Patentstyret

Endringer i retningslinjer for saksbehandlere

Pressemelding   •   nov 01, 2010 08:57 CET

(PR) Del B, C og D Det ble på fellesmøte patent 21. oktober 2010 vedtatt en rekke endringer i retningslinjer for saksbehandlere.

PR del B, kap. III, 2.1.2 "Granskingens omfang for søknader som er videreført i Norge" er endret med den hensikt å etablere retningslinjer for hvordan vi skal granske nasjonale søknader når det foreligger tidligere granskingsrapport fra NPI.

PR del C, kap IV, 4.1.2.3. ”Informasjon fra Internett” er endret for å tydeliggjøre dokumentasjon som fastlegger datering av publikasjoner fra Internett. Videre er retningslinjen oppdatert for å klargjøre krav til dokumentasjonen.

PR del D, kap II, 4.1 "Protest innkommer før patent er meddelt" er endret  som følge av et tillegg i PF § 35, annet ledd, siste setning, fra 2010.07.01 – ” Dersom protesten ikke tas til følge, skal vedkommende som har fremsatt den gjøres oppmerksom på adgangen til å inngi innsigelse.” - Den som leverer en protest vil som en følge av dette motta et standardbrev fra Patentstyret både ved levering av protesten og dersom søknaden godkjennes til meddelese uten at protesten er tatt til følge.

PR del D, kap III, 2. "Formelle forutsetninger" er endret for å tydeliggjøre at det ikke er norsk praksis å holde møter etter at søknaden er avgjort med mindre det foreligger nye spesielle omstendigheter.