vil følge EØS-regelverket for behandling av fjørfekjøtt og –produkter.

Russland har anmodet EU-kommisjonen om tillatelse til transitt gjennom EØS-området av fjørfekjøtt og fjørfekjøttprodukter som har gjennomgått behandling i tråd med EØS-regelverket. En inspeksjon har vist at landets veterinærmyndigheter kan fremlegge tilstrekkelige garantier for at EØS-regelverket vil bli overholdt ved transitt av de aktuelle produkter. Kommisjonen har derfor ført Russland opp på tredjelandslistene over hvem som gis tillatelse til transitt av fjørfekjøtt og fjørfekjøttprodukter gjennom EØS-området. I praksis forventes det at denne transitten vil foregå gjennom Litauen til Kaliningrad.

Mattilsynet har, på bakgrunn av kommisjonens forordning (EU) nr. 925/2010, gjort endringer i forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Endringsforskriften trer i kraft 5. november 2010. Forskriften er fastsatt blant annet med hjemmel i matloven § 23 tredje ledd som gir Mattilsynet myndighet til av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser å fastsette, endre og oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring. Det er gjort endringer i forskriftenes tredjelandslister og forordningen er gjort til en del av norsk rett.

 

Kontaktperson i Mattilsynet:
Seniorrådgiver Eivind Smith, seksjon for animalsk mat, hovedkontor, tilsynsavdelingen
Tlf 51 68 43 28