Statistisk sentralbyrå SSB

Energibruk, kommunefordelt, 2007-2008*

Pressemelding   •   feb 23, 2010 10:08 CET

Økt elektrisitetsforbruk i kommunene
Energibruken i Fastlands-Norge gikk ned med 0,2 prosent fra 2007 til 2008. Nedgangen var størst i vestlandskommuner med stor olje- og gassvirksomhet, som raffineri, og gasskraftverk. Holder man dette utenfor, var det en liten økning i energibruken i Fastlands-Norge.

Strømforbruket økte totalt sett i 2008, mens bruken av oljeprodukter gikk ned. Denne utviklingen kan blant annet ses i sammenheng med en større økning i oljeprisen enn i strømprisen. Dette har også bidratt til en nedgang i klimagassutslippene i 2008, se Utslipp til luft av klimagasser. Kommunetall.

Se Om statistikkken for beskrivelse av usikkerhet og hva statistikken omfatter.

Hent energitall for din kommune i statistikkbanken.
Ser man på utviklingen innenfor ulike forbruksgrupper, var den stasjonære energibruken i husholdninger - det vil si energibruk utenom til transportformål - omtrent uendret fra 2007 til 2008. Det var en liten nedgang for industri mv. og for tjenesteytende næringer på henholdsvis 0,4 og 0,3 prosent. For forbruksgruppen industri mv. er det særlig olje- og gassvirksomheten som reduserte energibruken, mens resultatet for industrien for øvrig var omtrent uendret. Veitrafikk og flytrafikk økte energibruken med 0,3 og 12 prosent i denne perioden. I statistikken over kommunefordelt energibruk inkluderes flytrafikk i luftrom opp til 100 meter.

Økt elforbruk i husholdningene
Husholdningene brukte nær 44 TWh energi til stasjonære formål i 2008, om lag det samme som året før. Det var en økning i elektrisitetsforbruket og en tilsvarende nedgang i bruken av andre energibærere. Elektrisitet utgjorde drøyt 80 prosent av energibruken i husholdninger, 4 prosent var fossilt brensel og 16 prosent biobrensel. Året før var tilsvarende fordeling henholdsvis 78, 6 og 17 prosent. I 90 kommuner ble mer enn 80 prosent av husholdningenes energibehov dekket av elektrisitet i 2008. I 2007 var dette tilfelle i 58 kommuner, mens det gjaldt for 48 kommuner i
2006.

Høy andel elektrisitet i Stavanger
Oljebyen Stavanger var den kommunen med størst andel elektrisitet for husholdningene i 2008. Der utgjorde elektrisitetsforbruket 90,7 prosent av total stasjonær energibruk for husholdninger. For Bærum og Asker var andelen rundt 90 prosent. I Oslo utgjorde andelen elektrisitet 87,8
prosent.

[Tabell: Stasjonær energibruk i husholdninger i de mest folkerike kommunene. 2008]

Relativt lav energibruk per innbygger i Oslo
Total energibruk per innbygger for husholdninger var for Fastlands-Norge i gjennomsnitt 9,2 MWh per innbygger, eller 9 200 kWh. Dette er en nedgang fra 2007 da det ble brukt 9,5 MWh per innbygger, det samme som i 2005. Oslo er blant kommunene med lavest energibruk per innbygger, med 7,8 MWh per innbygger. Sandnes er en annen kommune med relativt lavt energibruk per innbygger. I Rogalands nest største by brukte husholdningene i gjennomsnitt
7,9 MWh per innbygger i 2008.

Økt strømforbruk i hytter og fritidshus
Strømforbruket i hytter og fritidshus økte med over 6 prosent både i 2006 og 2007, og nesten 9 prosent i 2008. Forbruk i hytter og fritidshus utgjør imidlertid fortsatt en liten andel av totalen. Av det totale elektrisitetsforbruket i kommunene på 117 TWh i 2008 gikk 1,5 TWh til hytter og fritidshus. Det utgjør 1,3 prosent av det totale strømforbruket. I 21 kommuner ble mer enn 20 prosent av elektrisiteten brukt i hytter og fritidshus.

Sammenheng med annen statistikk
Tallene som presenteres her, avviker noe fra det som ble publisert for energibalansen. Dette skyldes blant annet at forbruk utenfor en halv nautisk mil fra havnene og i luftrom over 100 meter ikke er med i kommunetallene. Det er også verdt å merke seg at kommunetallene - i motsetning til energibalansens tall for netto innenlands sluttbruk - inkluderer bruk i energisektorene. Dette har sammenheng med at omfanget skal være det samme som ligger til grunn for den kommunefordelte statistikken over klimagassutslipp.

Om statistikkgrunnlaget
Statistikken bygger på en kombinasjon av opplysninger om faktisk energibruk i kommunene og på beregninger med utgangspunkt i nasjonale totaltall. Det vil derfor være noe usikkerhet både i nivå- og endringstallene for den enkelte kommune. For elektrisitet regnes kvaliteten som god, mens det for noen av de andre energikildene er mer usikkert. Se for øvrig "Om statistikken" i venstre marg for mer dokumentasjon. Se også Notat om kvaliteten på energitall på kommunenivå.

For mer informasjon se også:

Temaside om energi

Temaside om klima og luftforurensning

Utslipp til luft i norske kommuner

Tidligere publisert kommunefordelt statistikk i SSBmagasinet


http://www.ssb.no/energikomm/