Finansdepartementet Norge

Endringer i verdipapirforskriften om opplysninger i prospekt for utstedere hjemmehørende utenfor EØS

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:45 CET

(kommisjonsforordning 1289/2008/EF)

Finansdepartementet har fastsatt endring i verdipapirforskriften § 7-13. Endringen innebærer at kommisjonsforordning (EF) 1289/2008 om endring av kommisjonsforordning (EF) 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekt mv. gjelder som forskrift.

Kommisjonsforordning (EF) 1289/2008 inneholder bestemmelser om at utstedere hjemmehørende i stater utenfor EØS skal fremlegge historisk finansiell informasjon i prospekter i henhold til en av de følgende regnskapsstandarder: IFRS, IAS 1 Presentasjon av regnskap, alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper i Japan (GAAP Japan) eller alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper i USA (GAAP USA).

Dette innebærer at tidligere overgangsbestemmelser som har tillatt bruk av GAAP Japan og GAAP USA frem til 1. januar 2009 er opphevet, da disse standarder nå anses ekvivalente til IFRS. Forordningen inneholder videre overgangsbestemmelser for alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper i Kina, Canada, Korea og India for regnskapsår som begynner f.o.m. 1. januar 2009, men ikke etter 1. januar 2012.

Forskriftsendringen trer i kraft straks.