Statistisk sentralbyrå SSB

Energibalanse og energiregnskap, 2007 og 2008 Moderat økning i energibruken

Pressemelding   •   des 01, 2009 16:49 CET

Økningen i energiforbruket har vært beskjeden i siste tiårsperiode, med en oppgang på bare 3 prosent fra 1998. Fra 2007 til 2008 økte forbruket med knapt 1 prosent. Større økning i oljeprisen enn i strømprisen bidro til at strømforbruket steg i 2008, mens forbruk av oljeprodukter gikk noe ned.

Økningen i energibruken i 2008 har sammenheng med at mer energi ble brukt til råstofformål, blant annet som følge av oppstart av en stor anodefabrikk. Energibruk utenom råstoff steg kun med 0,1 prosent fra året før. Med råstoff menes energibærere som ikke brukes til energiformål. Dette kan være for eksempel LPG (flytende petroleumsgasser) brukt som vareinnsats i fremstilling av kjemiske råvarer, eller kull og koks brukt som vareinnsats (ikke brensel) i fremstilling av mineralprodukter eller jern og stål.

Moderat vekst over tid

Sett over en lengre periode har veksten i energibruken vært relativt beskjeden, til tross for at vekst i økonomien og befolkningen kunne tilsi økt energibehov. Siden 1998 har energibruken steget med 3 prosent. Forbruket til transportformål har steget mest i perioden 1998-2008, med 16 prosent økning, mens forbruk til industri og andre sektorer samlet sett har gått noe ned. Nedgangen i andre sektorer enn transport kan ha sammenheng med mildere klima, økende energipriser og at vi bruker energien mer effektivt enn tidligere.

Siden 1990 er det kun i 1996 at gjennomsnittlig årstemperatur har vært lavere enn normalt. For øvrige år har det vært litt varmere enn normalt sett i forhold til normaltemperaturen for perioden 1961-1990. I 2008 var temperaturen 1,4 grader over normalen, mens det året før var 1,3 grader varmere enn normalt. Bedre isolerte bygninger, mer energieffektive hvitevarer, maskiner og utstyr, flere varmepumper og at nye biler generelt sett har lavere drivstoff forbruk enn eldre biler, bidrar også til å begrense veksten i energibruken. Husholdningenes samlede energibruk har gått ned med om lag 3 prosent fra 1998 til 2008, mens energibruken per husholdning har gått ned med knapt 14 prosent i samme periode. Det sistnevnte kan også ha sammenheng med mer strukturelle endringer, som at stadig flere bor alene slik at gjennomsnittlig husholdningsstørrelse går ned. Fra 2007 til 2008 gikk husholdningenes forbruk ned med rundt 1 prosent.

Økte energipriser

Prisen på fyringsolje steg kraftig i 2008. Målt i faste 1998-priser er den fordoblet fra 1998 til 2008. Strømprisen steg også i 2008 og kom opp i 89 øre/kWh for husholdninger målt i løpende priser, men det var likevel klart rimeligere å bruke strøm enn fyringsolje. Husholdningene reduserte sitt forbruk både av olje og strøm i 2008 sammenlignet med året før, men bruken av oljeprodukter ble redusert prosentvis mest. Forbruket av fjernvarme steg, men dette utgjorde likevel ikke mer enn 1,6 prosent av husholdningenes forbruk i 2008. På landsbasis utgjør fjernvarme vel 1 prosent av det totale energiforbruket.

Strøm utgjør rundt halvparten av vårt totale energiforbruk, og dette steg med vel 1 prosent fra året før. Forbruk av oljeprodukter (bensin, parafin, mellomdestillater, tungolje og LPG) gikk totalt sett ned med om lag 4 prosent fra året før, hvis man også regner med det som går til råstoff. Hvis man ekskluderer olje brukt til råstoff, var nedgangen rundt 2 prosent.

Nedgang i raffinerier

Industriens energibruk, utenom energiproduserende næringer, steg med omtrent 1 prosent fra 2007 til 2008. I raffinerier, som inngår som en del av energisektoren i energibalansen, hadde man derimot en kraftig nedgang på 12 prosent fra året før. Energi brukt til transportformål var totalt sett omtrent uendret fra året før, men det var forskjellig utvikling for ulike typer transport. En viss nedgang i energibruk til veitransport og kysttransport ble oppveid av økt forbruk til bane- og lufttransport. Energibruk til fiske og landbruk gikk noe ned i 2008 fra året før, mens forbruk til andre forbrukere (privat og offentlig tjenesteyting, forsvar, bygg og anlegg) steg svakt med 0,2 prosent. Man kan anta at næringslivets energibruk i 2008 ble påvirket av produksjonsutviklingen knyttet til finanskrisen, og at det steg mindre enn det ellers ville ha gjort.

Høyt energibruk i energiproduserende næringer og utenriks transport

På grunn av utstrakt energiproduksjon i Norge skjer en stor del av energiforbruket utenom det som regnes som sluttforbruk av energi. Innenfor olje- og gassutvinning ble det brukt 521 TWh energi (hovedsakelig naturgass og strøm), mens 9 TWh naturgass ble faklet. Til sammen utgjør dette 61 TWh, som er noe mer enn det som brukes til transportformål innenlands. Videre ble det brukt 11 TWh energi til utenriks luftfart og sjøfart, men dette er energi som leveres fra norske havner eller flyplasser og brukes i transport til utlandet.

Flere elbiler

Det har vært en viss økning i antall elbiler de siste årene, og antallet var oppe i om lag 1 750 i 2008. Disse kjørte i gjennomsnitt 6 600 km per år ifølge kjøretøyregisteret. Beregnet strømforbruk, basert på antatt forbruk/km på om lag 0,18 kWh, er om lag 2 GWh. Bilene kan lades hjemme, ved offentlige ladestasjoner eller i bedrifter. Rundt 80 prosent av bilene er privateide. Det er vanskelig å skille ut forbruk i elbiler fra annet strømforbruk, men man kan anta at en del av dette inngår i husholdningenes strømforbruk.

1  Rettet 1. desember 2009 kl. 1545.

Viktig melding

Årlige statistikker for 2008 vil bli publisert etter ny Standard for næringsgruppering (SN2007) (følgende lenke: http://www.ssb.no/vis/omssb/1gangspubl/art-2009-02-27-01.html) – en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Ny næringsstandard er innført i energibalansen og energiregnskapet fra og med 2007, men foreløpig ikke for tidligere årganger.

Videre er det foretatt en del korreksjoner og forbedringer på selve oppsettet og metodologien i energibalansen, som også gjør at den blir mer sammenlignbar med internasjonal statistikk på området. Dette innebærer at tallene som presenteres i energibalansen, blir litt annerledes enn tidligere, selv om det ikke er foretatt noen endringer i selve datakildene eller tallgrunnlaget som er brukt. Det er også foretatt noen mindre endringer i energiregnskapstabellene.

Les mer om dette her.

Tabeller